Vosmaerlaan 44, HILVERSUM

  • Vervallen
  • Vervallen
  • Vervallen
  • Vervallen

Object informatie

Veilingdossiernummer
43131

Object
Tussenwoning

Betreft
Executieveiling (hypotheek)

Veilingstatus
Vervallen (deze veiling gaat niet door)

Omschrijving
GEGEVENS UIT EEN GEVELTAXATIERAPPORT. DE VERKOPER EN DE NOTARIS AANVAARDEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OMTRENT DE JUISTHEID VAN DEZE GEGEVENS

"Tussenwoning met houten berging, gelegen in een rij van woningen.

De woning is niet van de binnenzijde opgenomen, onderstaande indeling is overgenomen uit de aanmelding van het object door een collega-makelaar in het NVM-uitwisselingssysteem.

Begane grond: entree, gang, hal, toilet, inpandige garage/berging, wasmachineruimte/bijkeuken, tuinkamer met toegang tot de achtertuin.

Eerste verdieping: woonkamer met toegang tot het balkon en een open keuken.

Tweede verdieping: overloop, twee slaapkamer, badkamer, toilet en bergruimte."

Oppervlakte volgens BAG: 119 m²

Bezichtiging
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Soort eigendom
Vol eigendom

Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik

Kadastrale omschrijving
Een perceel grond ter grootte van 125 m² (één honderd vijfentwintig vierkante meter) met het daarop staande middenwoning met ondergrond, erf, tuin en alles wat daar verder bij hoort, plaatselijk bekend als Vosmaerlaan 44, 1215 EE in Hilversum, kadastraal bekend als gemeente Hilversum sectie M nummer 3755.

Veiling informatie

Inzet
maandag 18 juni 2018 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 18 juni 2018 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Notaris
Van Grafhorst notarissen
Behandelaar is Stef Lapien
Bemuurde Weerd oz 19
3514 AN UTRECHT
T: 030 271 92 27
F: 030 271 93 64
E: info@vangrafhorst.nl

Financieel

Plok
1% voor rekening verkoper

Indicatie veilingkosten

€ 4.452,00  (per 11-05-2018 om 15:30 uur)
vier duizend vier honderd tweeënvijftig euro  (per 08-05-2018 om 15:53 uur)
Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 08-05-2018 om 15:53 uur)

Lasten

OZB € 306,35  jaarlijks
Watersysteemheffing € 48,00

Lasten (k.k.)
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures

Algemene voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden
De kosten van de veiling zal overeenkomstig de wet vastgesteld worden. Voor rekening van de koper komen de volgende kosten:
*. Ontruimingskosten volgens opgave van de deurwaarder begroot tussen € 1.000,- en € 2.000,- (afhankelijk van de achtergelaten inboedel, het aantal sloten op de woning en het verloop van de ontruiming) Let op! Dit is een schatting, er kunnen geen rechten aan deze mededeling worden ontleend. Let op, met het voorgaande moet men rekening houden met het hierna genoemde onder ''huurbeding'' en het-geen hierover in de veilingvoorwaarden is opgenomen;
*. Honorarium notaris begroot op € 3.500,- exclusief BTW;
*. Kadastraal recht begroot op € 126,- (niet belast met BTW);
*. Kosten kadastrale recherche begroot op € 75,- exclusief BTW;

Huurbeding
Er is niet gebleken dat het pand wordt verhuurd.

Beheer- en ontruimingsbeding
Het beheer- en ontruimingsbeding is niet ingeroepen.
De begrote/geschatte kosten van ontruiming zijn hiervoor genoemd en zijn dus voor rekening van de koper.

Wettelijke rente
Er is door de veilingkoper een bedrag aan rente verschuldigd over de koopsom verschuldigd op basis van de wettelijke rente over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.

Algemene veilingvoorwaarden
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 de Algemene Veilingvoorwaarden Voor Executieveilingen, zoals opgenomen in een akte, op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, van welke akte een afschrift is ingeschreven bij het Kadaster op zeventien maart tweeduizend vijftien in het register Hypotheken 4 deel 69567 nummer 129, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van bijzondere veilingvoorwaarden, niet is afgeweken.

Risico overgang
Onder andere is in de algemene veilingvoorwaarden dwingendrechtelijk geregeld dat het risico van de koper pas overgaat op het moment van inschrijving van het proces verbaal van toewijzing (eigendomsovergang)

Bijzondere veilingvoorwaarden
De bijzondere veilingvoorwaarden zijn uiterlijk vanaf @18 mei 2018 ter inzage bij ons kantoor. Tot en met 3 juni 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop, geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van executieverkoop. Ten tijde van ondertekening van de koopovereenkomst dient een waarborgsom te zijn gestort danwel een bankgarantie te zijn gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs.

Legitimatie en bankverklaring
In aanvulling op artikel 14 van de AVVE geldt dat bieders, de kopers de vertegenwoordigde die hun financiële gegoedheid tijdens de veiling willen aantonen dit moeten doen door het overleggen van een verklaring van een geldverstrekkende in-stelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te over-leggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder/koper ''in de veiling-zaal'' kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 7 leden 2 en 13 van deze voorwaarden, in plaats van een finan-ciële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.

Waarborgsom en betaling koopprijs
In aanvulling op artikel 12 lid 1 van de AVVE geldt dat er een waarborgsom voldaan moet worden ten bedrage van 10% (tien procent) van de Koopprijs, @met ten minste een bedrag van € 15.000,00 (vijftien duizend euro). Het voorgaande geldt even-eens voor de hoogte van de garantieverklaring als de bankgarantie als bedoeld in artikel 12 lid 4 van de AVVE.

De waarborgsom moet uiterlijk 5 werkdagen na de dag waarop de afslag heeft plaatsgevonden bij de notaris aanwezig zijn.

Begroting totale kosten executoriale verkoop (zowel via de veiling ex artikel 3: 268 lid 1 BW als via de onderhandse verkoop ex artikel 3: 268 lid 2 BW)
De bijkomende totale veilingkosten voor de koper (zoals hiervoor omschreven) worden op dit moment BEGROOT op ongeveer € 4.452 inclusief BTW en uitdrukkelijk exclusief de volgende kosten:
- de overdrachtsbelasting
- wettelijke rente
- kosten ontruiming
- kosten akte de command € 350,- exclusief BTW
Deze opgave is een schatting van de kosten en met zorg berekend. Mogelijk zijn de kosten hoger dan begroot. Dat is voor risico van de koper.

Foto's

Kaart

Veiling

18 juni 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Tussenwoning
Executieveiling (hypotheek)
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 43131

 

Notaris

Van Grafhorst notarissen
Behandelaar is Stef Lapien
Bemuurde Weerd oz 19
3514 AN UTRECHT
T: 030 271 92 27
F: 030 271 93 64
E: info@vangrafhorst.nl

 

Plok

1% voor rekening verkoper

 

Onderhands bod

Tot en met 3 juni 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-06-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.

Delen