Www.eersteamsterdamse.nl (‘website’) is eigendom van en samengesteld door Veilinghuis de Eerste Amsterdamse.

Door gebruik te maken van de website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen. De Eerste Amsterdamse behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere bepalingen uit de gebruikersovereenkomst dient u geen gebruik te maken van de website.

De Eerste Amsterdamse heeft deze internetsite met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en doet er alles aan om de informatie op deze website 100% betrouwbaar weer te geven. Ondanks onze zorgvuldigheid kunt u aan deze internetsite geen rechten ontlenen. De Eerste Amsterdamse is niet aansprakelijk te stellen voor onjuiste of onvolledige informatie en gevolgen die op deze internetpagina’s vermeld staat. Voor op- en/of aanmerkingen kunt u ons bereiken via info@eersteamsterdamse.nl.

Toegestane gebruik

U dient u in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig gebruiker/bezoeker mag worden verwacht. In dat verband is het volgende in ieder geval niet toegestaan: gebruik maken van de (inhoud van de) website en de daarin opgenomen informatie in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van de Eerste Amsterdamse en/of derden; (b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) virussen verspreiden en/of andere maatregelen nemen, die de goede werking van de website kunnen aantasten, de toegang tot de website verhinderen en/of beperken en/of de Eerste Amsterdamse en/of derden kunnen schaden; (e) informatie of persoonlijke gegevens opgenomen op de website, al dan niet van enige derde kopiëren, verwerken, bewerken of (verder) verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eerste Amsterdamse of de betreffende derde; (f) ontwijken en/of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website; (g) aanbrengen van een hyperlink naar (delen van) de website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eerste Amsterdamse.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de website berusten uitsluitend bij de Eerste Amsterdamse en/of haar (toe)leveranciers. Het is toegestaan om een kopie van het materiaal op de website te downloaden voor eigen, particulier, niet-commercieel gebruik.
Het is niet toegestaan de op de website aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, of om het betreffende materiaal of enige informatie op de website of enig gedeelte daarvan te wijzigen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Hoewel de website met de grootst mogelijke zorg tot stand is gekomen, kan de Eerste Amsterdamse niet garanderen dat de op de website aangeboden informatie, up-to-date, correct en/of compleet is. De Eerste Amsterdamse kan niet garanderen dat de website vrij is van onjuistheden en onvolkomenheden in de geboden informatie.
De Eerste Amsterdamse is niet aansprakelijk voor enige schade verband houdende of voortvloeiende uit deze gebruikersovereenkomst, het gebruik van de aangeboden informatie op de website of voor de inhoud van websites die op enigerlei wijze met de Website zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van (hyper)link(s).
De Eerste Amsterdamse is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan van de Website of van materiaal dat of informatie die op de Website beschikbaar is gesteld, of wordt verkregen.
De hierboven opgenomen uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op de betreffende schade is ontstaan door opzet of grove schuld van de Eerste Amsterdamse.

U vrijwaart de Eerste Amsterdamse voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden, ter zake van of verband houdende met de niet-naleving van de gebruikersovereenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik door jou van de website.

Indien u één of meer bepalingen uit deze gebruikersovereenkomst niet naleeft, of indien u inbreuk maakt op enig recht toekomend aan de Eerste Amsterdamse, behoudt de Eerste Amsterdamse zich het recht voor om de daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de gebruikersovereenkomst en de wet. Bovendien heeft de Eerste Amsterdamse te allen tijde het recht om u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de website, alsmede verdere toegang tot de website te weigeren.

Overige Bepalingen

De Eerste Amsterdamse behoudt zich het recht voor om de gebruikersovereenkomst eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De overeenkomst wordt beheerd door Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met de gebruikersovereenkomst en/of het gebruik van de Website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van deze gebruikersovereenkomst kan door de Eerste Amsterdamse worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze website bezoekt.