Veilingdatum
05 november 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43455
Status
Gesloten

Omschrijving

De woning op de begane grond, met berging en tuin, plaatselijk bekend te 1273 LK Huizen, Alblas 4 en het een / elfde (1/11e) onverdeelde aandeel in een mandelig perceel

Oppervlakte volgens BAG: 62 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Onbekend
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Huizen, sectie E, complexaanduiding 4883-A, appartementsindex 1, omvattende: a. het negentig / vijfhonderd dertigste (90/530ste) aandeel in de gemeenschap bestaande uit een gebouw met zes woningen, vier bergingen, ondergrond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Alblas 2 tot en met 12 (even nummers) te Huizen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Huizen, sectie E, nummer 4379, groot drie aren en eenendertig centiaren (3 a 31 ca); b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond, met berging en tuin, plaatselijk bekend te 1273 LK Huizen, Alblas 4, 2. het een / elfde (1/11e) onverdeelde aandeel in een mandelig perceel, kadastraal bekend gemeente Huizen, sectie E, nummer 4385, groot achtenvijftig centiaren (58 ca);

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij de debiteur.

Op verzoek van de executant wordt het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 21 oktober 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 14 december 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 708, in behandeling bij mevrouw Sabina de Jong.

De woning op de begane grond, met berging en tuin, plaatselijk bekend te 1273 LK Huizen, Alblas 4 en het een / elfde (1/11e) onverdeelde aandeel in een mandelig perceel

Oppervlakte volgens BAG: 62 m².

bijzondere veilingvoorwaarden
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij de debiteur.

Op verzoek van de executant wordt het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 21 oktober 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 14 december 2018.

RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 708, in behandeling bij mevrouw Sabina de Jong.

Financiële informatie

Overzicht van de kosten die voor rekening van de koper komen met betrekking tot bovenstaande veiling:
- veiling honorarium notaris: € 4.598 (inclusief 21% BTW)
- kadastrale rechten recherches: € 242 (inclusief 21% BTW)
- kadastraal tarief inschrijving akte: € 126 (onbelast)
- overdrachtsbelasting: 2% (over heffingsgrondslag)
- achterstallige bijdragen Vereniging van Eigenaren: € 1.947,66
- kosten eventuele ontruiming door deurwaarder: p.m.
- kosten deurwaarder betekening beschikking huurbeding: € 500 (geschat)
- diversen: p.m.

Bovenstaand overzicht van de kosten is met de meeste zorg en nauwkeurigheid
vastgesteld. Niettemin blijft het slechts een globale indicatie van de kosten van de veiling op basis van de thans (ook door derden ter beschikking gestelde) bekende gegevens. Aan bovenstaande opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend blijft hetgeen in de veilingvoorwaarden is vermeld. Bij het uitbrengen van een bod accepteert de aspirantkoper bovenstaand kostenoverzicht en veilingvoorwaarden en vrijwaart hij RoX Legal B.V. voor alle aansprakelijkheid terzake mogelijke afwijkingen.

Financieel

Plok 1% over inzetsom
Indicatie veilingkosten € 6914 (per 02-11-2018 om 14:29 )
Exclusief 2% overdrachtsbelasting en kosten ontruiming deurwaarder (per 02-11-2018 om 14:29)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 25-10-2018 om 14:46)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF AVVE 2017
PDF bag-viewer-Alblas 4 Huizen
PDF Bijzondere veilingvoorwaarden
PDF Bodemloketrapport Alblas 4 Huizen
PDF Huishoudelijk reglement Alblas 4 Huizen
PDF Kadastrale kaart
PDF ruimtelijke plannen Alblas 4 Huizen
PDF splitsingsakte
PDF Van gemeente ontvangen informatie
PDF Zoek uw energielabel (C)
PDF Van VVE ontvangen informatie
PDF kostenoverzicht Alblas 4 Huizen_2
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 21-10-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.