Veilingdatum
05 februari 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
42746
Status
Gegund

Omschrijving

Het (onder)appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de derde verdieping, met balkon, plaatselijk bekend te 1054 VH Amsterdam, Brederodestraat 124-3, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie T complexaanduiding 6420-A appartementsindex 8, uitmakende één/tweede (1/2e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap. Op het recht van erfpacht zijn de AB 2000 van toepassing. Het huidige tijdvak loopt tot en met 2033 en de halfjaarlijks te voldoene canon € 50,61 per jaar. Er is een balkon over de gehele breedte aan de achterzijde en een Frans balkon aan de voorzijde. Het appartement is verhuurd ad € 361,72 per maand.

soort object: appartementsrecht
eigendom: erfpacht

oplevering
Verhuurd voor onbepaalde tijd ad € 361,72 per maand exclusief G/W/E.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label G, geldig tot 22 maart 2027.

NEN 2580
Ca. 60 m². M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper verleent geen garantie(s) en is niet aansprakelijk voor hetgeen hij terzake de registergoederen meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op tweeëntwintig januari tweeduizend achttien zijn verkoper geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op tweeëntwintig januari tweeduizend achttien zijn ten aanzien van het Verkochte geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

milieu
Met betrekking tot verontreiniging en (ondergrondse) opslagtanks ten aanzien van het registergoed is verkoper geen nadere informatie bekend. Het is hem tevens niet bekend dat zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
Alle risico’s zijn vanaf de dag waarop de koopsom moet worden voldaan of - ingeval van eerdere aflevering - vanaf de dag waarop de aflevering plaatsvindt, voor rekening van de koper.

ontruiming
N.v.t., oplevering in huidige verhuurde staat.

VvE
Falcon VvE Management, Laan van Vlaanderen 327, 1066 WB Amsterdam
020 615 9898

overige bepalingen
Geen

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Het (onder)appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de derde verdieping, met balkon, plaatselijk bekend te 1054 VH Amsterdam, Brederodestraat 124-3, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie T complexaanduiding 6420-A appartementsindex 8, uitmakende één/tweede (1/2e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het (hoofd)appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de derde verdieping van het gebouw met balkon alsmede de zolderverdieping met balkons, plaatselijk bekend te 1054 VH Amsterdam, Brederodestraat 124-3 en 124-4, ten tijde van de splitsing in (onder)appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie T complexaanduiding 6420-A appartementsindex 7, uitmakende twee/vijfde (2/5e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen te Amsterdam aan de Brederodestraat, ten tijde van de splitsing in (hoofd)appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie T nummer 4155, groot één are vijf centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstal, zijnde een gebouw, plaatselijk bekend te 1054 VH Amsterdam, Brederodestraat 124.

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Het (onder)appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de derde verdieping, met balkon, plaatselijk bekend te 1054 VH Amsterdam, Brederodestraat 124-3, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie T complexaanduiding 6420-A appartementsindex 8, uitmakende één/tweede (1/2e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap. Op het recht van erfpacht zijn de AB 2000 van toepassing. Het huidige tijdvak loopt tot en met 2033 en de halfjaarlijks te voldoene canon € 50,61 per jaar. Er is een balkon over de gehele breedte aan de achterzijde en een Frans balkon aan de voorzijde. Het appartement is verhuurd ad € 361,72 per maand.

soort object: appartementsrecht
eigendom: erfpacht

oplevering
Verhuurd voor onbepaalde tijd ad € 361,72 per maand exclusief G/W/E.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label G, geldig tot 22 maart 2027.

NEN 2580
Ca. 60 m². M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper verleent geen garantie(s) en is niet aansprakelijk voor hetgeen hij terzake de registergoederen meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op tweeëntwintig januari tweeduizend achttien zijn verkoper geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op tweeëntwintig januari tweeduizend achttien zijn ten aanzien van het Verkochte geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

milieu
Met betrekking tot verontreiniging en (ondergrondse) opslagtanks ten aanzien van het registergoed is verkoper geen nadere informatie bekend. Het is hem tevens niet bekend dat zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
Alle risico’s zijn vanaf de dag waarop de koopsom moet worden voldaan of - ingeval van eerdere aflevering - vanaf de dag waarop de aflevering plaatsvindt, voor rekening van de koper.

ontruiming
N.v.t., oplevering in huidige verhuurde staat.

VvE
Falcon VvE Management, Laan van Vlaanderen 327, 1066 WB Amsterdam
020 615 9898

overige bepalingen
Geen

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Financiële informatie

huuropbrengst
Verhuurd voor onbepaalde tijd ad € 361,72 per maand exclusief G/W/E.

jaarlijkse lasten
- onroerende zaak belasting (2017) € 146,78
- rioolrecht/aansluitrecht (2018) € 125,83
- water via de meter
- waterschapslasten (2017) € 47,82
- bijdrage VVE (12 x € 108,65) € 1.303,80
- erfpachtcanon € 50,61
- totale lasten per jaar € 1.674,84
- achterstallige lasten: n.v.t.

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 2016 bedraagt: € 299.500

VvE
Opgave van het verenigingssaldo per 3 januari 2018 bedraagt € 6.836,25 en
het aandeel van het appartementsrecht hierin bedraagt € 1.519,16.
(Reservefonds Groot Onderhoud: € 629,33 en Reservefonds Algemeen €
889,83, beiden 4/18e deel).
De toetredingskosten bedragen € 169,40 inclusief BTW en zijn voor rekening van
koper.
De uittredingskosten bedragen € 169,40 inclusief BTW en zijn voor rekening van
verkoper.

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 30 dagen dient verkoper te betalen:
- de kosten van het veilinghuis;
- de kosten van doorhalingen en inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- courtage makelaar-verkoper;
- plokpenning;
- verschotten recherches;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de AVA2001;
de kosten als bedoeld in artikel 9 lid 1 a t/m d van de AVA2001, waaronder:
- honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde 2% van de koopsom;
- de kosten van een eventuele akte de command ad € 350;
- de kosten van het veilinghuis, volgens haar tarief in artikel 1.1 en artikel 1.2;
alsmede de
- eventuele kosten van bieden via internet;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting;
- kadastrale recht en verschotten recherches;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
N.v.t.

waarborgsommen
Door huurders zijn geen waarborgsommen betaald. De door de huurders
betaalde waarborgsommen worden niet met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling
verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper
verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 5 maart 2018.

plok
€ 2.500 inclusief BTW ten laste van verkoper.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
(Indien van toepassing: koper is verplicht aan verkoper uit te keren het verschil tussen het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering van de grondslagwaarde ingevolge het bepaalde in art. 13 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.)

verzekering
Het gebouw waarvan het object deel uitmaakt is verzekerd bij Goudse Schadeverzekeringen N.V. voor een bedrag van € 805.420 ten name van de vereniging van eigenaars.

Financieel

Plok € 2.500 inclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 29-01-2018 om 09:45)

Lasten

Documenten

Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 180123 kadastraal bericht object AMSTERDAM T T 6420 A8_1
PDF 180123 kadastraal bericht object AMSTERDAM T T 6420 A8
PDF 180123 uittreksel kadastrale kaart AMSTERDAM T T 6420 A8 (1)
PDF 180123 bag viewer
PDF 180123 woz waarde
PDF 180123 bodemrapportage makelaar Brederodestraat 124-3 te Amsterdam
PDF 180123 ruimtelijk plannen
PDF 180123 getekende hovk Van Brederodestraat 124 III
PDF 180123 2017-verz._pakket
PDF 180123 notulen_ALV_16-05-2017
PDF 180123 MJOP_Brederodestraat_124
PDF 180123 balans en resultaten 2017
PDF 180123 balans en resultaten 2018
PDF 180123 afschrift openbaar register Hyp4 dl 59753 nr 126
PDF 180123 afschrift openbaar register Hyp4 dl 59727 nr 101
PDF 180123 afschrift openbaar register Hyp4 dl 56752 nr 105
PDF 180123 afschrift openbaar register Hyp4 dl 18781 nr 5 reeks AMSTERDAM

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.