Veilingdatum
02 juli 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43182
Status
Gegund

Veiling in combinatie

Dit betreft een "veiling in combinatie". Dat betekent dat deze veiling bestaat uit meerdere objecten (kavels). Elk object wordt eerst afzonderlijk in opbod en afslag gebracht, waarna de combinatie van de objecten gezamenlijk in afslag plaatsvindt. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle afzonderlijke objecten, die bij deze "veiling in combinatie" behoren, vindt u onder het tabje 'Kavels'.

Kavels


Image

Weesperzijde 120I, AMSTERDAM

Image

Weesperzijde 120III, AMSTERDAM

Omschrijving

Twee fraaie beleggingsobjecten gelegen op eigen grond met vrij uitzicht over de Amstel. De appartementen worden afzonderlijk en in combinatie geveild.

Huuropbrengst (per 1 juli aanstaande)
Weesperzijde 120-I
Netto huur per maand: € 463,05
Servicekosten per maand: € 2,75
Bruto huur per maand: € 465,80
Bruto huur per jaar: € 5.589,60

Weesperzijde 120-III
Netto huur per maand: € 510,14
Servicekosten per maand: € 2,75
Bruto huur per maand: € 512,89
Bruto huur per jaar: € 6.154,68

oplevering
De appartementsrechten zijn geheel verhuurd en zullen in verhuurde staat worden geleverd.

energie (EPA)/NEN 2580
Weesperzijde 120-I
Totaal oppervlak gebruik/verblijf (woning) m²: 63,02
Totaal m² externe ruimte (berging) m²: 10,75
Totaal buitenruimte (balkon) m²: 6,17
Energielabel: F
Energie-index: 2,59

Weesperzijde 120-III
Totaal oppervlak gebruik/verblijf (woning) m²: 58,80
Totaal m² externe ruimte (berging) m²: 16,65
Totaal buitenruimte (balkon) m²: 5,31
Energielabel: C
Energie-index: 1,62

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed en/of het gebouw meedeelt dan wel heeft medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 22 mei 2018 zijn geen aanschrijvingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 22 mei 2018 zijn ten aanzien van de registergoederen geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

milieu
Met betrekking tot de registergoederen verklaart verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het Registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in het Registergoed (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in het Registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden, anders dan de pijp asbest onder de trap, zulks met inachtneming van de hierna vermelde asbestclausule.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
n.v.t.

VvE
Vereniging van eigenaars Weesperzijde 120 te Amsterdam
Adres: De Lairessestraat 139, 1075 HJ Amsterdam
Tel: 020-6768222
e-mail: info@delairvastgoedbeheer.nl
administrateur: Delair Vastgoed Beheer B.V.

Diverse van toepassing zijnde clausules
1. As is, where is
Verkoper verklaart dat in algemene zin het uitgangspunt ter zake de verkoop van het Registergoed, een veiling op basis van het principe ‘as is, where is’ is, in verband waarmee de huidige bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand van het Registergoed in alle opzichten door een koper moeten worden aanvaard en ter zake door Verkoper geen garanties worden gegeven, behoudens dat aan een koper de eigendom wordt geleverd, vrij van hypotheken en beslagen.
De in de akte van veilingvoorwaarden gemelde verklaringen, voorwaarden, bedingen en de van toepassing verklaarde algemene bepalingen dienen in die context te worden gelezen, casu quo uitgelegd.
Koper gaat met bovenstaande akkoord door ondertekening van het proces verbaal van veiling dawel de akte de command .
2. Ouderdomsclausule
Door ondertekening van het proces verbaal van veiling dawel de akte de command aanvaardt een koper dat het Registergoed meer dan tachtig jaar oud is, hetgeen betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de Verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor onder ander het dak, de gevels, de fundering, de vloeren, de wanden, de plafonds, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering, rookkanalen, eventueel aanwezige CV-leidingen en de afwezigheid van ongedierte (zoals houtworm, boktor, zwam etcetera) en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht etcetera. Koper aanvaardt door ondertekening van het proces verbaal van veiling dawel de akte de command alle, in verband met vorenbedoelde lagere bouwkwaliteit, tekortkomingen van het Registergoed, ook voor zover die een belemmering voor het normaal gebruik van het Registergoed kunnen zijn.
3. Asbestclausule
Ten tijde van de bouw casu quo renovatie van het Registergoed was het normale praktijk asbesthoudende materialen in de bouw te verwerken.
Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen.
Koper verklaart door ondertekening van het proces verbaal van veiling dawel de akte de command hiermee bekend te zijn, aanvaart de eventuele aanwezigheid van asbest in het Registergoed en vrijwaart Verkoper van alle aansprakelijkheden die uit de aanwezigheid van enig asbesthoudende stof in het Registergoed kunnen voortvloeien. Verkoper vermeldt uitdrukkelijk dat door huurders diverse soorten vloerbedekkingen (waaronder al dan niet-asbesthoudend linoleum, vinyl enz.) gebruikt kunnen zijn, waarvan de soort of de samenstelling aan Verkoper niet bekend is.
4. Niet-gebruiker clausule
Verkoper attendeert een koper nadrukkelijk op het feit dat hij het Registergoed nimmer zelf heeft gebruikt en dat hij derhalve een koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van casu quo gebreken aan het Registergoed waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het Registergoed zelf feitelijk zou hebben gebruikt.
In dit kader komen dergelijke eigenschappen casu quo gebreken voor rekening en risico van een koper.
Koper verklaart door ondertekening van het proces verbaal van veiling dawel de akte de command hiermee bekend te zijn en bovenstaande te aanvaarden.

overige bepalingen
Zie de website www.eersteamsterdamse.nl onder brochures.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

combinatie
De registergoederen onder 1.a en b. en 2.a. en b. worden eerst afzonderlijk bij opbod en afslag geveild en daarna gecombineerd in slag gelegd.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

1. De appartementsrechten rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping (63,02 m²) met balkon (6,17 m²) en de berging op de zolderverdieping (10,75 m²), plaatselijk bekend 1091 EP Amsterdam, Weesperzijde 120-1, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W, complexaanduiding 7974 appartementsindex A-2 en A-5, uitmakende het 20/100 en 5/100 aandeel in de gemeenschap omvattende een benedenhuis met drie afzonderlijke bovenwoningen, met ondergrond en erf, staande en gelegen te Amsterdam aan de Weesperzijde 120, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W, nummer 2083, groot 1 are en 64 centiare. 2. De appartementsrechten rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping (58,80 m²) met balkon (5,31 m²) en de inpandig verbonden berging op de zolderverdieping (16,65 m²), plaatselijk bekend 1091 EP Amsterdam, Weesperzijde 120-3, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W, complexaanduiding 7974 appartementsindex A-4 en A-7, uitmakende het 20/100 en 5/100 aandeel in de gemeenschap omvattende een benedenhuis met drie afzonderlijke bovenwoningen, met ondergrond en erf, staande en gelegen te Amsterdam aan de Weesperzijde 120, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W, nummer 2083, groot 1 are en 64 centiare.

Bezichtigen


Indien mogelijk te bezichtigen: iedere dinsdag en donderdag,
Tussen 14.00 uur en 16.00 uur, alsmede op de verkoopdag.

Overige informatie

Twee fraaie beleggingsobjecten gelegen op eigen grond met vrij uitzicht over de Amstel. De appartementen worden afzonderlijk en in combinatie geveild.

Huuropbrengst (per 1 juli aanstaande)
Weesperzijde 120-I
Netto huur per maand: € 463,05
Servicekosten per maand: € 2,75
Bruto huur per maand: € 465,80
Bruto huur per jaar: € 5.589,60

Weesperzijde 120-III
Netto huur per maand: € 510,14
Servicekosten per maand: € 2,75
Bruto huur per maand: € 512,89
Bruto huur per jaar: € 6.154,68

Totale bruto huur per jaar: € 11.744,28

oplevering
De appartementsrechten zijn geheel verhuurd en zullen in verhuurde staat worden geleverd.

energie (EPA)/NEN 2580
Weesperzijde 120-I
Totaal oppervlak gebruik/verblijf (woning) m²: 63,02
Totaal m² externe ruimte (berging) m²: 10,75
Totaal buitenruimte (balkon) m²: 6,17
Energielabel: F
Energie-index: 2,59

Weesperzijde 120-III
Totaal oppervlak gebruik/verblijf (woning) m²: 58,80
Totaal m² externe ruimte (berging) m²: 16,65
Totaal buitenruimte (balkon) m²: 5,31
Energielabel: C
Energie-index: 1,62

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed en/of het gebouw meedeelt dan wel heeft medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 22 mei 2018 zijn geen aanschrijvingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 22 mei 2018 zijn ten aanzien van de registergoederen geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

milieu
Met betrekking tot de registergoederen verklaart verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het Registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in het Registergoed (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in het Registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden, anders dan de pijp asbest onder de trap, zulks met inachtneming van de hierna vermelde asbestclausule.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
n.v.t.

VvE
Vereniging van eigenaars Weesperzijde 120 te Amsterdam
Adres: De Lairessestraat 139, 1075 HJ Amsterdam
Tel: 020-6768222
e-mail: info@delairvastgoedbeheer.nl
administrateur: Delair Vastgoed Beheer B.V.

Diverse van toepassing zijnde clausules
1. As is, where is
Verkoper verklaart dat in algemene zin het uitgangspunt ter zake de verkoop van het Registergoed, een veiling op basis van het principe ‘as is, where is’ is, in verband waarmee de huidige bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand van het Registergoed in alle opzichten door een koper moeten worden aanvaard en ter zake door Verkoper geen garanties worden gegeven, behoudens dat aan een koper de eigendom wordt geleverd, vrij van hypotheken en beslagen.
De in de akte van veilingvoorwaarden gemelde verklaringen, voorwaarden, bedingen en de van toepassing verklaarde algemene bepalingen dienen in die context te worden gelezen, casu quo uitgelegd.
Koper gaat met bovenstaande akkoord door ondertekening van het proces verbaal van veiling dawel de akte de command .
2. Ouderdomsclausule
Door ondertekening van het proces verbaal van veiling dawel de akte de command aanvaardt een koper dat het Registergoed meer dan tachtig jaar oud is, hetgeen betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de Verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor onder ander het dak, de gevels, de fundering, de vloeren, de wanden, de plafonds, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering, rookkanalen, eventueel aanwezige CV-leidingen en de afwezigheid van ongedierte (zoals houtworm, boktor, zwam etcetera) en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht etcetera. Koper aanvaardt door ondertekening van het proces verbaal van veiling dawel de akte de command alle, in verband met vorenbedoelde lagere bouwkwaliteit, tekortkomingen van het Registergoed, ook voor zover die een belemmering voor het normaal gebruik van het Registergoed kunnen zijn.
3. Asbestclausule
Ten tijde van de bouw casu quo renovatie van het Registergoed was het normale praktijk asbesthoudende materialen in de bouw te verwerken.
Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen.
Koper verklaart door ondertekening van het proces verbaal van veiling dawel de akte de command hiermee bekend te zijn, aanvaart de eventuele aanwezigheid van asbest in het Registergoed en vrijwaart Verkoper van alle aansprakelijkheden die uit de aanwezigheid van enig asbesthoudende stof in het Registergoed kunnen voortvloeien. Verkoper vermeldt uitdrukkelijk dat door huurders diverse soorten vloerbedekkingen (waaronder al dan niet-asbesthoudend linoleum, vinyl enz.) gebruikt kunnen zijn, waarvan de soort of de samenstelling aan Verkoper niet bekend is.
4. Niet-gebruiker clausule
Verkoper attendeert een koper nadrukkelijk op het feit dat hij het Registergoed nimmer zelf heeft gebruikt en dat hij derhalve een koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van casu quo gebreken aan het Registergoed waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het Registergoed zelf feitelijk zou hebben gebruikt.
In dit kader komen dergelijke eigenschappen casu quo gebreken voor rekening en risico van een koper.
Koper verklaart door ondertekening van het proces verbaal van veiling dawel de akte de command hiermee bekend te zijn en bovenstaande te aanvaarden.

overige bepalingen
Zie de website www.eersteamsterdamse.nl onder brochures.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

combinatie
De registergoederen onder 1.a en b. en 2.a. en b. worden eerst afzonderlijk bij opbod en afslag geveild en daarna gecombineerd in slag gelegd.

Financiële informatie

Weesperzijde 120-1

huuropbrengst
Netto huur per maand: € 463,05
Servicekosten per maand: € 2.75
Bruto huur per maand: € 465,80
Bruto huur per jaar: € 5.589,60

jaarlijkse lasten
- OZB: € 144,04
- rioolrecht: € 125,83
- waterschapsbelasting: € 50,93
- service bijdrage VvE: € 1.125

WOZ-waarde
€ 348.000

Weesperzijde 120-3

huuropbrengst
Netto huur per maand: € 510,14
Servicekosten per maand: € 2.75
Bruto huur per maand: € 512,89
Bruto huur per jaar: € 6.154,68

jaarlijkse lasten
- OZB: € 144,04
- rioolrecht: € 125,83
- waterschapsbelasting: € 50,93
- service bijdrage VvE: € 1.125

WOZ-waarde
€ 348.000

1. De huurovereenkomsten zijn vastgelegd in onderhandse akten. De onderhandse akten waarin de huurovereenkomsten zijn neergelegd, bevatten de volledige rechtsverhouding tussen verhuurder en de huurders. Buiten de huurovereenkomsten om zijn geen voor verhuurder nadelige afspraken met de huurders gemaakt.
2. Tot heden zijn de huurders hun verplichtingen correct nagekomen.
3. Met betrekking tot het Verkochte is geen procedure bij de huurcommissie aanhangig. Verkoper beschikt evenmin over informatie dat een huurder voornemens heeft daartoe.
4. Met betrekking tot het Verkochte is niet verzocht om een huurprijsaanpassing, noch is een dergelijk verzoek aangekondigd.
5. De huurovereenkomsten bevatten geen voorkeursrecht of koopoptie.
6. Verkoper heeft de huurders een huurverhoging aangezegd per 1 juli 2018. Verkoper geeft koper geen garantie met betrekking tot de acceptatie en/of betaling hiervan door de huurders.

VvE
Opgave van het verenigingssaldo per 31-12 van het voorgaande jaar bedraagt circa € 437,50.
In verband met het aanleggen van een reservefonds heeft de Vereniging besloten om de servicebijdrage per één januari tweeduizend negentien te verhogen naar € 1.680,00 (voor iedere woning) en € 420,00 (voor iedere berging) per jaar.

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient verkoper te betalen:
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA;
- het honorarium volgens het tarief van de notaris ad 1% van de koopsom per appartementsrecht;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief 1.1. én 1.2, inclusief de eventuele kosten van het bieden via internet;
- de kosten van plaatsing op openbareverkoop.nl ad éénhonderdnegenendertig euro en vijftien eurocent (€ 139,15) inclusief omzetbelasting per appartementsrecht,
- de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- het bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd zal zijn;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- de kosten van een eventuele akte de command;
- de plokpenningen ad drieduizend euro (€ 3.000,00) exclusief omzetbelasting (ex artikel 6.1 van het tarief van het veilinghuis) per appartementsrecht,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
n.v.t.

waarborgsommen
Door de huurders zijn de volgende waarborgsommen gestort:
- voor wat betreft de Weesperzijde 120 1: € 340,34;
- voor wat betreft de Weesperzijde 120 3: € 884,87.
De door de huurders betaalde waarborgsommen worden met de koper verrekend.
Over deze waarborgsommen is geen rente verschuldigd.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 2 augustus 2018.

plok
De omvang van de plokpenningen bedragen € 3.000 exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting per registergoed.
De inzetpremie komt voor rekening van de koper.
De koper betaalt de inzetpremie aan de notaris uiterlijk binnen 8 dagen na de gunning door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden, waarna de notaris zorgt voor uitbetaling aan de inzetter.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is via de Vereniging van eigenaars verzekerd voor een bedrag van
€ 1.115.600.

Financieel

Plok
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 12-06-2018 om 09:29)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF NEN 2580 Weesperzijde 120-1 te Amsterdam
PDF NEN 2580 Weesperzijde 120-3 te Amsterdam
PDF 180612 overige bepalingen
PDF 180612 energielabel Weesperzijde 120 1
PDF 180612 energielabel Weesperzijde 120 3
PDF 180612 splitsingsakte Weesperzijde met tekening
PDF 180612 kadastrale kaart Weesperzijde 120 1 en 3
PDF 180612 kadastraal uitreksel Weesperzijde 120 1 en 3
PDF 180612 BAG Weesperzijde 120 1 en 3

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.