Veilingdatum
03 december 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43653
Status
Niet gegund

Omschrijving

Het appartementsrecht omvat drie woningen, elk groot circa 70m², een zolderruimte waarin een studiowoning is gemaakt en een gemeenschappelijk dakterras boven het achterhuis. De woning op de tweede verdieping en de studiowoning worden vrij van huur geleverd. De woningen op de eerste en derde verdieping zijn verhuurd. De studiowoning is niet zelfstandig aangesloten op de nutsvoorzieningen (loopt via 2e verdieping) en heeft geen huisnummer.

oplevering
De woning op de tweede verdieping zal uiterlijk 1 maart 2019 vrij van huur en ieder gebruiksrecht zijn. De studiowoning wordt op de dag van betaling van de koopprijs en het verder verschuldigde vrij van huur en ieder ander gebruiksrecht geleverd. De woningen op de eerste verdieping en de derde verdieping zijn verhuurd en worden geleverd onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet beschikt over energieprestatiecertificaten dan wel gelijkwaardige documenten als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een NEN2580 meting.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld. Het appartementsrecht wordt geleverd “as is, where is”.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 29 oktober 2018 rusten er geen aanschrijvingen op het pand.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 29 oktober 2018 staan er geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven op dit perceel.

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat het hem niet bekend is of de grond meer of minder vervuild is dan elders in de stad.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

VvE
De Vereniging van Eigenaars Herenstraat 18 kent twee leden. Er is tot op heden geen reserve opgebouwd. De premie voor de opstalverzekering wordt onderling verrekend.

overige bepalingen
Omstreeks 2010 is de fundering van het achterhuis vernieuwd. Voor de kwaliteit van de fundering van het voorhuis is in 2013 een rapport gemaakt.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Gedeeltelijk verhuurd

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van de drie (3) woningen gelegen op de eerste verdieping, de tweede verdieping, de derde verdieping en de zolderverdieping van na te vermelden gebouw, plaatselijk bekend te 1015 CB Amsterdam als Herenstraat 18-1, 18-2 en 18-3, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie M, complexaanduiding 6945-A, appartementsindex 2, uitmakende het onverdeeld 6.257/10.000e aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het winkelhuis, bestaande uit een voor- en achterhuis en omvattende een winkel cum annexis, drie afzonderlijke bovenwoningen, met ondergrond en erf, staande en gelegen te 1015 CB Amsterdam aan de Herenstraat 18, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend, gemeente Amsterdam, sectie M nummer 2588, groot één are.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Het appartementsrecht omvat drie woningen, elk groot circa 70m², een zolderruimte waarin een studiowoning is gemaakt en een gemeenschappelijk dakterras boven het achterhuis. De woning op de tweede verdieping en de studiowoning worden vrij van huur geleverd. De woningen op de eerste en derde verdieping zijn verhuurd. De studiowoning is niet zelfstandig aangesloten op de nutsvoorzieningen (loopt via 2e verdieping) en heeft geen huisnummer.

oplevering
De woning op de tweede verdieping zal uiterlijk 1 maart 2019 vrij van huur en ieder gebruiksrecht zijn. De studiowoning wordt op de dag van betaling van de koopprijs en het verder verschuldigde vrij van huur en ieder ander gebruiksrecht geleverd. De woningen op de eerste verdieping en de derde verdieping zijn verhuurd en worden geleverd onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet beschikt over energieprestatiecertificaten dan wel gelijkwaardige documenten als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een NEN2580 meting.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld. Het appartementsrecht wordt geleverd “as is, where is”.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 29 oktober 2018 rusten er geen aanschrijvingen op het pand.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 29 oktober 2018 staan er geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven op dit perceel.

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat het hem niet bekend is of de grond meer of minder vervuild is dan elders in de stad.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

VvE
De Vereniging van Eigenaars Herenstraat 18 kent twee leden. Er is tot op heden geen reserve opgebouwd. De premie voor de opstalverzekering wordt onderling verrekend.

overige bepalingen
Omstreeks 2010 is de fundering van het achterhuis vernieuwd. Voor de kwaliteit van de fundering van het voorhuis is in 2013 een rapport gemaakt.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Financiële informatie

huuropbrengst
Herenstraat 18-1
Huur per maand: € 532,62
Totaal per jaar: € 6.391,44

Herenstraat 18-3
Huur per maand: € 471,17
Totaal per jaar: € 5.654,04

jaarlijkse lasten
- onroerende zaak belasting € 523,58
- contributie watergeld € 0,00
- rioolrecht/aansluitrecht € 377,49
- waterschapslasten € 185,12
- bijdrage VVE € 0,00
- totale lasten per jaar € 1.086,19

Jaarlijkse verzekeringspremie € 1.148,91 (excl. kosten en assurantiebelasting) te voldoen door de Vereniging van Eigenaars Herenstraat 18.

WOZ-waarde
De WOZ-waarden voor het jaar 2018 met als peildatum 1 januari 2017 bedragen:
Herenstraat 18-I: € 429.000
Herenstraat 18-II: € 418.000
Herenstraat 18-III: € 418.000

VvE
Opgave van het verenigingssaldo per 31-12 van het voorgaande jaar bedraagt € 0,00 en het aandeel van het appartementsrecht hierin bedraagt € 0,00

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 30 dagen dient verkoper te betalen:
de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- plokpenning ad € 12.100,00 inclusief BTW;
- eventuele plaatsing extra veilingadvertentie in Het FD € 450,00 exclusief BTW;
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.3.;
- het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde vijfenvijftig/honderdste procent (0,55%) (exclusief eenentwintig procent (21%) Belasting Toegevoegde Waarde) van de koopprijs waarvoor het registergoed wordt gegund;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

waarborgsommen
Door huurders zijn geen waarborgsommen betaald dan wel bankgaranties gesteld.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 3 januari 2019.

plok
€ 12.100 inclusief BTW.
De notaris zal uiterlijk eenendertig (31) dagen na de dag van de veiling de inzetpremie (plok) aan de inzetter overmaken op diens rekening. Indien de inzetter ook de uiteindelijke koper is zal de plok worden verrekend bij de betaling van de kooppenningen.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het gehele pand is door de Vereniging van Eigenaars verzekerd op uitgebreide dekking inclusief glas en fundering voor een bedrag van € 1.235.400 bij Reaal Verzekeringen.

Financieel

Plok € 12.100 inclusief BTW ten laste van de verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 26-11-2018 om 11:26)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF bag-viewer Herenstraat 18-I
PDF bag-viewer Herenstraat 18-II
PDF bag-viewer Herenstraat 18-III
PDF Meetstaat
PDF 1e Verdieping
PDF 2e Verdieping
PDF 3e Verdieping
PDF 4e Verdieping
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.