Veilingdatum
15 oktober 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43433
Status
Niet gegund

Omschrijving

Het woon- /winkelpand met onder- en bijgelegen grond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Beverwijk, Breestraat 99 en 99 A (postcode 1941 EG), kadastraal bekend gemeente Beverwijk sectie A nummer 4406, groot twee are en zevenendertig centiare (2 a en 37 ca);

Winkelruimte in verhuurde staat (tot 1 juni 2019) met leegstaande woningruimte daarboven. Vergunningen zijn gegeven om de winkelruimte en de woonruimte te splitsen. Gelegen in het centrum van Beverwijk met veel grote winkelketens in de nabije omgeving. Beleggingspand in verhuurde staat of object voor een eigenaar/gebruiker te koop aangeboden.

Op de begane grond bevindt zich een winkel. Op de 1e en 2e verdiepingen bevindt zich een woonruimte. De winkel zal tot 1 juni 2019 gebruik mogen maken van het huidige sanitair/keukenblokje van de woning, danwel dient er door koper een andere voorziening te worden gerealiseerd.

oplevering
Bedrijfsruimte: “As is, where is”. Leeg per 1 juni 2019.
Woning wordt leeg opgeleverd.

eigendomssituatie
Vol eigendom.

energie (EPA)
Label G

NEN 2580
Begane grond: 178,1 m² (v.v.o)
Woning is ca 111 m² gbo

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
Verkoper is geen aanschrijving inzake het object bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

milieu
m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hem geen verontreiniging bekend is

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing

VvE
Niet van toepassing

overige bepalingen
Niet van toepassing

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Kenmerken

  • Type registergoed: Winkel / woonhuis
  • Gebruik: Gedeeltelijk verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Oppervlakte perceel: 237 m²

Kadastrale informatie

Gemeente Beverwijk sectie A nummer 4406, groot twee are en zevenendertig centiare (2 a en 37 ca).

Bezichtigen

woensdag 10 oktober 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 15 oktober 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
Bezichtigingen zijn op afspraak met de directiemakelaar.

Overige informatie

Het woon- /winkelpand met onder- en bijgelegen grond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Beverwijk, Breestraat 99 (postcode 1941 EG), kadastraal bekend gemeente Beverwijk sectie A nummer 4406, groot twee are en zevenendertig centiare (2 a en 37 ca);

Winkelruimte in verhuurde staat (tot 1 juni 2019) met leegstaande woningruimte daarboven. Vergunningen zijn gegeven om de winkelruimte en de woonruimte te splitsen. Gelegen in het centrum van Beverwijk met veel grote winkelketens in de nabije omgeving. Beleggingspand in verhuurde staat of object voor een eigenaar/gebruiker te koop aangeboden. Huurcontact is op te vragen bij de makelaar.

Op de begane grond bevindt zich een winkel. Op de 1e en 2e verdiepingen bevindt zich een woonruimte.

oplevering
Bedrijfsruimte: “As is, where is”. Leeg per 1 juni 2019.
Woning wordt leeg opgeleverd.

eigendomssituatie
Vol eigendom.

energie (EPA)
Label G

NEN 2580
Begane grond: 178,1 m² (v.v.o)
Eerste en tweede verdieping (woning): 111 m² (g.b.o)

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
Verkoper is geen aanschrijving inzake het object bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

milieu
m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hem geen verontreiniging bekend is

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing

VvE
Niet van toepassing

overige bepalingen
Niet van toepassing

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Financiële informatie

huuropbrengst
Huuropbrengst bedrijfsruimte € 30.000,- per jaar
huurkorting € 3.600,- per jaar, leeg per 1 juni 2019. Prijspeil augustus 2018
Huuropbrengst woonruimte: X

Breestraat 99 (bedrijf)
Gemeentelijk lasten [2018]
OZB-tarief eigenaren woning 0,117100 %
OZB-tarief eigenaren niet-woning 0,253900 %
OZB-tarief gebruikers niet-woning 0,212700 %
Reinigingsheffing tarief eenpersoonshuishouden € 190,80
Reinigingsheffing tarief tweepersoonshuiden € 286,80
Reinigingsheffing tarief meerpersooonshuishouden € 286,80
Rioolheffing tarief gebruiker € 197,24

Breestraat 99A (woning)
Gemeentelijk lasten [2018]
OZB-tarief eigenaren woning 0,117100 %
OZB-tarief eigenaren niet-woning 0,253900 %
OZB-tarief gebruikers niet-woning 0,212700 %
Reinigingsheffing tarief eenpersoonshuishouden € 190,80
Reinigingsheffing tarief tweepersoonshuiden € 286,80
Reinigingsheffing tarief meerpersooonshuishouden € 286,80
Rioolheffing tarief gebruiker € 197,24

WOZ-waarde
De WOZ-waarde Breestraat 99 (bedrijf) niet beschikbaar.
De WOZ-waarde Breestraat 99A (woning) op peildatum 01-01-2017 bedraagt:
€ 170.000.

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 30 dagen dient verkoper te betalen:
- de kosten van het veilinghuis;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- eventuele plaatsing veilingobject op Funda ad € 75,00 exclusief BTW;
- eventuele plaatsing extra veilingadvertentie in Het FD € 450,00 exclusief BTW;
- de plokpenning;
- kosten doorhaling hypotheek;
- verschotten recherches;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in art. 12 lid 1 van de AVA2001;
de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA 2001, waaronder;
- honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde 0,75 % van de
koopsom;
- de kosten van een eventuele akte de command ad. € 350,00;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.1. inclusief de
eventuele kosten van bieden via internet ;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche en overige verschotten;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

waarborgsommen
Niet van toepassing

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 15 november 2018

plok
€ 4.500,- exclusief BTW ten laste van verkoper.

belasting
Wegens de levering is geen/wel omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
(Indien van toepassing: koper is verplicht aan verkoper uit te keren het verschil tussen het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering van de grondslagwaarde ingevolge het bepaalde in art. 13 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.)

verzekering
Het object is voldoende verzekerd.

IV. VOORWAARDEN
Deze veiling geschiedt onder Algemene Veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte op achtentwintig juni tweeduizend één verleden voor mr. P.J.N. van Os, destijds notaris te Amsterdam, hiervoor te noemen: “AVA 2001”, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op vier juli daarna onder nummer 115/2001 en bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Kadastrale Dienst en openbare registers op diezelfde dag in, register Hypotheken 4, deel 17492 nummer 17, voor zover hierbij niet gewijzigd en onverminderd de aanvullingen daarop bij de bijzonder veilingvoorwaarden.

Financieel

Plok € 4.500 exclusief BTW ten laste van verkoper.
Indicatie veilingkosten € 4407 (per 25-09-2018 om 13:54 )
exclusief overdrachtsbelasting (per 25-09-2018 om 13:54)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 21-08-2018 om 16:22)

Lasten

OZB (bedrijf) € 502,72 per jaar
OZB (woning) € 199,07 per jaar
Rioolrecht € 197,24 per jaar
Waterschapslasten € 94,47 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 180921 brochure veiling Breestraat 99 te Beverwijk
PDF 180822 Lokale lasten 99
PDF 180822 Eigendomsinformatie BEVERWIJK A 4406[806]
PDF 180822 Afschrift openbaar register Hyp4 dl 70098 nr 44
PDF 180926 huisnummerbesluit breestraat 99, beverwijk
PDF 180926 omgevingsvergunning breestraat 99, beverwijk
PDF 180926 vergunde tekeningen breestraat 99, beverwijk
PDF 1941EG, 99, Beverwijk, Breestraat
PDF 180821 FAS Shoes inzake Beverwijk Mei.2016
PDF 180822 Beverwijk huurnota 01012017
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.