Veilingdatum
16 april 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
42935
Status
Niet gegund

Omschrijving

Een beleggingspand bestaande uit vier woningen en met een huuropbrengst van € 28.825,80 per jaar voor drie woningen en de woning Vespuccistraat 75-II is leeg.

oplevering
Verhuurd en worden in verhuurde staat opgeleverd met uitzondering van Vespuccistraat 75-II, die leeg wordt opgeleverd.

energie (EPA)
Energielabels als bedoeld in Besluit energieprestatie gebouwen zijn ten aanzien van de registergoederen niet vereist aangezien het gebouw is aangewezen tot beschermd monument.
Er is ten aanzien van een aantal woningen wel een energielabel beschikbaar (zie bijlagen).

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed verklaart verkoper dat hij niet in de gelegenheid is gesteld de verhuurde registergoederen volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde oppervlakte volgens informatie is verkregen. Van de twee lege appartementen, Vespuccistraat 75-II en Vespuccistraat 79-III is wel een meetrapport aanwezig en die kan op verzoek worden toegestuurd.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed en/of het gebouw meedeelt dan wel heeft medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 12 maart 2018 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 12 maart 2018 is ten aanzien van de registergoederen de volgende publiekrechtelijke beperking bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster:
Beschermd monument, Gemeentewet
Ontleend aan: 7630 datum in werking dertig juni negentienhonderd tweeënnegentig
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente Amsterdam.

milieu
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat:
- Het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat de registergoederen in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- Het hem voorts niet bekend is dat zich in de registergoederen (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- Het hem niet bekend is dat zich in de registergoederen asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
De onroerende zaken zijn voor risico van de koper vanaf de dag van de gunning.

ontruiming
De drie woningen Vespuccistraat 75-II, Vespuccistraat 79-huis en Vespuccistraat 79-III worden leeg opgeleverd. Voor het overige zijn de drie registergoederen verhuurd.

VvE
Niet van toepassing.

overige bepalingen
1. Gelegen op eigen grond.
2. De drie panden zijn door de gemeente aangewezen als gemeentelijk monument.
3. Akte de command
Indien de bieder in veiling gebruik maakt van zijn recht te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen dient deze verklaring uiterlijk zeven dagen voor de dag der betaling van de koopprijs aan de notaris te zijn gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel of combinatie van percelen.

combinatie
De onroerende zaken nummers 1, 2 en 3 worden eerst afzonderlijk bij opbod en afslag geveild en daarna worden de nummers 1, 2 en 3 gecombineerd in slag gelegd.

Na de veiling van Vespuccistraat 75, 77 en 79 volgt de vrijwillige veiling van Orteliusstraat 316 en 318 eerst afzonderlijk bij opbod en afslag en deze worden daarna gecombineerd in slag gelegd. Vervolgens wordt ook nog de combinatie van de drie panden Vespuccistraat 75, 77 en 79 en de twee panden Orteliusstraat 316 en 318 in slag gelegd.

Kenmerken

  • Type registergoed: Herenhuis
  • Gebruik: Gedeeltelijk verhuurd
  • Oppervlakte perceel: 0 m²

Kadastrale informatie

Het huis met erf en grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1056 SJ Amsterdam, Vespuccistraat 75, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland) sectie L, nummer 1350, groot één are en twintig centiare (1 a en 20 ca).

Bezichtigen

De drie lege woningen zijn op dinsdag 10 april a.s., op donderdag 12 april a.s. alsmede op de veilingdag zelf, te weten op maandag 16 april a.s. tussen 14.00 uur en 16.00 uur te bezichtigen. Overige bezichtigingsafspraken zijn in goed overleg met het makelaarskantoor mogelijk.

Overige informatie

Een beleggingspand bestaande uit vier woningen en met een huuropbrengst van € 28.825,80 per jaar voor drie woningen en de woning Vespuccistraat 75-II is leeg.

oplevering
Verhuurd en worden in verhuurde staat opgeleverd met uitzondering van Vespuccistraat 75-II, die leeg wordt opgeleverd.

energie (EPA)
Energielabels als bedoeld in Besluit energieprestatie gebouwen zijn ten aanzien van de registergoederen niet vereist aangezien het gebouw is aangewezen tot beschermd monument.
Er is ten aanzien van een aantal woningen wel een energielabel beschikbaar (zie bijlagen).

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed verklaart verkoper dat hij niet in de gelegenheid is gesteld de verhuurde registergoederen volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde oppervlakte volgens informatie is verkregen. Van de twee lege appartementen, Vespuccistraat 75-II en Vespuccistraat 79-III is wel een meetrapport aanwezig en die kan op verzoek worden toegestuurd.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed en/of het gebouw meedeelt dan wel heeft medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 12 maart 2018 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 12 maart 2018 is ten aanzien van de registergoederen de volgende publiekrechtelijke beperking bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster:
Beschermd monument, Gemeentewet
Ontleend aan: 7630 datum in werking dertig juni negentienhonderd tweeënnegentig
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente Amsterdam.

milieu
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat:
- Het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat de registergoederen in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- Het hem voorts niet bekend is dat zich in de registergoederen (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- Het hem niet bekend is dat zich in de registergoederen asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
De onroerende zaken zijn voor risico van de koper vanaf de dag van de gunning.

ontruiming
De drie woningen Vespuccistraat 75-II, Vespuccistraat 79-huis en Vespuccistraat 79-III worden leeg opgeleverd. Voor het overige zijn de drie registergoederen verhuurd.

VvE
Niet van toepassing.

overige bepalingen
1. Gelegen op eigen grond.
2. De drie panden zijn door de gemeente aangewezen als gemeentelijk monument.
3. Akte de command
Indien de bieder in veiling gebruik maakt van zijn recht te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen dient deze verklaring uiterlijk zeven dagen voor de dag der betaling van de koopprijs aan de notaris te zijn gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel of combinatie van percelen.

combinatie
De onroerende zaken nummers 1, 2 en 3 worden eerst afzonderlijk bij opbod en afslag geveild en daarna worden de nummers 1, 2 en 3 gecombineerd in slag gelegd.

Na de veiling van Vespuccistraat 75, 77 en 79 volgt de vrijwillige veiling van Orteliusstraat 316 en 318 eerst afzonderlijk bij opbod en afslag en deze worden daarna gecombineerd in slag gelegd. Vervolgens wordt ook nog de combinatie van de drie panden Vespuccistraat 75, 77 en 79 en de twee panden Orteliusstraat 316 en 318 in slag gelegd.

Financiële informatie

huuropbrengst
Vespuccistraat 75-huis:
Bruto huur per 1 juli 2017: € 642,87
Aftrek van de diverse kosten: € 22,70
Netto huur per 1 juli 2017: € 620,17

Vespuccistraat 75-I:
Bruto huur per 1 juli 2017: € 892,55
Aftrek van de diverse kosten: € 76,70
Netto huur per 1 juli 2017: € 815,85

Vespuccistraat 75-II:
Wordt leeg opgeleverd.

Vespuccistraat 75-III:
Bruto huur per 1 juli 2017: € 866,73
Aftrek van de diverse kosten: € 75,90
Netto huur per 1 juli 2017: € 790,83

Totaal bruto per 1 juli 2017: € 28.825,80
Totaal netto per 1 juli 2017: € 26.722,20

1) Het bedrag van de kosten, die genoemd worden in de bovenstaande tabel, is een vergoeding voor de verhuurder voor o.a. de keukenapparatuur en/of voor de vloerafwerking en/of voor een wasmachine en/of een droogtrommel etc.
2) De huurovereenkomsten zijn vastgelegd in onderhandse akten. De onderhandse akten waarin de huurovereenkomsten zijn neergelegd bevatten de volledige rechtsverhouding tussen verhuurder en de huurders. Buiten de huurovereenkomsten om zijn er geen voor verhuurder nadelige afspraken met de huurders gemaakt.
3) Tot op heden zijn de huurders hun verplichtingen correct nagekomen.
4) Met betrekking tot de drie registergoederen (Vespuccistraat 75, 77 en 79) lopen er geen procedures bij de huurcommissie. Verkoper beschikt evenmin over informatie dat een huurder voornemens is daartoe.
5) Met betrekking tot de drie registergoederen (Vespuccistraat 75, 77 en 79) is er niet verzocht om een huurprijsaanpassing, noch is een dergelijk verzoek aangekondigd.
6) De huurovereenkomsten bevatten geen voorkeursrecht of koopoptie.

jaarlijkse lasten
Vespuccistraat 75:
- onroerende zaak belasting: € 464,86
- waterschapslasten (systeemheffing gebouwd): € 151,44
- rioolrecht/aansluitrecht: € 513,60
- totaal per jaar: € 1.129,90

WOZ-waarde
De WOZ-waarden op de peildatum van 1 januari 2016 bedragen
- voor wat betreft Vespuccistraat 75-huis: € 242.000;
- voor wat betreft Vespuccistraat 75-I: € 235.500;
- voor wat betreft Vespuccistraat 75-II: € 235.500;
- voor wat betreft Vespuccistraat 75-III: € 235.500.

VvE
De drie objecten (Vespuccistraat 75, 77 en 79) zijn niet gesplitst in appartementsrechten en derhalve zijn er geen V.v.E.’s aanwezig.

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient verkoper te betalen:
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA;
- het honorarium volgens het tarief van de notaris ad 1% van de koopsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarieven 1.1. en 1.2, inclusief de eventuele kosten van het bieden via internet;
- de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- het bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd zal zijn;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- de kosten van een eventuele akte de command;
- de plokpenning ad € 12.500,- exclusief btw (ex art. 6.1. tarief veilinghuis);
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
De woning Vespuccistraat 75-II, Vespuccistraat 79-huis en Vespuccistraat 79-III worden leeg opgeleverd. Voor het overige zijn de drie registergoederen (Vespuccistraat 75, 77 en 79) verhuurd.

waarborgsommen
Door de huurders zijn de volgende waarborgsommen gestort:
- Vespuccistraat 75 H: € 1.100;
- Vespuccistraat 75 1: € 1.650;
- Vespuccistraat 75 3: € 1.600.
Over deze waarborgsommen is geen rente verschuldigd.
Deze waarborgsommen zullen in mindering strekken op de koopsom.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 16 mei 2018.

plok
De plokpenning is:
Vespuccistraat 75 € 12.500 exclusief BTW en ten laste van de koper.

De koper betaalt de inzetpremie aan de notaris uiterlijk op de dag van kwijting door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden, waarna de notaris zorgt voor uitbetaling aan de inzetter.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is wel verzekerd voor een bedrag van ,voor wat betreft Vespuccistraat 75 en 77, € 929.100 bij Reaal Verzekeringen. Koper kan de verzekering niet overnemen.

Financieel

Plok € 12.500 exclusief BTW en ten laste van de koper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13-03-2018 om 14:40)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 180320 veilingbrochure Vespuccistraat 75, 77 en 79
PDF 180313 BAG Vespuccistraat 75 H
PDF 180313 BAG Vespuccistraat 75 1
PDF 180313 BAG Vespuccistraat 75 2
PDF 180313 BAG Vespuccistraat 75 3
PDF 180313 kadastrale kaart Vespuccistraat 75-79

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.