Veilingdatum
13 november 2017
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
41295
Status
Gesloten

Omschrijving

Vrijwillige verkoop van het appartementsrecht gelegen in het meest levendige deel van de Pijp, nabij de gezellige Albert Cuypstraat De Van Ostadestraat 378-I wordt verhuurd opgeleverd en heeft een huuropbrengst van € 5.106,12 per jaar. Het betreft eigen grond.

gebruik/oplevering:
Het object wordt verhuurd opgeleverd.

energie (EPA):
Niet bekend

NEN 2580:
Meetrapporten volgen zo spoedig mogelijk.

garanties/aansprakelijkheid:
De verkoper is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen:
Verkoper is geen aanschrijving inzake het object bekend.

publiekrechtelijke beperkingen:
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

milieu:
m.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hem geen verontreiniging bekend is

risico:
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

VvE:
Vereniging van Eigenaars van het gebouw Van Ostadestraat 378 te Amsterdam.

overige bepalingen:
Niet van toepassing.

gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1900

Kadastrale informatie

kadastrale gegevens: Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de 1e verdieping, plaatselijk bekend te Amsterdam als de Van Ostadestraat 378-I, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie V, nummer 11041-A-2.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Milieu-informatie

MILIEU Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat: - het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. - het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks bevinden; - het hem niet bekend is dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Verkoper aanvaardt in verband met het hiervoor door hem meegedeelde generlei aansprakelijkheid en koper vrijwaart door aankoop van het registergoed verkoper dienaangaande.

Financieel

Plok € 1.900 exclusief BTW ten laste van verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 12-10-2017 om 14:31)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF veilingbrochure van ostadestraat 378 I_1
PDF VanOstadestraat378-splitsingsakte_1
PDF Splitsingstekening
PDF Plattegrond
PDF Kadastraal bericht object AMSTERDAM V V 11041 A2_1
PDF bag-viewer-0363010000845494_1
PDF veilingakte 378-1
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.