Veilingdatum
13 november 2017
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
41300
Status
Gesloten

Omschrijving

Soort object: appartementsrechten (winkel+wonen)
Eigendom: eigen grond
Ligging: in Centrum
Huuropbrengst: winkel: € 22.800 exclusief BTW per jaar, woning I-hoog: € 15.600 per jaar, woning II-hoog:€ 15.600 per jaar
Totaal: € 54.000 per jaar (exclusief BTW winkel)

gebruik/oplevering:
De appartementsrechten worden in verhuurde staat opgeleverd.

energie (EPA):
Verkoper beschikt thans niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Verkoper zal deze documenten voor de datum van overdracht aanvragen.

NEN 2580:
Verkoper beschikt niet beschikt over een NEN2580 meting.

garanties/aansprakelijkheid:
De verkoper is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen:
Verkoper is geen aanschrijving inzake het object bekend.

publiekrechtelijke beperkingen:
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

milieu:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat
1. Het is verkoper niet bekend dat er feiten zijn waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
2. Het is verkoper niet bekend dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden.
3. Verkoper is geen (ondergrondse) opslagtank(s) bekend.
4. Het is verkoper niet bekend dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico:
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

VvE:
Vereniging van Eigenaars Gebouw “Spuistraat 98 te Amsterdam”, gevestigd aan de Willem Gertenbachstraat 4, 1106 WB Amsterdam.

overige bepalingen:
Met betrekking tot het gebouw zijn aan de vennootschap geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of andere lasten en beperkingen uit overeenkomst bekend.
Het pand is gesplitst in voormelde twee appartementsrechten bij akte op zeven december tweeduizend vijf verleden voor mr. C. Constandse, destijds notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven in register 4 ten kantore van de Kadastrale Dienst en openbare registers op acht december daarna in, register Hypotheken 4, deel 19364 nummer 121.

gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de winkel gelegen op de begane grond van het gebouw, plaatselijk bekend als Spuistraat 98 H te 1012 TZ Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie F, complexaanduiding 7798-A appartementsindex 1; 2. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de eerste verdieping en de woning, gelegen op de tweede verdieping en een berging, gelegen op de zolderverdieping van het gebouw, plaatselijk bekend als Spuistraat 98-1 en 98-2 te 1012 TZ Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie F, complexaanduiding 7798-A appartementsindex 2; welk gebouw is aangewezen als beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988.

Bezichtigen


Dinsdag en donderdag alsmede op de verkoopdag, des namiddags van 13:00 tot 15:00 uur.

Financieel

Plok € 9.500 ten laste van verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 10-10-2017 om 09:44)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 41300_BROCHURE.PDF
PDF Splitsingstekening
PDF Splitsingsakte
PDF Eigendomsbewijs
PDF Algemene Veilingvoorwaarden 2001
PDF Bag Spuistraat 98 h
PDF Bag Spuistraat 98-1
PDF Bag Spuistraat 98-2
PDF Kadastraal bericht object AMSTERDAM F F 7798 A1
PDF Kadastraal bericht object AMSTERDAM F F 7799 A1

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.