Veilingdatum
17 december 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43644
Status
Gegund

Omschrijving

Een beleggingscomplex, gelegen in de Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid,
bestaande uit drie woonhuizen; elk woonhuis bestaat uit een woning op de begane grond met tuin en twee afzonderlijk verhuurde bovenwoningen met balkons en bergingen op de zolderverdieping.
Het complex is in zijn geheel verhuurd op doorlopende condities voor onbepaalde tijd tegen een huuropbrengst van € 74.106,12 per jaar inclusief servicekosten.
Het complex betreft 1 voortdurend erfpachtrecht.
De canon: € 6.825,50 per jaar (vast voor 25 jaar); Canonaanpassing per 1 februari 2034.

oplevering
1. Het registergoed is geheel verhuurd en zal in verhuurde staat worden geleverd.
2. De huurovereenkomsten zijn vastgelegd in onderhandse akten. De onderhandse akten waarin de huurovereenkomsten zijn neergelegd, bevatten de volledige rechtsverhouding tussen verhuurder en de huurders. Buiten de huurovereenkomsten om zijn geen voor verhuurder nadelige afspraken met de huurders gemaakt.
3. Tot heden zijn de huurders hun verplichtingen correct nagekomen, met dien verstande dat de huurder van de Kuinderstraat 30 H de aangezegde huurverhoging van 1 juli 2018 niet betaalt; de huurder heeft hiervoor op 6 september 2018 een aangetekende rappelbrief ontvangen.
4. De huurder van de woning aan de Kuinderstraat 30 H heeft per brief van 16 oktober 2018 aan verhuurder aangegeven voornemens te zijn bij de huurcommissie een huurgeschil aanhangig te maken.
Correspondentie hierover is beschikbaar bij de direktiemakelaar.
5. De huurprijs van de woning aan de Kuinderstraat 32 H is met ingang van 1 april 2005 tijdelijk verlaagd op basis van onderhoudsklachten. De huurcommissie heeft hierover uitspraak gedaan op 23 januari 2006. De onderhoudsklachten zijn niet verholpen en huurder betaalt de tijdelijk verlaagde huurprijs.
Stukken hierover zijn beschikbaar bij de direktiemakelaar.
6. De huurder van de woning aan de Kuinderstraat 32 H heeft zonder toestemming van de verhuurder een uitbouw achter haar woning geplaatst. Correspondentie hierover is beschikbaar bij de direktiemakelaar.
7. De huurder van de woning aan de Kuinderstraat 30 1 heeft verzocht om mede huurderschap voor zijn partner, welk verzoek door verhuurder is afgewezen. Correspondentie hierover is beschikbaar bij de direktiemakelaar.
8. De huurder van de woning aan de Kuinderstraat 30 1 heeft tevens op 23 maart 2016 schriftelijk toestemming van de verhuurder verkregen om zijn woning deels als Bed & Breakfast te gebruiken. Correspondentie hierover is beschikbaar bij de direktiemakelaar.
9. De woningen aan de Kuinderstraat 30 2 en 34 1 zijn geliberaliseerd verhuurd; de huurders krijgen jaarlijks een indexverhoging op respectievelijk één juni en één mei, (niet te verwarren met een jaarlijkse huurverhoging per één juli).
10. Met betrekking tot het Verkochte is geen lopende procedure bij de huurcommissie aanhangig. Verkoper beschikt evenmin over informatie dat een huurder voornemens heeft daartoe.
11. De huurovereenkomsten bevatten geen voorkeursrecht of koopoptie.

energie
Verkoper heeft energielabels als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen aangevraagd, doch is daarbij afhankelijk van de medewerking van de huurders; indien geen energielabels beschikbaar zijn wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
Met betrekking tot het Verkochte verklaart Verkoper dat hij NEN2580 metingen heeft aangevraagd, doch hiervoor afhankelijk is van de medewerking van de huurders.
Zodra de betreffende metingen beschikbaar zijn zullen deze on-line beschikbaar gesteld worden via het veilinghuis.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed en/of het gebouw meedeelt dan wel heeft medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.
Ten deze wordt ook verwezen naar hetgeen hierna onder de van toepassing zijnde clausules is vermeld.

aanschrijvingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 10 oktober 2018 zijn geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 10 oktober 2018 zijn ten aanzien van het registergoed geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

milieu
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in het registergoed (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden, zulks met inachtneming van de hierna vermelde asbestclausule.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
n.v.t.

VvE
n.v.t.

diverse van toepassing zijnde clausules:
zie www.eersteamsterdamse.nl onder voorwaarden.

overige bepalingen
zie www.eersteamsterdamse.nl onder voorwaarden.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

combinatie
n.v.t.

Kenmerken

  • Type registergoed: Tussenwoning
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V nummer 7308, groot vijf are en negenendertig centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, zijnde drie woonhuizen, elk bestaande uit een benedenhuis en twee afzonderlijke bovenwoningen, plaatselijk bekend te 1079 DM Amsterdam, Kuinderstraat 30 H, 30 1 en 30 2, 32 H, 32 1 en 32 2 alsmede 34 H, 34 1 en 34 2.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

dinsdag 11 december 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 13 december 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 17 december 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
Indien mogelijk.

Financieel

Plok € 25.000 inclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 12-11-2018 om 15:11)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 181112 BAG Kuiderstraat 30 H
PDF 181112 BAG Kuiderstraat 30 1
PDF 181112 BAG Kuiderstraat 30 2
PDF 181112 BAG Kuiderstraat 32 H
PDF 181112 BAG Kuiderstraat 32 1
PDF 181112 BAG Kuiderstraat 32 2
PDF 181112 BAG Kuiderstraat 34 H
PDF 181112 BAG Kuiderstraat 34 1
PDF 181112 BAG Kuiderstraat 34 2
PDF 181112 WOZ Kuinderstraat 30-H
PDF 181112 WOZ Kuiderstraat 30-1
PDF 181112 WOZ Kuiderstraat 30-2
PDF 181112 WOZ Kuinderstraat 32-H
PDF 181112 WOZ Kuinderstraat 32-1
PDF 181112 WOZ Kuinderstraat 32-2
PDF 181112 WOZ Kuinderstraat 34-H
PDF 181112 WOZ Kuinderstraat 34-1
PDF 181112 WOZ Kuinderstraat 34-2
PDF 181022 uittreksel kadastrale kaart AMSTERDAM V V 7308
PDF 181112 eigendomsbewijs_1
PDF 181112 overige bepalingen
PDF 181112 diverse van toepassing zijnde clausules
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.