Veilingdatum
17 december 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43733
Status
Niet gegund

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

Het woonhuis, bestaande uit een benedenhuis en drie afzonderlijk bovenwoningen, ondergrond en erf, plaatselijk bekend te 1058 CV Amsterdam, Van Walbeeckstraat 58, kadastraal bekende gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie M nummer 1604, groot één are en zesenveertig centiare.
De bruto huuropbrengst per jaar is als volgt:
Van Walbeeckstraat 58 (geheel verhuurd): € 33.921,36 p.j. en exclusief de huurwaarde voor de lege woning.

Uniek!
Het betreft een veiling van 9 verzorgde (beleggings-)panden en ieder pand bestaat uit vier woningen en derhalve zijn het in totaal 36 woningen. De Van Walbeeckstraat is een brede, rustige en boomrijke straat gelegen op de rand van De Baarsjes en Oud Zuid.

De benedenhuizen hebben een tuin op het oosten met een vrijstaande berging. De bovenwoningen, gelegen op de 1ste tot en met de 3de verdieping, hebben een balkon op het oosten. De 4de verdieping is een halve verdieping en hier zijn drie aparte zolderkamers die horen bij de woningen op de 1ste, de 2de en de 3de verdieping.

Er zijn 8 appartementen leeg. De totale bruto huuropbrengst is € 264.715,08 per jaar exclusief de huurwaarde voor de 8 lege woningen.
De bruto huuropbrengst per jaar is als volgt:
Van Walbeeckstraat 42 (met 1ste verdieping leeg): € 18.291,24 p.j.*
Van Walbeeckstraat 44 (met benedenhuis en 2de verdieping leeg): € 25.539,00 p.j.*
Van Walbeeckstraat 46 (met 2de en 3de verdieping leeg): € 22.275,36 p.j.*
Van Walbeeckstraat 48 (geheel verhuurd): € 42.373,32 p.j.*
Van Walbeeckstraat 50 (geheel verhuurd): € 37.391,88 p.j.*
Van Walbeeckstraat 52 (met 2de verdieping leeg): € 32.566,92 p.j.*
Van Walbeeckstraat 54 (geheel verhuurd): € 35.161,20 p.j.*
Van Walbeeckstraat 56 (met benedenhuis en 2de verdieping leeg): € 17.194,80 p.j.*
Van Walbeeckstraat 58 (geheel verhuurd): € 33.921,36 p.j.*
Totaal: € 264.715,08 p.j.*

* voor een specificatie van de huren verwijzen wij naar veilingbrochure die te vinden is onder de voorwaarden op www.eersteamsterdamse.nl. De huurcontracten en de huurverhogingsbrieven zijn bij de directiemakelaar op te vragen.
* in de huuropbrengsten zit een vergoeding voor de verhuurder voor o.a. de keukenapparatuur en/of voor de vloerafwerking en/of voor een wasmachine en/of een droogtrommel etc.

De panden zijn gelegen op eigen grond.

De brochure van de directiemakelaar Straathof Makelaars o.g. is te vinden onder het tabblad voorwaarden.

oplevering
1. De negen beleggingspanden zijn verhuurd en worden in verhuurde staat opgeleverd, met uitzondering van de navolgende 8 appartementen:
- Van Walbeeckstraat 42-I;
- Van Walbeeckstraat 44-huis;
- Van Walbeeckstraat 44-II;
- Van Walbeeckstraat 46-II;
- Van Walbeeckstraat 46-III;
- Van Walbeeckstraat 52-II;
- Van Walbeeckstraat 56-huis;
- Van Walbeeckstraat 56-II;
2. De bedragen van de diverse kosten, welke hierna genoemd worden, betreffen vergoedingen voor de verhuurder voor onder andere de keukenapparatuur en/of voor de vloerafwerking en/of voor een wasmachine en/of een droogtrommel etcetera.
3. De huurovereenkomsten zijn vastgelegd in onderhandse akten. De onderhandse akten waarin de huurovereenkomsten zijn neergelegd bevatten de volledige rechtsverhouding tussen verhuurder en de huurders. Buiten de huurovereenkomsten om zijn er geen voor verhuurder nadelige afspraken met de huurders gemaakt.
4. Tot op heden zijn de huurders hun verplichtingen correct nagekomen.
5. Met betrekking tot het Registergoed lopen er geen procedures bij de huurcommissie. Verkoper beschikt evenmin over informatie dat een huurder voornemens is daartoe.
6. Met betrekking tot het Registergoed is er niet verzocht om een huurprijsaanpassing, noch is een dergelijk verzoek aangekondigd.
7. De huurovereenkomsten bevatten geen voorkeursrecht of koopoptie.
8. De woning aan de Van Walbeeckstraat 44-I is met toestemming van de eigenaar onderverhuurd tot en met 21 oktober 2019.

energie (EPA)
Met betrekking tot de registergoederen verklaart Verkoper dat hij van een aantal appartementen, doch niet van alle appartementen, beschikt over een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen.
In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
Met betrekking tot de registergoederen verklaart verkoper dat hij niet in de mogelijkheid is gesteld de registergoederen volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bruto vloeroppervlakten volgens informatie is verkregen.
Het was wel mogelijk om de meeste lege appartementen aan de Van Walbeeckstraat in te meten en derhalve zijn van de meeste lege appartementen wel een meetrapport aanwezig, welke op verzoek kan worden toegezonden.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake de registergoederen meedeelt dan wel heeft medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 26 oktober 2018, zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 26 oktober 2018, zijn ten aanzien van de registergoederen geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

milieu
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat de registergoederen in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in de registergoederen (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in de registergoederen asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
De registergoederen zijn voor risico van de koper vanaf de dag van de gunning.

VvE
n.v.t.

overige bepalingen
Kijk op www.eersteamsterdamse.nl, onder voorwaarden.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel of combinatie van percelen.

combinatie
De negen panden Van Walbeeckstraat 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 en 58 worden eerst ieder afzonderlijk bij opbod en afslag geveild. Daarna worden de drie panden Van Walbeeckstraat 42, 44 en 46 gecombineerd in slag gelegd, vervolgens worden de zes panden Van Walbeeckstraat 48,50, 52, 54, 56 en 58 gecombineerd in slag gelegd. Tenslotte worden de negen panden Van Walbeeckstraat 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 en 58 gecombineerd in slag gelegd.

Kenmerken

  • Type registergoed: Herenhuis

Bezichtigen

dinsdag 4 december 2018, van 14:30 tot 15:30 uur
donderdag 6 december 2018, van 14:00 tot 15:00 uur
maandag 10 december 2018, van 14:00 tot 15:00 uur
dinsdag 11 december 2018, van 14:00 tot 15:00 uur
donderdag 13 december 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 17 december 2018, van 14:00 tot 16:00 uur

Financieel

Plok € 12.000 exclusief BTW ten laste van koper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 30-11-2018 om 12:41)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 181130 overige bepalingen
PDF 181130 BAG Van Walbeeckstraat 58 H
PDF 181130 BAG Van Walbeeckstraat 58 1
PDF 181130 BAG Van Walbeeckstraat 58 2
PDF 181130 BAG Van Walbeeckstraat 58 3
PDF 181129 voorlopige veilingbrochure van walbeeckstraat 42 tm 58

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.