Wilhelmus Leemansstraat 2 2, AMSTERDAM

Object informatie

Veilingdossiernummer
43738

Object
Appartement

Betreft
Executieveiling (hypotheek)

Veilingstatus
Veiling

Omschrijving
Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie D, complexaanduiding 9592-A, appartementsindex 21, omvattende:
a. Het vierenzestig / tienduizend vijfhonderd zesentwintigste (64/10526ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van de percelen grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen aan de Pieter Calandlaan 26 tot en met 36 (even nummers), Cornelis Lelylaan 93 tot en met 115 (oneven nummers), Hendrik de Bruynstraat 1 tot en met 25 (oneven nummers), Fijnje van Salverdastraat 1 tot en met 6 (even nummers), Wilhelmus Leemansstraat 2 tot en met 8 (even nummers) te Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de op de grond aangebrachte opstallen voortvloeiend uit de erfpachtvoorwaarden en uit de wet, op de op de grond aangebrachte opstallen bestaande uit vier (4) gebouwen met ondergrond, erf en overige aanhorigheden, omvattende éénhonderd vierentwintig (124) woningen, acht (8) garages, één (1) bedrijfsruimte (feitelijk twee (2) bedrijfsruimten) en bergingen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.), sectie D, nummers: 4769, 4770, 4771 en 4915, tezamen groot tweeënveertig are zestien centiare; en
b. Het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping, plaatselijk bekend Wilhelmus Leemansstraat 2 2 te 1065 CZ Amsterdam.

Bezichtiging
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Soort eigendom
Erfpacht

Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik

Kadastrale omschrijving
Gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie D, complexaanduiding 9592-A, appartementsindex 21.

Kadastrale kaart
Download pdf Download kadastrale kaart

Veiling informatie

Inzet
maandag 04 februari 2019 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 04 februari 2019 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Notaris
RoX Legal
Sabina de Jong - sabina.dejong@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl

Financieel

Plok
1% van de inzetsom

Indicatie veilingkosten

Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 17-01-2019 om 11:17 uur)

Voorwaarden

Brochures

Algemene voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden
Het recht van erfpacht is voortdurend. De erfpachtcanon is afgekocht tot en met vijftien februari tweeduizend achtenvijftig. Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij de debiteur.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtscanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 1.054,33.
Bijdrage VvE per maand € 86,60.
Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 20 januari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 18 maart 2019.

RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 708, in behandeling bij mevrouw Sabina de Jong.

Kaart

Veiling

4 februari 2019 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Appartement
Executieveiling (hypotheek)
Status: Veiling
Dossiernummer: 43738

 

Notaris

RoX Legal
Sabina de Jong - sabina.dejong@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl

 

Plok

1% van de inzetsom

 

Onderhands bod

Tot en met 20 januari 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 20-01-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.

Delen