Veilingdatum
04 februari 2019
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43738
Status
Gegund

Omschrijving

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie D, complexaanduiding 9592-A, appartementsindex 21, omvattende:
a. Het vierenzestig / tienduizend vijfhonderd zesentwintigste (64/10526ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van de percelen grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen aan de Pieter Calandlaan 26 tot en met 36 (even nummers), Cornelis Lelylaan 93 tot en met 115 (oneven nummers), Hendrik de Bruynstraat 1 tot en met 25 (oneven nummers), Fijnje van Salverdastraat 1 tot en met 6 (even nummers), Wilhelmus Leemansstraat 2 tot en met 8 (even nummers) te Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de op de grond aangebrachte opstallen voortvloeiend uit de erfpachtvoorwaarden en uit de wet, op de op de grond aangebrachte opstallen bestaande uit vier (4) gebouwen met ondergrond, erf en overige aanhorigheden, omvattende éénhonderd vierentwintig (124) woningen, acht (8) garages, één (1) bedrijfsruimte (feitelijk twee (2) bedrijfsruimten) en bergingen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.), sectie D, nummers: 4769, 4770, 4771 en 4915, tezamen groot tweeënveertig are zestien centiare; en
b. Het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping, plaatselijk bekend Wilhelmus Leemansstraat 2 2 te 1065 CZ Amsterdam.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Erfpacht

Kadastrale informatie

Gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie D, complexaanduiding 9592-A, appartementsindex 21.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie D, complexaanduiding 9592-A, appartementsindex 21, omvattende:
a. het vierenzestig / tienduizend vijfhonderd zesentwintigste (64/10526ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van de percelen grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen aan de Pieter Calandlaan 26 tot en met 36 (even nummers), Cornelis Lelylaan 93 tot en met 115 (oneven nummers), Hendrik de Bruynstraat 1 tot en met 25 (oneven nummers), Fijnje van Salverdastraat 1 tot en met 6 (even nummers), Wilhelmus Leemansstraat 2 tot en met 8 (even nummers) te Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de op de grond aangebrachte opstallen voortvloeiend uit de erfpachtvoorwaarden en uit de wet, op de op de grond aangebrachte opstallen bestaande uit vier (4) gebouwen met ondergrond, erf en overige aanhorigheden, omvattende éénhonderd vierentwintig (124) woningen, acht (8) garages, één (1) bedrijfsruimte (feitelijk twee (2) bedrijfsruimten) en bergingen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.), sectie D, nummers: 4769, 4770, 4771 en 4915, tezamen groot tweeënveertig are zestien centiare; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping, plaatselijk bekend Wilhelmus Leemansstraat 2 2 te 1065 CZ Amsterdam.

bijzondere veilingvoorwaarden
Het recht van erfpacht is voortdurend. De erfpachtcanon is afgekocht tot en met vijftien februari tweeduizend achtenvijftig. Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij de debiteur.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtscanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand € 86,60.
Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 20 januari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 18 maart 2019.

Financiële informatie

Overzicht van de kosten die voor rekening van de koper komen met betrekking tot bovenstaande veiling:
- veiling honorarium notaris: € 4.598,00 (inclusief 21% BTW)
- kadastrale rechten recherches: € 133,10 (inclusief 21% BTW)
- kadastraal tarief inschrijving akte: € 137,50 (onbelast)
- overdrachtsbelasting: 2% (over koopsom)
- achterstallige bijdragen Vereniging van Eigenaren: p.m.
- achterstallige bijdragen erfpachtscanon: p.m.
- kosten eventuele ontruiming door deurwaarder: p.m.
- diversen: p.m.

Bovenstaand overzicht van de kosten is met de meeste zorg en nauwkeurigheid vastgesteld. Niettemin blijft het slechts een globale indicatie van de kosten van de veiling op basis van de thans (ook door derden ter beschikking gestelde) bekende gegevens. Aan bovenstaande opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend blijft hetgeen in de veilingvoorwaarden is vermeld. Bij het uitbrengen van een bod accepteert de aspirantkoper bovenstaand kostenoverzicht en veilingvoorwaarden en vrijwaart hij RoX Legal B.V. voor alle aansprakelijkheid terzake mogelijke afwijkingen.

Financieel

Plok 1% van de inzetsom
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 17-01-2019 om 11:17)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000
PDF BAG vieuwer
PDF Bijzondere veilingvoorwaarden
PDF Bodemloketrapport
PDF Kadastrale kaart
PDF Splitsingsakte
PDF Zoek uw energielabel (voorlopig E)
PDF Van VVE ontvangen informatie_1
PDF kostenoverzicht_1
PDF AVVE 2017
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 20-01-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.