Veilingdatum
19 november 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43630
Status
Niet gegund

Omschrijving

Veiling wegens sterfgeval van een beleggingsobject zijnde twee appartementsrechten (twee winkelruimten) op erfpachtgrond en gelegen te Alkmaar, Europaboulevard 338 en 340-342.
De erfpachtcanon is afgekocht tot en met 20 december 2034.

oplevering
Europaboulevard 338:
Deze winkelruimte is met ingang van 01 april 2013 verhuurd voor een periode van 5 jaar en wordt vervolgens telkens met 5 jaar verlengd.
De huidige huur bedraagt € 2.062,62 ex BTW per maand. De servicekosten bedragen € 150,00 ex BTW per maand.

Europaboulevard 340-342:
Deze winkelruimte is met ingang van 01 juli 1989 verhuurd voor een periode van 5 jaar en wordt vervolgens telkens met 5 jaar verlengd.
Huurder heeft de huur per 01 juli 2019 opgezegd, zodat op laatstgenoemde datum de huurovereenkomst zal zijn ontbonden.
De huidige huur bedraagt € 3.278,04 ex BTW per maand. De servicekosten bedragen € 300,00 ex BTW per maand.


energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij ten tijde van de levering in eigendom wel zal beschikken over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label A voor Europaboulevard 338 en label E voor Europaboulevard 340-342.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het bvo volgens deze meting 88,35 m² voor Europaboulevard 338, respectievelijk 147,27 m² voor Europboulevard 340-342 bedraagt.

garanties/aansprakelijkheid
De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is”, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper dan wel de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de verkoper en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij terzake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Uit kadastrale uittreksels van 24 oktober 2018 is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) bekend zijn.
De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen
Uit kadastrale uittreksels van 24 oktober 2018 is gebleken dat er geen (voor-)
publierechtelijke beperkin(en) bekend zijn.
De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

milieu
De koper aanvaardt het registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
De verkoper aanvaardt ten aanzien van eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater behorende tot het registergoed, noch ten aanzien van de milieukundige staat van de tot het registergoed behorende opstallen enige aansprakelijkheid, zodat het risico daarvan geheel voor rekening van koper is.

risico
Alle risico’s zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
“VvE Appartementsrechten bEdrijfsruimten De Mare II” te Alkmaar.

overige bepalingen
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of aan hem bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.
Te dezen wordt verwezen naar:
- de akte van uitgifte in erfpacht, op 20 februari 2009 verleden voor mr. M. van der Wal-van Dijk, notaris te Utrecht, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 23 februari 2009 in register Hypotheken 4, deel 56294 nummer 129; en
- de akte van uitgifte in erfpacht, op 17 augustus 2012 verleden voor mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 17 augustus 2012 in register Hypotheken 4, deel 61847 nummer 146; en
- de akte houdende wijziging ondersplitsing, op 17 november 2015 verleden voor een waarnemer van mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 17 november 2015 in register Hypotheken 4, deel 67210 nummer 49.
- de akte houdende wijziging hoofdsplitsing, op 17 november 2015 verleden voor een waarnemer van mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 17 november 2015 in register Hypotheken 4, deel 67210 nummer 48.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 72 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Kenmerken

  • Type registergoed: Winkel
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie K, complexaanduiding 1729, appartementsindex 436, 437, 438 en 443.

Bezichtigen


Op afspraak; op de dinsdag en donderdag voor de veilingdag alsmede op de veilingdag zelf, telkens van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Overige informatie

Veiling wegens sterfgeval van een beleggingsobject zijnde twee appartementsrechten (twee winkelruimten) op erfpachtgrond en gelegen te Alkmaar, Europaboulevard 338 en 340-342.
De erfpachtcanon is afgekocht tot en met 20 december 2034.

oplevering
Europaboulevard 338:
Deze winkelruimte is met ingang van 01 april 2013 verhuurd voor een periode van 5 jaar en wordt vervolgens telkens met 5 jaar verlengd.
De huidige huur bedraagt € 2.062,62 ex BTW per maand. De servicekosten bedragen € 150,00 ex BTW per maand.

Europaboulevard 340-342:
Deze winkelruimte is met ingang van 01 juli 1989 verhuurd voor een periode van 5 jaar en wordt vervolgens telkens met 5 jaar verlengd.
Huurder heeft de huur per 01 juli 2019 opgezegd, zodat op laatstgenoemde datum de huurovereenkomst zal zijn ontbonden.
De huidige huur bedraagt € 3.278,04 ex BTW per maand. De servicekosten bedragen € 300,00 ex BTW per maand.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij ten tijde van de levering in eigendom wel zal beschikken over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label A voor Europaboulevard 338 en label E voor Europaboulevard 340-342.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het bvo volgens deze meting 88,35 m² voor Europaboulevard 338, respectievelijk 147,27 m² voor Europboulevard 340-342 bedraagt.

garanties/aansprakelijkheid
De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is”, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper dan wel de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de verkoper en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij terzake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Uit kadastrale uittreksels van 24 oktober 2018 is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) bekend zijn.
De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen
Uit kadastrale uittreksels van 24 oktober 2018 is gebleken dat er geen (voor-)
publierechtelijke beperkin(en) bekend zijn.
De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

milieu
De koper aanvaardt het registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
De verkoper aanvaardt ten aanzien van eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater behorende tot het registergoed, noch ten aanzien van de milieukundige staat van de tot het registergoed behorende opstallen enige aansprakelijkheid, zodat het risico daarvan geheel voor rekening van koper is.

risico
Alle risico’s zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
“VvE Appartementsrechten bEdrijfsruimten De Mare II” te Alkmaar.

overige bepalingen
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of aan hem bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.
Te dezen wordt verwezen naar:
- de akte van uitgifte in erfpacht, op 20 februari 2009 verleden voor mr. M. van der Wal-van Dijk, notaris te Utrecht, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 23 februari 2009 in register Hypotheken 4, deel 56294 nummer 129; en
- de akte van uitgifte in erfpacht, op 17 augustus 2012 verleden voor mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 17 augustus 2012 in register Hypotheken 4, deel 61847 nummer 146; en
- de akte houdende wijziging ondersplitsing, op 17 november 2015 verleden voor een waarnemer van mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 17 november 2015 in register Hypotheken 4, deel 67210 nummer 49.
- de akte houdende wijziging hoofdsplitsing, op 17 november 2015 verleden voor een waarnemer van mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 17 november 2015 in register Hypotheken 4, deel 67210 nummer 48.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 72 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Financiële informatie

huuropbrengst
De netto huuropbrengst van de ruimte omvattende Europaboulevard 338 bedraagt per maand € 2.062,62 (exclusief BTW en servicekosten), peildatum 01 januari 2018. De eerstvolgende indexering is per 01 januari 2019.
De netto huuropbrengst van de ruimte omvattende Europaboulevard 340-342 bedraagt per maand € 3.278,04 (exclusief BTW en servicekosten), peildatum 01 juli 2018.

jaarlijkse lasten
- onroerende zaak belasting (338) € 437,69
- onroerende zaak belasting (340-342) € 845,64
- rioolrecht/aansluitrecht € 259,98
- waterschapslasten € 79,35
- bijdrage VVE (tezamen) * € 9.066,28
- erfpachtcanon AFGEKOCHT TOT 20-12-2034
- totale lasten per jaar € 10.688,94

*VvE
De VvE bijdrage wordt deels doorbelast aan de huurders.
De huurder van 338 betaalt € 150,00 (ex BTW) per maand aan servicekosten.
De huurder van 340-342 betaalt € 300,00 (ex BTW) per maand aan servicekosten.
De jaarlijkse eindafrekening liep nagenoeg glad.

WOZ-waarde
De WOZ-waarde 2018 (op waardepeildatum 01-01-2017) bedraagt:
Europaboulevard 338: € 173.000,00
Europaboulevard 340-342: € 324.000,00

plok
Artikel 7. Inzetpremie
1. De inzetpremie (plokpenning) als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVA 2001 bedraagt: zevenduizend euro (EUR 7.000,00). Indien omzetbelasting verschuldigd is over de plokpenning, dan is deze omzetbelasting niet begrepen in voormeld bedrag. De plokpenning komt voor rekening van de Verkoper.
2. In afwijking van artikel 7 lid 1 vervalt het recht op inzetpremie indien de veiling na de inzet wordt ingetrokken, afgelast of anderszins eindigt, geen gunning plaatsvindt of indien de koopovereenkomst wordt ontbonden.

3. In afwijking van artikel 7 lid 2 wordt de inzetpremie uitbetaald ter gelegenheid van het verlijden van de akte van kwijting.

kosten koper
Artikel 9. Belasting en kosten
Artikel 9 lid 1 sub b komt te luiden als volgt:
“b. het honorarium ten laste van de koper bedraagt één procent (1%) van de koopsom, exclusief omzetbelasting.’’
3. Lid 3 vervalt en wordt vervangen door:
Overdrachtsbelasting
Ter zake van de levering van het registergoed is zes procent (6%) overdrachtsbelasting verschuldigd.
Omzetbelasting
Ter zake van de levering van het Registergoed is geen omzetbelasting verschuldigd. Indien omzetbelasting verschuldigd is, is deze niet in het bod begrepen.
Met het uitbrengen van een bieding stemt de koper in de veiling expliciet in met de hiervoor beschreven fiscale behandeling en de daarmee verband houdende verplichtingen en gevolgen.

betaling
Artikel 10. Tijdstip van betaling
Artikel 10 lid 1 komt te luiden als volgt:
Het door koper verschuldigde dient te worden betaald binnen de volgende termijnen:
a. de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA 2001 uiterlijk vijf (5) werkdagen na gunning;
b. De koopsom en de overige in artikel 9 AVA 2001 bedoelde kosten, lasten en belastingen en lasten uiterlijk op 19 december 2018.

waarborgsom
Artikel 12
Artikel 12 lid 1 komt te luiden als volgt:
Koper dient uiterlijk vijf werkdagen na de gunning aan de notaris een waarborgsom te betalen, ten bedrage van tien procent (10%) van de koopsom, strekkende tot verhaal van de door koper krachtens de veiling verschuldigde.

kosten ontruiming
Niet van toepassing.

waarborgsommen
Europaboulevard 340-342: niet van toepassing.
Europaboulevard 338: bankgarantie € 6.000,00

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

verzekering
Het object is via de VvE verzekerd voor een voldoende bedrag bij een solide maatschappij.  

IV. VOORWAARDEN
1. “Algemene Voorwaarden Onroerend Goed Amsterdam 2001”, hierna te noemen: AVA 2001, vastgesteld bij akte op achtentwintig juni tweeduizend één verleden voor mr. P.J.N. van Os, notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op diezelfde dag in deel 17492 nummer 17; en
2. Bijzondere veilingvoorwaarden, opgenomen in een akte houdende veilingvoorwaarden nog te verlijden voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Financieel

Plok € 7.000 exclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 30-10-2018 om 11:09)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Energielabel Europa-338
PDF Energielabel Europa-340
PDF NEN2580 VVO Europaboulevard 338 te Alkmaar
PDF NEN2580 VVO Europaboulevard 340 te Alkmaar

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.