Veilingdatum
19 november 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43629
Status
Niet gegund

Omschrijving

Veiling wegens sterfgeval van een beleggingsobject zijnde een geheel pand (winkelruimte) op erfpachtgrond en gelegen te Amsterdam-Noord, Buikslotermeerplein 203-205, alsmede een onverdeeld aandeel in de erfpacht van het achtergelegen terrein (straat).
De erfpachtcanon voor de winkelruimte bedraagt € 3.263,26 per jaar.
Ten aanzien van de erfpacht van het achtergelegen terrein is geen erfpachtcanon verschuldigd

oplevering
Het registergoed wordt leeg en ontruimd, vrij van huur, opgeleverd.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij ten tijde van de levering in eigendom wel zal beschikken over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label A (Buikslotermeerplein 203) resp. label B (Buikslotermeerplein 205).

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het bvo volgens deze meting 108,74 m² voor Buikslotermeerplein 203, en 486,71 m² voor Buikslotermeerplein 205 bedraagt.

garanties/aansprakelijkheid
De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is”, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper dan wel de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de verkoper en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij terzake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Uit kadastrale uittreksels van 24 oktober 2018 is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) bekend zijn.
De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen
Uit kadastrale uittreksels van 24 oktober 2018 is gebleken dat er geen (voor-)
publierechtelijke beperkin(en) bekend zijn.
De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

milieu
De koper aanvaardt het registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
De verkoper aanvaardt ten aanzien van eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater behorende tot het registergoed, noch ten aanzien van de milieukundige staat van de tot het registergoed behorende opstallen (waaronder de aanwezigheid van asbesthoudende materialen) enige aansprakelijkheid, zodat het risico daarvan geheel voor rekening van koper is.
Ten aanzien van de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in het registergoed wordt naar de aanwezige asbestinventarisatierapporten en het evaluatierapport asbestsanering.
Met betrekking tot Buikslotermeerplein 205 heeft asbestsanering plaatsgevonden, een en ander als is vermeld in genoemd evaluatierapport.
Voormelde rapporten liggen ter inzage bij de notaris.

risico
Alle risico’s zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
Eigenaar is verplicht lid van de Coöperatieve Vereniging Winkelcentrum Amsterdam Noord U.A. (33125010).

overige bepalingen
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of aan hem bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.
Te dezen wordt verwezen naar:
- de akte beëindiging erfpachtrecht, uitgiften in erfpacht en vestiging kwalitatieve verplichting op dertig maart negentienhonderd vierennegentig verleden voor mr. O.H. Over, destijds notaris te Amsterdam, op 26 oktober 2004 verleden voor mr. G. Mens, notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Amsterdam) op 27 oktober 2004 in register Hypotheken 4, deel 19059 nummer 45; en
- de akte afstand erfpachtrechten en uitgiften erfpacht op 28 januari 1993 verleden voor mr. C.P. Boodt, notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Amsterdam) op 28 januari 1993 in register Hypotheken 4, deel 11342 nummer 5; en
- de akte uitgiften erfpacht op 15 juni 1971 verleden voor mr. H.J. Nipperus, notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Amsterdam) op 21 juni 1971 in register Hypotheken 4, deel 4573 nummer 83; en
- de akte uitgiften erfpacht op 17 november 1977 verleden voor mr. H.J. Nipperus, notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Amsterdam) op 21 november 1977 in register Hypotheken 4, deel 5670 nummer 40; en
- de akte uitgiften erfpacht op 16 december 1986 verleden voor mr. C.P. Boodt, notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Amsterdam) op 22 december 1986 in register Hypotheken 4, deel 8548 nummer 24; en
- de akte uitgiften erfpacht op 16 december 1986 verleden voor mr. C.P. Boodt, notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Amsterdam) op 22 december 1986 in register Hypotheken 4, deel 8548 nummer 31; en
- de akte houdende vereniging van twee voortdurende erfpachten tot één voortdurende erfpacht, vaststelling bestemming en canonherziening einde tijdvak, wijziging algemene bepalingen op 16 augustus 2016 verleden voor mr. P.L.E.M. de Meijer, notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 16 augustus 2016 in register Hypotheken 4, deel 68865 nummer 32.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 72 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bedrijfspand
  • Gebruik: Leegstaand

Kadastrale informatie

Erfpacht 1: Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, nummers 740, 2196, 2197, 2198, 4465 en 4466. Erfpacht 2: Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, nummer 723 (onverdeeld aandeel in de erfpacht).

Bezichtigen


Op afspraak; op de dinsdag en donderdag voor de veilingdag alsmede op de veilingdag zelf, telkens van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Financieel

Plok € 15.000 exclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 30-10-2018 om 12:08)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF EP Certificaat Buikslotermeerplein 203 te Amsterdam
PDF EP Certificaat Buikslotermeerplein 205 te Amsterdam
PDF NEN2580 VVO Buikslotermeerplein 203 te Amsterdam
PDF NEN2580 VVO Buikslotermeerplein 205 te Amsterdam

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.