Veilingdatum
19 november 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43592
Status
Gegund

Omschrijving

Bijzonder fraai beleggingsobject gelegen in Amsterdam Zuid. Het betreft een geheel pand bestaande uit een verhuurde winkelruimte (nagelstudio) en een verhuurd bovenhuis.

huuropbrengst: € 34.501,56 per jaar
begane grond: € 16.200 per jaar
bovenhuis: € 18.301,56 per jaar

Het pand is gelegen op eigen grond.

oplevering
Het pand is verhuurd
Begane grond – winkel
Eerste, tweede en derde etage - woning

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label G (winkel) en label E (woning)

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld. Pand wordt geveild en geleverd ‘as is, where is’.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 26 september 2018 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 26 september 2018 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hem niets bekend is omtrent verontreiniging of boven- of ondergrondse opslagtanks, anders dan een milieufax d.d. 3 maart 2010.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf datum levering voor rekening van de koper.

VvE
Geen VvE, niet gesplitst

overige bepalingen
Er zijn verkoper geen kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, beperkte rechten en/of erfdienstbaarheden bekend.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Tussenwoning
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie U, nummer, 4168 groot 39 ca.

Bezichtigen

dinsdag 6 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 8 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
dinsdag 13 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 15 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 19 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur

Overige informatie

Bijzonder fraai beleggingsobject gelegen in Amsterdam Zuid. Het betreft een geheel pand bestaande uit een verhuurde winkelruimte (nagelstudio) en een verhuurd bovenhuis.

huuropbrengst: € 34.501,56 per jaar
begane grond: € 16.200 per jaar
bovenhuis: € 18.301,56 per jaar

Het pand is gelegen op eigen grond.

oplevering
Het pand is verhuurd
Begane grond – winkel
Eerste, tweede en derde etage - woning

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label G (winkel) en label E (woning)

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld. Pand wordt geveild en geleverd ‘as is, where is’.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 26 september 2018 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 26 september 2018 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hem niets bekend is omtrent verontreiniging of boven- of ondergrondse opslagtanks, anders dan een milieufax d.d. 3 maart 2010.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf datum levering voor rekening van de koper.

VvE
Geen VvE, niet gesplitst

overige bepalingen
Er zijn verkoper geen kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, beperkte rechten en/of erfdienstbaarheden bekend.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Financiële informatie

huuropbrengst
Emmastraat 3A winkel:
Huur per maand: € 1.350
Huur per jaar: € 16.200
Waarborgsom: € 4.050

Emmastraat 3B woning:
Huur per maand: € 1.521,78
Glasverzekering: € 3,35
Totale huur per maand: € 1.525,13
Huur per jaar: € 18.301,56
Waarborgsom: € 3.000

Totaal:
Huur per maand: € 2.875,13
Huur per jaar: € 34.501,56
Waarborgsom: € 7.050

jaarlijkse lasten
(eigenaars)lasten per jaar 3-A
- onroerende zaak belasting € 247,11
- rioolrecht/aansluitrecht € 125,83
- waterschapslasten € 22,39
- tezamen aan lasten per jaar € 379,48

(eigenaars)lasten per jaar 3-B
- onroerende zaak belasting € 267,79
- rioolrecht/aansluitrecht € 125,83
- waterschapslasten € 94,79
- tezamen aan lasten per jaar € 491,41

WOZ-waarde
De WOZ-waarden op peildatum 01-01-2017 bedraagt:
3-A: 153.000,00
3-B: 647.000,00

VvE
Er is geen sprake van een vereniging van eigenaars.

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 14 dagen dient verkoper te betalen:
de kosten als bedoeld in art. 9 lid 2 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- plokpenning ad € 8.500 exclusief BTW;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de AVA/AVEA 2001;
- honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde € 5.445 (incl. BTW);
- de kosten van een eventuele akte de command;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van eventuele ontruiming,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten eventuele ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen
Door huurders zijn wel waarborgsommen betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden wel met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 19 december 2018.

plok
€8.500 exclusief BTW.
De plok wordt door de directie-makelaar uitbetaald aan de provisionele koper na ontvangst van een factuur voor het betreffende bedrage met daarop het rekeningnummer waarop de plok uitbetaald kan worden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is verzekerd voor een bedrag van € 400.000, bij Generali. Koper kan de verzekering niet overnemen.

Financieel

Plok € 8.500 exclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 24-10-2018 om 14:04)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF 181015 Plattegronden Emmastraat 3
PDF 181015 BAG 3A
PDF 181015 BAG 3B
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.