Evertsweertplantsoen 100, AMSTERDAM

  • Gegund

Object informatie

Veilingdossiernummer
42931

Object
Appartement

Betreft
Executieveiling (hypotheek)

Veilingstatus
Gegund

Omschrijving
1. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de vierde en vijfde verdieping met balkon en berging op de begane grond, gelegen te Amsterdam, plaatselijk bekend te 1069 RL Amsterdam, Evertsweertplantsoen 100, kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.) sectie E complexaanduiding 8288-A appartementsindex 48, uitmakende het tweeënzeventig/zevenduizend driehonderd vijfentachtigste (72/7.385) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de voortdurende erfpacht van een perceel grond, in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstal, bestaande uit een appartementengebouw, gelegen te Amsterdam, nabij de Baden Powellweg en de Simonskerkestraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.) sectie E nummer 8287, groot vierentwintig are vijfenveertig centiare;
en
2. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats in de stallinggarage, gelegen te Amsterdam nabij de Baden Powellweg en de Simonskerkestraat, plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.) sectie E complexaanduiding 8288-A appartementsindex 134, uitmakende het tien/zevenduizend driehonderd vijfentachtigste (10/7.385) onverdeeld aandeel in de onder a. vermelde gemeenschap.

Bezichtiging
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Soort eigendom
Overige

Gebruik
Onbekend

Kadastrale omschrijving
1. Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de vierde en vijfde verdieping met balkon en berging op de begane grond, gelegen te Amsterdam, plaatselijk bekend te 1069 RL Amsterdam, Evertsweertplantsoen 100, kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.) sectie E complexaanduiding 8288-A appartementsindex 48, uitmakende het tweeënzeventig/zevenduizend driehonderd vijfentachtigste (72/7.385) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de voortdurende erfpacht van een perceel grond, in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstal, bestaande uit een appartementengebouw, gelegen te Amsterdam, nabij de Baden Powellweg en de Simonskerkestraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.) sectie E nummer 8287, groot vierentwintig are vijfenveertig centiare;
en
2. Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats in de stallinggarage, gelegen te Amsterdam nabij de Baden Powellweg en de Simonskerkestraat, plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.) sectie E complexaanduiding 8288-A appartementsindex 134, uitmakende het tien/zevenduizend driehonderd vijfentachtigste (10/7.385) onverdeeld aandeel in de onder a. vermelde gemeenschap.

Bijzonderheden
In afwijking van/in aanvulling op art. 5 AVVE 2017 geldt het volgende:

Bieden voor een ander
Artikel 5
1. Artikel 5 lid 3 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Deze verklaring dient op de Veiling, direct na Inzet hetzij Afslag, door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4, dient te blijken uit het procesverbaal van Inzet en/of Afslag, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het Bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
Het is een Bieder uitdrukkelijk niet toegestaan middels een Akte de command een derde als Koper aan te wijzen.
2. Artikel 5 lid 4 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
De Verkoper heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoper de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoper de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde.
3. Artikel 5 lid 6 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Het in de voorgaande leden bepaalde geldt ook voor degene die verklaart te bieden als gevolmachtigde of vertegenwoordigingsbevoegd orgaan van een rechtspersoon.

Veiling informatie

Inzet
maandag 18 juni 2018 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 18 juni 2018 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Notaris
Loyens & Loeff, notarissen
Peter Soddemann
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED AMSTERDAM
T: 020 578 57 85
F: 020 578 58 00
E: peter.soddemann@loyensloeff.com

Opbrengst
€ 208.000,00

Financieel

Plok
1% van de hoogste bieding bij opbod (tlv verkoper)

Indicatie veilingkosten

€ 9.426,00  (per 18-05-2018 om 15:23 uur)
Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 18-05-2018 om 15:23 uur)

Lasten

OZB € 81,12  jaarlijks
Rioolrecht € 125,83  jaarlijks
Waterschapslasten € 28,69  jaarlijks

Lasten (k.k.)
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden
Artikel 24
II. Huurbeding
Tegen deze derde(n) en eventuele onbekende huurders zal het huurbeding worden ingeroepen, waarvoor verlof is aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank van Amsterdam. Het verzoek is op tweeëntwintig mei tweeduizend achttien door de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam behandeld.
Bij beschikking de dato tweeëntwintig mei tweeduizend achttien met nummer 647124 / KG RK 18-637 MW/JT/CB heeft de voorzieningenrechter het verlof verleend. Conform de beschikking dienen de huurders en/of onbekende (onder)huurder(s) het Registergoed met al de hunnen en het hunne binnen drie dagen na het betekenen van de beschikking te ontruimen en te verlaten onder afgifte van de sleutels aan de Verkoper, eventueel met behulp van de sterke arm overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 556 lid 1 en 557 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

III. Beheers- en ontruimingsbeding
De Akte dan wel het Reglement bevat de bepaling omtrent het beheer- en ontruimingsbeding als bedoeld in artikel 3:267 van het Burgerlijk Wetboek. Voor het inroepen van gemeld beding heeft de Verkoper - door middel van het indienen van een verzoekschrift - verlof aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam. Bij beschikking de dato tweeëntwintig mei tweeduizend achttien met nummer 647124 / KG RK 18-637 MW/JT/CB. Bij opgemelde beschikking heeft de voorzieningenrechter (i) Verkoper machtiging verleend om het Registergoed in beheer te nemen, en (ii) Verkoper verlof verleend om – in verband met het in beheer nemen van het Registergoed – tot ontruiming van het Registergoed over te gaan, met machtiging, voor zover vereist, van verkoper om, zo de Eigenaar mocht nalaten het Registergoed te ontruimen, de nakoming daarvan te (doen) bewerkstelligen met behulp van de sterke arm.

Kaart

Veiling

18 juni 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Appartement
Executieveiling (hypotheek)
Status: Gegund
Dossiernummer: 42931

 

Notaris

Loyens & Loeff, notarissen
Peter Soddemann
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED AMSTERDAM
T: 020 578 57 85
F: 020 578 58 00
E: peter.soddemann@loyensloeff.com

 

Plok

1% van de hoogste bieding bij opbod (tlv verkoper)

 

Onderhands bod

Tot en met 3 juni 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-06-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.

Delen