Veilingdatum
15 oktober 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43351
Status
Gegund

Omschrijving

Het voortdurend recht van erfpacht van het onderappartementsrecht -eigendom van
de gemeente Amsterdam- rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met verder toebehoren op de eerste verdieping alsmede de berging op de tussenverdieping van na te melden gebouw, plaatselijk bekend als Haarlemmerplein 12-A te 1013 HS Amsterdam.

Oppervlakte volgens BAG: 109 m²

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Onbekend
  • Soort eigendom: Erfpacht

Kadastrale informatie

Het voortdurend recht van erfpacht van het onderappartementsrecht -eigendom van de gemeente Amsterdam- rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met verder toebehoren op de eerste verdieping alsmede de berging op de tussenverdieping van na te melden gebouw, plaatselijk bekend als Haarlemmerplein 12-A te 1013 HS Amsterdam, kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie L nummer 9494 A-100, uitmakende het elf/driehonderd vijfennegentigste (11/395ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Hoofdappartementsrecht omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van zevenenveertig koopwoningen, gelegen op de eerste tot en met de vijfde verdieping, met bijbehorende bergingen op de tussenverdieping van het gebouw, gelegen te Amsterdam aan het Haarlemmerplein, plaatselijk nog niet nader aangeduid, kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie L, nummer 9494 A-88 (oud A-1), uitmakende een drieduizend negenhonderd zevenennegentig/achtduizend achthonderd zevenenvijftigste (3.997/8.857ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw genaamd Appartementencomplex Haarlemmerplein, hetwelk bevat zevenenveertig koopwoningen met bijbehorende bergingen, tweeëntwintig zogeheten sociale WIBO woningen met bijbehorende bergingen, commerciële ruimten en een stallingruimte met tweehonderd drie parkeerplaatsen en verder toebehoren, gelegen te Amsterdam aan het Haarlemmerplein, plaatselijk nog niet nader aangeduid, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie L, nummer 9292, groot negentien are drieënvijftig centiare; welk perceel is belast met een opstalrecht ten behoeve van de naamloze vennootschap N.V. Nuon Infra West, statutair gevestigd te Amsterdam, welk opstalrecht ondermeer inhoudt het recht om een transformatorstation op de begane grond van het gebouw te hebben.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Volgens het gemeentelijke beperkingenregister is er op het pand Haarlemmerplein 12A, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 (Wkpb-inschrijfnummer 3851) van kracht.

De berging zoals beschreven in voormeld registergoed wordt feitelijk gebruikt door een andere appartementseigenaar. De eigenaar gebruikt een andere berging tot welke hij juridisch niet is gerechtigd. Om de juridische gerechtigheid tot gebruik in lijn te brengen met de feitelijke situatie is een concept van een akte vestiging erfdienstbaarheid opgesteld door notariskantoor Brummelhuis.

Bij deze akte van vestiging erfdienstbaarheden zullen twee gelijkluidende en wederkerige erfdienstbaarheden ten laste van en ten behoeve van het registergoed en ten behoeve van en ten laste van het onderappartementsrecht kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie L nummer 9494 A-134 worden gevestigd teneinde de juridische staat zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de feitelijke staat zoals die na oplevering van het appartementencomplex en het genoemde onderappartementsrecht is ontstaan.

Volgens het gemeentelijke beperkingenregister is er op het pand Haarlemmerplein 12A, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 (Wkpb-inschrijfnummer 3851) van kracht.

De berging zoals beschreven in voormeld registergoed wordt feitelijk gebruikt door een andere appartementseigenaar. De eigenaar gebruikt een andere berging tot welke hij juridisch niet is gerechtigd. Om de juridische gerechtigheid tot gebruik in lijn te brengen met de feitelijke situatie is een concept van een akte vestiging erfdienstbaarheid opgesteld door notariskantoor Brummelhuis.

Bij deze akte van vestiging erfdienstbaarheden zullen twee gelijkluidende en wederkerige erfdienstbaarheden ten laste van en ten behoeve van het registergoed en ten behoeve van en ten laste van het onderappartementsrecht kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie L nummer 9494 A-134 worden gevestigd teneinde de juridische staat zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de feitelijke staat zoals die na oplevering van het appartementencomplex en het genoemde onderappartementsrecht is ontstaan.

Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof gevraagd en het verlof is door de voorzieningenrechter verleend, deze heeft huurder veroordeeld om het pand met al de zijnen en het zijne uiterlijk op 1 november 2018 te ontruimen.

De op deze website geplaatste foto's zijn gemaakt in 2016. Recentelijk zijn er geen foto's gemaakt.

Overige eigendomgegevens

Canon is niet afgekocht, jaarlijkse indexering, jaar canon 5442,64, datum 01-06 en 01-12

Financieel

Plok 1% van de inzetsom
volgt zo spoedig mogelijk (per 13-09-2018 om 16:51)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 19-09-2018 om 09:16)

Lasten

rioolheffing (2018) € 125,83 per jaar
waterschapslasten (2018) € 89,72 per jaar
erfpacht Canon (01-12-2017 / 30-11-2018) € 5442,64 per jaar
maandelijkse servicekosten € 197,97 € per jaar
OZB (2018) € 253,72 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF AFSTAND EN VESTIGING RECHT V OPSTAL Brondocument_HYP4_51640_81_ASD08L9494A100_Haarlemmerplein_26-05-2016_10-56-03
PDF AKTE IVM GELUIDSHINDER AANTEKENING OP RECHERCHE Brondocument_HYP4_59023_93_ASD08L9494A100_Haarlemmerplein_10-03-2016_13-56-55
PDF HOOFDSPLITSING Brondocument_HYP4_59231_103_ASD08L9494A100_Haarlemmerplein_26-05-2016_10-58-51
PDF MODELREGLEMENT (ONDER)SPLITSING Brondocument_HYP4_19495_156_ASD08L9494A100_Haarlemmerplein_26-05-2016_11-09-51
PDF ONDERSPLITSING ondersplitsing A-1 koopwoningen Brondocument_HYP4_59231_106_ASD08L9494A100_Haarlemmerplein_10-03-2016_13-56-58
PDF concept vestiging erfdientsbaarheid zonder gegevens partijen
PDF UITGIFTE ERFPACHT KOOPWONINGEN A2 TM 51 Brondocument_HYP4_59231_113_ASD08L9494A100_Haarlemmerplein_11-07-2016_14-03-06
PDF Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000
PDF VVE Verklaring
PDF bag-viewer-Haarlemmerplein 12 A, AMSTERDAM
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 30-09-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.