Veilingdatum
02 juli 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43085
Status
Gegund

Omschrijving

Het woonhuis met ondergrond, berging en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als Linthorst Homanstraat 19 te 1963 KM Heemskerk, kadastraal bekend gemeente Heemskerk, sectie B nummer 3161, groot één are één en tachtig centiare.

Oppervlakte volgens BAG: 109 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

Het woonhuis met ondergrond, berging en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als Linthorst Homanstraat 19 te 1963 KM Heemskerk, kadastraal bekend gemeente Heemskerk, sectie B nummer 3161, groot één are één en tachtig centiare.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Het woonhuis met ondergrond, berging en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als Linthorst Homanstraat 19 te 1963 KM Heemskerk, kadastraal bekend gemeente Heemskerk, sectie B nummer 3161, groot één are één en tachtig centiare.

Oppervlakte volgens BAG: 109 m².

bijzondere veilingvoorwaarden
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: één van de debiteuren staat ingeschreven en het is (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan derden.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van Amson & Kolhoff Notarissen te Amstelveen.

Tot en met 17 juni 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.
Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 27 juli 2018.

Veilinginformatie is ook te raadplegen via www.veilingnotaris.nl.

Financiële informatie

Overzicht van de kosten die voor rekening van de koper komen met betrekking tot
bovenstaande veiling:
- veiling honorarium notaris: € 3.750,00 (exclusief BTW)
- kadastrale rechten recherches: € 100,00 (exclusief BTW)
- kadastraal tarief inschrijving akte: € 126,00 (onbelast)
- 21% btw over € 3.850,00 € 808,50
Totaal inclusief BTW € 4.784,50

overige kosten
* achterstallige waterschapslasten p.m.
* 2% overdrachtsbelasting p.m.
* eventuele kosten akte de command € 350 (exclusief BTW)
* eventuele ontruimingskosten (na de aflevering) p.m.
* wettelijke rente vanaf datum gunning tot betaaldatum p.m.

Totaal aan kosten thans € 4.784,50

Bovenstaand overzicht van de kosten is met de meeste zorg en nauwkeurigheid vastgesteld. Niettemin blijft het slechts een globale indicatie van de kosten van de veiling op basis van de thans (ook door derden ter beschikking gestelde) bekende gegevens. Aan bovenstaande opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend blijft hetgeen in de veilingvoorwaarden is vermeld. Door ondertekening van het koopcontract respectievelijk het kopen op de veiling accepteert de aspirant-koper bovenstaand kostenoverzicht en veilingvoorwaarden en vrijwaart hij Amson en Kolhoff Notarissen voor alle aansprakelijkheid terzake mogelijke afwijkingen.

Financieel

Plok 1%
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 31-05-2018 om 16:23)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 180615 bag-viewer-linthorst homanstraat 19

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 17-06-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.