Europaboulevard 338 - 342, ALKMAAR

  • Niet gegund
  • Niet gegund
  • Niet gegund
  • Niet gegund

Object informatie

Veilingdossiernummer
43630

Object
Winkel

Betreft
Vrijwillige veiling

Veilingstatus
Niet gegund

Omschrijving
Veiling wegens sterfgeval van een beleggingsobject zijnde twee appartementsrechten (twee winkelruimten) op erfpachtgrond en gelegen te Alkmaar, Europaboulevard 338 en 340-342.
De erfpachtcanon is afgekocht tot en met 20 december 2034.

oplevering
Europaboulevard 338:
Deze winkelruimte is met ingang van 01 april 2013 verhuurd voor een periode van 5 jaar en wordt vervolgens telkens met 5 jaar verlengd.
De huidige huur bedraagt € 2.062,62 ex BTW per maand. De servicekosten bedragen € 150,00 ex BTW per maand.

Europaboulevard 340-342:
Deze winkelruimte is met ingang van 01 juli 1989 verhuurd voor een periode van 5 jaar en wordt vervolgens telkens met 5 jaar verlengd.
Huurder heeft de huur per 01 juli 2019 opgezegd, zodat op laatstgenoemde datum de huurovereenkomst zal zijn ontbonden.
De huidige huur bedraagt € 3.278,04 ex BTW per maand. De servicekosten bedragen € 300,00 ex BTW per maand.


energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij ten tijde van de levering in eigendom wel zal beschikken over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label A voor Europaboulevard 338 en label E voor Europaboulevard 340-342.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het bvo volgens deze meting 88,35 m² voor Europaboulevard 338, respectievelijk 147,27 m² voor Europboulevard 340-342 bedraagt.

garanties/aansprakelijkheid
De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is”, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper dan wel de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de verkoper en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij terzake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Uit kadastrale uittreksels van 24 oktober 2018 is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) bekend zijn.
De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen
Uit kadastrale uittreksels van 24 oktober 2018 is gebleken dat er geen (voor-)
publierechtelijke beperkin(en) bekend zijn.
De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

milieu
De koper aanvaardt het registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
De verkoper aanvaardt ten aanzien van eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater behorende tot het registergoed, noch ten aanzien van de milieukundige staat van de tot het registergoed behorende opstallen enige aansprakelijkheid, zodat het risico daarvan geheel voor rekening van koper is.

risico
Alle risico’s zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
“VvE Appartementsrechten bEdrijfsruimten De Mare II” te Alkmaar.

overige bepalingen
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of aan hem bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.
Te dezen wordt verwezen naar:
- de akte van uitgifte in erfpacht, op 20 februari 2009 verleden voor mr. M. van der Wal-van Dijk, notaris te Utrecht, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 23 februari 2009 in register Hypotheken 4, deel 56294 nummer 129; en
- de akte van uitgifte in erfpacht, op 17 augustus 2012 verleden voor mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 17 augustus 2012 in register Hypotheken 4, deel 61847 nummer 146; en
- de akte houdende wijziging ondersplitsing, op 17 november 2015 verleden voor een waarnemer van mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 17 november 2015 in register Hypotheken 4, deel 67210 nummer 49.
- de akte houdende wijziging hoofdsplitsing, op 17 november 2015 verleden voor een waarnemer van mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 17 november 2015 in register Hypotheken 4, deel 67210 nummer 48.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 72 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Bezichtiging
Op afspraak; op de dinsdag en donderdag voor de veilingdag alsmede op de veilingdag zelf, telkens van 14.00 uur tot 16.00 uur. De bezichtiging en verkoop wordt begeleid door:
Rappange Makelaardij B.V. en Van Roijen Makelaardij o.g. B.V.

Gebruik
Verhuurd

Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie K, complexaanduiding 1729, appartementsindex 436, 437, 438 en 443.

Veiling informatie

Inzet
maandag 19 november 2018 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 19 november 2018 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Makelaar Rappange Makelaardij B.V. en Van Roijen Makelaardij o.g. B.V.

Notaris
Loyens & Loeff, notarissen
Behandelaar is Dhr. P. Soddemann
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED AMSTERDAM
T: 020 578 57 85
F: 020 578 58 00
E: peter.soddemann@loyensloeff.com

Opbrengst
€ 645.000,00

Financieel

Plok
€ 7.000 exclusief BTW ten laste van verkoper.

Indicatie veilingkosten

Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 30-10-2018 om 11:09 uur)

Foto's

Kaart

Veiling

19 november 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Winkel
Vrijwillige veiling
Status: Niet gegund
Dossiernummer: 43630

 

Makelaar

Rappange Makelaardij B.V. en Van Roijen Makelaardij o.g. B.V.

 

Notaris

Loyens & Loeff, notarissen
Behandelaar is Dhr. P. Soddemann
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED AMSTERDAM
T: 020 578 57 85
F: 020 578 58 00
E: peter.soddemann@loyensloeff.com

 

Plok

€ 7.000 exclusief BTW ten laste van verkoper.

 

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.

Delen