Veilingdatum
19 november 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43607
Status
Niet gegund

Omschrijving

Beleggingsobject met op de begane grond een bedrijfsruimte plus bovengelegen woning bestaande uit drie bouwlagen.

Oppervlakte:
ca 228 m² verblijfsruimte;
ca 8 m² schuur;
ca 71 m² buitenruimte;
Totale gebruiksoppervlakte: ca 307 m²

Er is een onherroepelijke omgevingsvergunning tot het onderkelderen van de begane grond en het optoppen met een extra verdieping, waarvan de begane grond plus souterrain de functie bedrijfsruimte houdt met drie bovengelegen zelfstandige woningen.

Oppervlakte vergunde situatie:
ca 341 m² verblijfsruimte;
ca 8 m² schuur;
ca 71 m² buitenruimte;
Totale gebruiksoppervlakte vergunde situatie: ca 420 m²

Geheel leeg en vrij van huur.

oplevering
Geheel leeg en vrij van huur.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen.
Labelklasse D

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting.

Zie bijlage plattegrond huidige situatie en plattegrond vergunde situatie.

garanties/aansprakelijkheid
De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is”, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper dan wel de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de verkoper en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij terzake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Uit kadastrale uittreksels van 11 oktober 2018 is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) bekend zijn.
De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen
Uit kadastrale uittreksels van 11 oktober 2018 is gebleken dat er geen (voor-) publierechtelijke beperkin(en) bekend zijn.
De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

milieu
De koper aanvaardt het registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
De verkoper aanvaardt ten aanzien van eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater behorende tot het registergoed, noch ten aanzien van de milieukundige staat van de tot het registergoed behorende opstallen enige aansprakelijkheid, zodat het risico daarvan geheel voor rekening van koper is.
M.b.t. het registergoeder verklaart verkoper dat er geen asbest in het pand aanwezig is conform het asbestinventarisatierapport.
Voor bodemrapportage zie brochure.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing, het registergoed wordt leeg en vrij van huur opgeleverd.

VvE
Niet van toepassing.

overige bepalingen
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of aan hem bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel.

combinatie
Niet van toepassing.

Kenmerken

  • Type registergoed: Tussenwoning
  • Gebruik: Leegstaand

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie U, nummer 1521, groot 0 ha 1 are 13 ca. (eigen grond)

Bezichtigen


Dinsdags en donderdags van 14.00 tot 16.00 uur.

Financieel

Plok € 15.000 exclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 08-11-2018 om 16:08)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.