Westlandgracht 113 II, AMSTERDAM

  • Niet gegund
  • Niet gegund
  • Niet gegund
  • Niet gegund
  • Niet gegund
  • Niet gegund
  • Niet gegund
  • Niet gegund

Object informatie

Veilingdossiernummer
43171

Object
Appartement

Betreft
Vrijwillige veiling

Veilingstatus
Niet gegund

Veiling in combinatie
Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten(kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet)te gunnen, of toch(niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving
Fraai beleggingsobject gelegen op eigen grond in de Hoofddorppleinbuurt aan de Westlandgracht/hoek Hillegomstraat.

Huuropbrengst (per 1 juli aanstaande)
Netto huur per maand: € 531,93
Servicekosten per maand: € 0
Bruto huur per maand: € 531,93
Bruto huur per jaar: € 6.383,16

oplevering
De appartementsrechten zijn geheel verhuurd en zullen in verhuurde staat worden geleverd.

energie/NEN 2580
Totaal oppervlak gebruik/verblijf (woning) m²: 69,29
Totaal m² externe ruimte (berging) m²: 10,73
Totaal buitenruimte (balkon) m²: 3,64
Energielabel: G
Energie-index: 2,93

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed en/of het gebouw meedeelt dan wel heeft medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 22 mei 2018 zijn geen aanschrijvingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 22 mei 2018 zijn ten aanzien van de registergoederen geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

milieu
Met betrekking tot de registergoederen verklaart verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het Registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in het Registergoed (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in het Registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden, zulks met inachtneming van de hierna vermelde asbestclausule.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
n.v.t.

VvE
Vereniging van eigenaars Westlandgracht 103 tot en met 115 (oneven nummers) en Hillegomstraat 40, 42 en 44
Adres: Entrada 400-2C te Duivendrecht, Postbus 74, 1000 AB Amsterdam
Tel: 020-4181816
e-mail: info@denieuwewereld.nl
administrateur: De Nieuwe Wereld B.V.

Diverse van toepassing zijnde clausules
1. As is, where is
Verkoper verklaart dat in algemene zin het uitgangspunt ter zake de verkoop van het Registergoed, een veiling op basis van het principe ‘as is, where is’ is, in verband waarmee de huidige bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand van het Registergoed in alle opzichten door een koper moeten worden aanvaard en ter zake door Verkoper geen garanties worden gegeven, behoudens dat aan een koper de eigendom wordt geleverd, vrij van hypotheken en beslagen.
De in de akte van veilingvoorwaarden gemelde verklaringen, voorwaarden, bedingen en de van toepassing verklaarde algemene bepalingen dienen in die context te worden gelezen, casu quo uitgelegd.
Koper gaat met bovenstaande akkoord door ondertekening van het proces verbaal van veiling dawel de akte de command .
2. Ouderdomsclausule
Door ondertekening van het proces verbaal van veiling dawel de akte de command aanvaardt een koper dat het Registergoed meer dan tachtig jaar oud is, hetgeen betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de Verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor onder ander het dak, de gevels, de fundering, de vloeren, de wanden, de plafonds, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering, rookkanalen, eventueel aanwezige CV-leidingen en de afwezigheid van ongedierte (zoals houtworm, boktor, zwam etcetera) en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht etcetera. Koper aanvaardt door ondertekening van het proces verbaal van veiling dawel de akte de command alle, in verband met vorenbedoelde lagere bouwkwaliteit, tekortkomingen van het Registergoed, ook voor zover die een belemmering voor het normaal gebruik van het Registergoed kunnen zijn.
3. Asbestclausule
Ten tijde van de bouw casu quo renovatie van het Registergoed was het normale praktijk asbesthoudende materialen in de bouw te verwerken.
Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen.
Koper verklaart door ondertekening van het proces verbaal van veiling dawel de akte de command hiermee bekend te zijn, aanvaart de eventuele aanwezigheid van asbest in het Registergoed en vrijwaart Verkoper van alle aansprakelijkheden die uit de aanwezigheid van enig asbesthoudende stof in het Registergoed kunnen voortvloeien. Verkoper vermeldt uitdrukkelijk dat door huurders diverse soorten vloerbedekkingen (waaronder al dan niet-asbesthoudend linoleum, vinyl enz.) gebruikt kunnen zijn, waarvan de soort of de samenstelling aan Verkoper niet bekend is.
4. Niet-gebruiker clausule
Verkoper attendeert een koper nadrukkelijk op het feit dat hij het Registergoed nimmer zelf heeft gebruikt en dat hij derhalve een koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van casu quo gebreken aan het Registergoed waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het Registergoed zelf feitelijk zou hebben gebruikt.
In dit kader komen dergelijke eigenschappen casu quo gebreken voor rekening en risico van een koper.
Koper verklaart door ondertekening van het proces verbaal van veiling dawel de akte de command hiermee bekend te zijn en bovenstaande te aanvaarden.

Overige bepalingen
Zie www.eersteamsterdamse.nl, onder brochures.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

combinatie
Westlandgracht 109-huis, 113-I, 113-II, 113-III, 115-II en Hillegomstraat 40-I worden eerst afzonderlijk geveild en vervolgens in één combinatie.

Bezichtiging
Indien mogelijk te bezichtigen: iedere dinsdag en donderdag,
Tussen 14.00 uur en 16.00 uur, alsmede op de verkoopdag. De bezichtiging en verkoop wordt begeleid door:
Van Staveren Makelaardij o.g. b.v. (contactpersoon is Dhr. M. Bolding)
De Lairessestraat 40
1071 PB Amsterdam
T: 020 675 06 26
E: info@vanstaverenmakelaardij.nl

Gebruik
Verhuurd

Kadastrale omschrijving
Het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de driekamerwoning (69,29 m²) op de tweede verdieping en de berging (10,73 m²) op de zolderverdieping en verder toebehoren plaatselijk bekend te 1058 TS Amsterdam, Westlandgracht 113-2, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie O nummer 2595 A-38, uitmakende het 1/22 aandeel in de hiervoor omschreven gemeenschap.

Kavels

MAKELAAR
Van Staveren Makelaardij o.g. b.v. (contactpersoon is Dhr. M. Bolding), Tel. 020 675 06 26

NOTARIS
Dhr. Mr. P.L.E.M. de Meijer (Lubbers en Dijk notarissen, Tel. 020 573 63 11)

PLOK
€ 3.000 exclusief BTW voor rekening van koper.

Westlandgracht 109 huis
AMSTERDAM

Bekijk object

MAKELAAR
Van Staveren Makelaardij o.g. b.v. (contactpersoon is Dhr. M. Bolding), Tel. 020 675 06 26

NOTARIS
Dhr. Mr. P.L.E.M. de Meijer (Lubbers en Dijk notarissen, Tel. 020 573 63 11)

PLOK
€ 3.000 exclusief BTW voor rekening van koper.

Westlandgracht 113 I
AMSTERDAM

Bekijk object

MAKELAAR
Van Staveren Makelaardij o.g. b.v. (contactpersoon is Dhr. M. Bolding), Tel. 020 675 06 26

NOTARIS
Dhr. Mr. P.L.E.M. de Meijer (Lubbers en Dijk notarissen, Tel. 020 573 63 11)

PLOK
€ 3.000 exclusief BTW voor rekening van koper.

Westlandgracht 113 III
AMSTERDAM

Bekijk object

MAKELAAR
Van Staveren Makelaardij o.g. b.v. (contactpersoon is Dhr. M. Bolding), Tel. 020 675 06 26

NOTARIS
Dhr. Mr. P.L.E.M. de Meijer (Lubbers en Dijk notarissen, Tel. 020 573 63 11)

PLOK
€ 3.000 exclusief BTW voor rekening van koper.

Westlandgracht 115 II
AMSTERDAM

Bekijk object

MAKELAAR
Van Staveren Makelaardij o.g. b.v. (contactpersoon is Dhr. M. Bolding), Tel. 020 675 06 26

NOTARIS
Dhr. Mr. P.L.E.M. de Meijer (Lubbers en Dijk notarissen, Tel. 020 573 63 11)

PLOK
€ 3.000 exclusief BTW voor rekening van koper.

Hillegomstraat 40 I
AMSTERDAM

Bekijk object

Veiling informatie

Inzet
maandag 02 juli 2018 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 02 juli 2018 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Makelaar Van Staveren Makelaardij o.g. b.v. (contactpersoon is Dhr. M. Bolding)
De Lairessestraat 40
1071 PB Amsterdam
T: 020 675 06 26
E: info@vanstaverenmakelaardij.nl

Notaris
Lubbers en Dijk notarissen
Dhr. Mr. P.L.E.M. de Meijer
Koningslaan 4
1075 AC AMSTERDAM
T: 020 573 63 11
F: 020 679 98 28
E: mail@lubbers.nl

Opbrengst
€ 225.000,00

Financieel

Plok
€ 3.000 exclusief BTW voor rekening van koper.

Indicatie veilingkosten

Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 08-06-2018 om 09:46 uur)

Foto's

Kaart

Veiling

2 juli 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Appartement
Vrijwillige veiling
Status: Niet gegund
Dossiernummer: 43171

 

Makelaar

Van Staveren Makelaardij o.g. b.v. (contactpersoon is Dhr. M. Bolding)
De Lairessestraat 40
1071 PB Amsterdam
T: 020 675 06 26
E: info@vanstaverenmakelaardij.nl

 

Notaris

Lubbers en Dijk notarissen
Dhr. Mr. P.L.E.M. de Meijer
Koningslaan 4
1075 AC AMSTERDAM
T: 020 573 63 11
F: 020 679 98 28
E: mail@lubbers.nl

 

Plok

€ 3.000 exclusief BTW voor rekening van koper.

 

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.

Delen