Lijnbaansgracht 206 & Looiersgracht 140 -144, AMSTERDAM

 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht
 • Onderhands verkocht

Object informatie

Veilingdossiernummer
43600

Object
Hoekwoning

Betreft
Vrijwillige veiling

Veilingstatus
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)

Omschrijving
Unieke kans! Twee panden (een bouwblok) op eigen grond met uitzicht op de gracht hoek Looiersgracht - Lijnbaansgracht bestaande uit 2 bovenwoningen, 3 bedrijfsruimtes waaronder een horecaruime (café) zonder brouwerij-verplichtingen. Het pand Looiersgracht 140 t/m 144 met horecabestemming wordt geheel leeg opgeleverd. Het naastgelegen pand aan de Lijnbaansgracht 206 wordt in verhuurde staat opgeleverd. Huuropbrengst is € 41.855,28 per jaar.

Bouwjaar Lijnbaansgracht 206 is volgens BAG 1988 en is daardoor dus eenvoudig te splitsen.

oplevering
Lijnbaansgracht 206 bestaande uit een kantoorruimte op de begane grond en eerste verdieping en een drie dubbel bovenhuis wordt geheel in verhuurde staat opgeleverd.

Het pand gelegen aan de Looiersgracht 140 t/m 144 zijnde een café op de begane grond met kelder, bedrijfsruimte op de eerste verdieping en een dubbel bovenhuis, wordt in zijn geheel leeg opgeleverd. Het café wordt vrij van enige brouwerijverplichtingen geleverd. Er lopen momenteel geen huurcommissiezaken of rechtsgedingen voor beide panden.

energie (EPA)
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen:

Lijnbaansgracht 206 H heeft een label A (Bgg en 1e verd. BAG kantoorfunctie)
Lijnbaansgracht 206 II heeft een label A (2e t/m 4e verd. BAG woonfunctie)
Looiersgracht 140 heeft een label D (1e verd. BAG kantoorfunctie)
Looiersgracht 142 heeft een label C (2e en 3e verd. BAG woonfunctie)
Looiersgracht 144 heeft een label A (Bgg + kelder. BAG bijeenkomstfunctie)

NEN 2580
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; Zie meetrapporten d.d. 8-6-2018 en d.d. 29-8-2018.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

Koper is ermee bekend en aanvaardt dat het verkochte deels wordt verhuurd/verkocht in de staat waarin het zich thans bevindt en vrijwaart verkoper voor eventueel niet uitgevoerd onderhoud casu quo niet uitgevoerde onderhoudsklachten.

Koper aanvaardt het Verkochte op heden in alle opzichten op basis van het uitgangspunt "as is", waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Verkochte zich op heden bevindt en Koper heeft ter zake van deze staat van het Verkochte – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen van Verkoper in het Koopcontract – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoper.

Koper verklaart te hebben vastgesteld, (eventueel) mede naar aanleiding van onderzoek door de door Koper daartoe aangewezen adviseur(s) / deskundige(n) waartoe Verkoper Koper in de gelegenheid heeft gesteld, dat het Verkochte de eigenschappen bezit voor het door Koper beoogde gebruik. Verkoper staat er niet voor in dat het Verkochte de eigenschappen bezit voor het door Koper beoogde gebruik. Koper verklaart de staat waarin het Verkochte zich op heden bevindt te aanvaarden en de Verkoper in dit verband volledig te vrijwaren voor iedere aanmaning of aanspraak terzake.

Verkoper attendeert de koper in veiling uitdrukkelijk op het feit dat hij het Registergoed recentelijk zelf niet feitelijk heeft gebruikt en daardoor de koper in veiling niet heeft kunnen informeren over eigenschappen casu quo gebreken aan het Registergoed waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het Registergoed recentelijk zelf feitelijk had gebruikt. Dergelijke eigenschappen casu quo gebreken zijn voor risico en rekening van koper in veiling. De koper in veiling vrijwaart Verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden (daaronder begrepen die van zijn rechtsopvolgers onder bijzondere titel).
Verkoper staat er voorts niet voor in dat het Registergoed de eigenschappen heeft die de koper in veiling op grond van deze veilingvoorwaarden mocht verwachten. Koper verbindt zich ten opzichte van Verkoper dat hij hem niet zal aanspreken wegens toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad indien mocht blijken dat het Registergoed op enigerlei onaanvaardbare wijze verontreinigd is, dan wel in het Registergoed materialen zijn verwerkt die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid, dan wel het Registergoed bouwkundige gebreken vertoont. De koper in veiling vrijwaart Verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden voortvloeiende uit het hiervoor bepaalde (waaronder begrepen die van zijn rechtsopvolgers onder bijzondere titel).
Koper verklaart bekend te zijn met het feit dat het verkochte meer dan 75 jaar oud is, hetgeen inhoudt dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe registergoederen. Tenzij verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de kwaliteit van onder andere vloeren, dak, de fundering, de rookkanalen, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering; voorts staat verkoper niet in voor de eventuele afwezigheid van enig ongedierte casu quo schimmels (zwam en dergelijke) en/of houtworm en boktor en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte.
Koper aanvaardt alle in verband met vorenbedoelde lagere bouwkwaliteit, voorzienbare of te verwachten tekortkomingen van het verkochte, ook voor zover die een tijdelijke belemmering voor het normaal gebruik van het verkocht kunnen zijn.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 23-8-2018 zijn ten aanzien van het verkochte geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 23-8-2018 zijn ten aanzien van het verkochte geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.

overige beperkingen
Wel is er een overige aantekening bekend blijkens een kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 23-8-2018 zijn ten aanzien Besluit op grond van artikel 110 I Wet geluidhinder welke afkomstig is uit stuk Hyp4 63605/103 Ingeschreven op 30-01-2014

milieu
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hem geen bijzonderheden bekend zijn omtrent verontreiniging.

Voor zover aan verkoper bekend zijn er geen feiten of omstandigheden waaruit zou blijken of het vermoeden zou kunnen voortvloeien dat in het Registergoed naar de daarvoor geldende maatstaven enigerlei vorm van onaanvaardbare verontreiniging aanwezig is, dan wel materialen in het Registergoed waren verwerkt die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid.
Koper vrijwaart verkoper voor schade, kosten en/of iedere aanspraak van derden -daaronder begrepen de bevoegde autoriteiten- die het gevolg is of zijn van, respectievelijk verband houden met het eventueel verontreinigd zijn van de bodem en/of het grondwater onder het gebouw en/of aanpalende percelen, alsmede van mogelijkerwijs nog verborgen gebleven verontreiniging van de bodem en/of het grondwater. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle schade/kosten en iedere aansprakelijkheid die voortvloeit/voortvloeien uit de mogelijke aanwezigheid in het verkochte van asbest, asbesthoudende materialen dan wel andere voor de gezondheid schadelijke materialen.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
N.v.t.

VvE
N.v.t.

overige bepalingen
Zie de website www.eersteamsterdamse.nl, onder voorwaarden.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling.

combinatie
geen combinatie.

Bezichtiging
dinsdag 6 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 8 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
dinsdag 13 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 15 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 19 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur

De bezichtiging en verkoop wordt begeleid door:
Isaak Makelaardij OG BV (contactpersoon is Dhr. S. Telgenkamp)
C. van Eesterenlaan 1-3
1019 JK Amsterdam
T: 020 620 20 22
E: makelaar@isaak.nl

Gebruik
Gedeeltelijk verhuurd

Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Amsterdam Sectie E nummer 4901 groot 58 centiare (Looiersgracht 140 t/m 144) en Sectie E nummer 4902 groot 71 centiare (Lijnbaansgracht 206).

Veiling informatie

Inzet
maandag 19 november 2018 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 19 november 2018 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Makelaar Isaak Makelaardij OG BV (contactpersoon is Dhr. S. Telgenkamp)
C. van Eesterenlaan 1-3
1019 JK Amsterdam
T: 020 620 20 22
E: makelaar@isaak.nl

Notaris
Notariskantoor Spier & Hazenberg
Dhr. Mr. E.O. Spier
Westeinde 24
1017 ZP AMSTERDAM
T: 020 531 76 54
F: 020 623 52 46
E: info@spierenhazenberg.nl

Financieel

Plok
€ 20.000 inclusief BTW ten laste van verkoper.

Indicatie veilingkosten

Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 16-10-2018 om 12:37 uur)

Voorwaarden

Brochures

Algemene voorwaarden

Foto's

Kaart

Veiling

19 november 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Hoekwoning
Vrijwillige veiling
Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 43600

 

Makelaar

Isaak Makelaardij OG BV (contactpersoon is Dhr. S. Telgenkamp)
C. van Eesterenlaan 1-3
1019 JK Amsterdam
T: 020 620 20 22
E: makelaar@isaak.nl

 

Notaris

Notariskantoor Spier & Hazenberg
Dhr. Mr. E.O. Spier
Westeinde 24
1017 ZP AMSTERDAM
T: 020 531 76 54
F: 020 623 52 46
E: info@spierenhazenberg.nl

 

Plok

€ 20.000 inclusief BTW ten laste van verkoper.

 

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.

Delen