Johannes Vermeerstraat 85 hs, AMSTERDAM

  • Gegund

Object informatie

Veilingdossiernummer
43122

Object
Benedenwoning

Betreft
Vrijwillige veiling

Veilingstatus
Gegund

Omschrijving
Een verhuurd benedenhuis gelegen in een goed onderhouden en breed herenhuis gelegen op erfpacht (de canon is afgekocht tot en met 28 februari 2037) in hartje Oud-Zuid. Deze buurt combineert het mooiste van oud-Amsterdam met het beste van deze tijd.

Het benedenhuis heeft een oppervlakte van ca. 120 m² en er is een kelder onder een klein gedeelte van de begane grond. Er is verder nog een tuin op het noordoosten met een tuinhuis achterin de tuin. De huidige bruto huur is € 16.226,64 per jaar en conform de huurverhoging die aangezegd is per 1 juli 2018 word de nieuwe huur per 1 juli 2018 € 16.818,36 per jaar.

oplevering
Het benedenhuis is verhuurd en wordt in verhuurde staat opgeleverd. De huurovereenkomst alsmede de huurverhoging per 1 juli 2018 is op te vragen bij ons kantoor.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Koper wordt geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet in de gelegenheid is gesteld het verhuurde registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde oppervlakte volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed en/of het gebouw meedeelt dan wel heeft medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 4 mei 2018 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 4 mei 2018 zijn er geen publiekrechtelijke
beperkingen bekend.

milieu
Met betrekking tot het Registergoed verklaart Verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het Registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in het Registergoed (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in het Registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
Het registergoed is voor risico van de koper vanaf de dag van de gunning.

ontruiming
Het benedenhuis wordt verhuurd opgeleverd.

VvE
De Vereniging, genaamd Vereniging van Eigenaars van het gebouw gelegen aan de Johannes Vermeerstraat 85 te Amsterdam is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 50202987.
Verkoper verklaarde dat de Vereniging een “slapend” bestaan leidt, dat wil zeggen:
a. er worden geen maandelijkse servicekosten betaald;
b. er worden geen periodieke vergaderingen gehouden door de algemene leden vergadering, mitsdien zijn er ook geen notulen beschikbaar;
c. er is geen begroting, exploitatieoverzicht en balans van de Vereniging beschikbaar;
d. er is geen administrateur.

overige bepalingen
Zijn te vinden onder de brochures.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het appartementsrecht.

Bezichtiging
Niet mogelijk

De directie makelaar heeft niet de mogelijkheid het benedenhuis te bezichtigen. De bezichtiging en verkoop wordt begeleid door:
Straathof Makelaars o.g. (contactpersoon is dhr. M.G. Straathof)
Jacob Obrechtstraat 24hs
1071 KM Amsterdam
T: 020 675 74 66
E: info@straathofmakelaars.nl

Gebruik
Verhuurd

Kadastrale omschrijving
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de begane grond met kelder, tuin en tuinhuis, kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie U, nummer 10949 A appartementsindex 1, uitmakende het éénhonderd-negenentwintig/vierhonderd vijfenzestigste (129/465ste) aandeel in de gemeenschap, welke gemeenschap omvat het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen te Amsterdam aan de Johannes Vermeerstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie U, nummer 8580, groot twee are en zevenentwintig centiare
(2 a en 27 ca.), met de rechten van de erfpachter op de daarop gestichte opstallen, bestaande uit een woonhuis, omvattende een benedenhuis en drie (3) afzonderlijke bovenwoningen, plaatselijk bekend Johannes Vermeerstraat 85 te 1071 DP Amsterdam.

Kadastrale kaart
Download pdf Download kadastrale kaart

Veiling informatie

Inzet
maandag 28 mei 2018 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 28 mei 2018 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Makelaar Straathof Makelaars o.g. (contactpersoon is dhr. M.G. Straathof)
Jacob Obrechtstraat 24hs
1071 KM Amsterdam
T: 020 675 74 66
E: info@straathofmakelaars.nl

Notaris
Lubbers en Dijk notarissen
Dhr. Mr. P.J.F.M. Le Cat
Koningslaan 4
1075 AC AMSTERDAM
T: 020 573 63 11
F: 020 679 98 28
E: mail@lubbers.nl

Opbrengst
€ 554.000,00

Financieel

Plok
€ 5.500 exclusief BTW en voor rekening van koper.

Indicatie veilingkosten

Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 08-05-2018 om 09:54 uur)

Kaart

Veiling

28 mei 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Benedenwoning
Vrijwillige veiling
Status: Gegund
Dossiernummer: 43122

 

Makelaar

Straathof Makelaars o.g. (contactpersoon is dhr. M.G. Straathof)
Jacob Obrechtstraat 24hs
1071 KM Amsterdam
T: 020 675 74 66
E: info@straathofmakelaars.nl

 

Notaris

Lubbers en Dijk notarissen
Dhr. Mr. P.J.F.M. Le Cat
Koningslaan 4
1075 AC AMSTERDAM
T: 020 573 63 11
F: 020 679 98 28
E: mail@lubbers.nl

 

Plok

€ 5.500 exclusief BTW en voor rekening van koper.

 

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.

Delen