Van Ostadestraat 170, AMSTERDAM

  • Niet gegund
  • Niet gegund
  • Niet gegund
  • Niet gegund
  • Niet gegund

Object informatie

Veilingdossiernummer
42977

Object
Herenhuis

Betreft
Vrijwillige veiling

Veilingstatus
Niet gegund

Omschrijving
Geheel pand bestaande uit 6 verdiepingen verdeeld over een bedrijfsruimte in het souterrain, 4 zelfstandige woningen en een zolderverdieping.

Het gehele pand is verhuurd:
Souterrain: € 401,74 per maand;
Bel-etage: € 166,88 per maand;
1e verdieping: € 69,47 per maand;
2e verdieping: € 263,44 per maand;
3e verdieping: € 439,55 per maand;
Totaal: € 1.341,08 per maand.

Volgens informatie BAG zijn de oppervlaktes als volgt:
Souterrain: 50 m²
Bel-etage: 46 m²
1e verdieping: 50 m²
2e verdieping: 50 m²
3e verdieping: 50 m²

De bedrijfsruimte wordt uiterlijk 1 november 2018 leeg en ontruimd opgeleverd.

Huurovereenkomsten, energielabels etc. zijn op aanvraag beschikbaar bij de makelaar.

oplevering “as is”
Het gehele object is verhuurd.
De woningen bevinden zich in gedateerde staat en onderhoud is mogelijk noodzakelijk.
Ten aanzien van de feitelijke staat van het Verkochte (waaronder mede begrepen de technische staat (o.m. wat betreft installaties, inbouw en fundering), milieukundige staat, planologische en bodemkundige staat) geldt uitdrukkelijk, dat deze overeenkomst “as is” tussen partijen wordt aangegaan, hetgeen inhoudt dat Verkoper op geen enkele wijze in staat voor de feitelijke staat van het Verkochte en Koper het Verkochte zal aanvaarden in de (feitelijke) staat waarin het Verkochte zich bevind op de datum van ondertekening van de akte van proces verbaal van veiling danwel akte van gunning.

energie (EPA)
Verkoper beschikt – met uitzondering van de Van Ostadestraat 170 O - ten aanzien van het Verkochte over energielabels als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen.

NEN 2580
Met betrekking tot het Verkochte verklaart Verkoper dat hij niet in de mogelijkheid is gesteld het Verkochte volgens de NEN2580 norm op te meten en dat de eventueel vermelde bruto vloeroppervlakten volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed en/of het gebouw meedeelt dan wel heeft medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een electronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op zevenentwintig maart tweeduizend achttien zijn geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op zevenentwintig maart tweeduizend achttien zijn ten aanzien van het Verkochte geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

milieu
Met betrekking tot het Registergoed verklaart Verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het Registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in het Registergoed (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in het Registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
Niet van toepassing.

overige bepalingen
Zie brochures

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel.

combinatie
Niet van toepassing.

Bezichtiging
Niet mogelijk De bezichtiging en verkoop wordt begeleid door:
Peters & van der Vloodt (contactpersoon is Maurizio Hessels)
Wielingenstraat 24B
1078 KL Amsterdam
T: 020 693 46 37
E: info@pvdv.nl

Gebruik
Verhuurd

Kadastrale omschrijving
Het woonhuis, bestaande uit een bedrijfsruimte en vier bovenwoningen, met ondergrond, tuin en erf, gelegen te 1072 TH Amsterdam, Van Ostadestraat 170 H, 170 O, 170 1, 170 2, 170 3, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V nummer 2058, groot één are vierenvijftig centiare.

Kadastrale kaart
Download pdf Download kadastrale kaart

Veiling informatie

Inzet
maandag 16 april 2018 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 16 april 2018 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Makelaar Peters & van der Vloodt (contactpersoon is Maurizio Hessels)
Wielingenstraat 24B
1078 KL Amsterdam
T: 020 693 46 37
E: info@pvdv.nl

Notaris
Lubbers en Dijk notarissen
Mr. G.T. Tjadens
Koningslaan 4
1075 AC AMSTERDAM
T: 020 573 63 11
F: 020 679 98 28
E: mail@lubbers.nl

Opbrengst
€ 920.000,00

Financieel

Plok
1% van de inzet, exclusief BTW.

Indicatie veilingkosten

Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 05-04-2018 om 15:54 uur)

Foto's

Kaart

Veiling

16 april 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Herenhuis
Vrijwillige veiling
Status: Niet gegund
Dossiernummer: 42977

 

Makelaar

Peters & van der Vloodt (contactpersoon is Maurizio Hessels)
Wielingenstraat 24B
1078 KL Amsterdam
T: 020 693 46 37
E: info@pvdv.nl

 

Notaris

Lubbers en Dijk notarissen
Mr. G.T. Tjadens
Koningslaan 4
1075 AC AMSTERDAM
T: 020 573 63 11
F: 020 679 98 28
E: mail@lubbers.nl

 

Plok

1% van de inzet, exclusief BTW.

 

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.

Delen