Veilingdatum
18 maart 2019
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43783
Status
Gegund

Omschrijving

Het perceel grond met de zich op die grond bevindende opstallen bestaande uit het woonhuis en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend Amsterdamseweg 222, 1182 HM Amstelveen, kadastraal bekend gemeente Amstelveen sectie H nummer 2097, groot tweehonderdzesenvijftig vierkante meter.

Oppervlakte volgens BAG: 183 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Gebruik: Leegstaand
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

Gemeente Amstelveen sectie H nummer 2097.

Bezichtigen

dinsdag 12 maart 2019, van 14:00 tot 15:00 uur
maandag 18 maart 2019, van 14:00 tot 15:00 uur
Met betrekking tot het herstellen van de fundering van het registergoed heeft de gemeente Amstelveen op 3 juni 2016 een omgevingsvergunning verleend (geregistreerd onder nummer Z-2016/026773), welke vergunning ter inzage ligt bij de notaris.
In dat verband heeft de gemeente Amstelveen op 22 januari 2016 een bestuursdwangbesluit/dwangsombesluit (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) laten aantekenen in het Kadaster.
Blijkens een kostenbeschikking betreffende besluit last onder bestuursdwang brengt de gemeente Amstelveen de met de bestuursdwang gemoeide kosten in rekening.
Volgens opgaaf van de gemeente bedragen deze kosten EUR 75.764,08.
Koper dient bij het uitbrengen van zijn bieding hiermee rekening te houden.
Genoemde beschikking ligt ter inzage bij de notaris.
In dit verband geven de verkoper en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent de juistheid van het hiervoor vermelde, of waarvan mededeling achterwege blijft.

Overige informatie

Het perceel grond met de zich op die grond bevindende opstallen bestaande uit het woonhuis en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend Amsterdamseweg 222, 1182 HM Amstelveen, kadastraal bekend gemeente Amstelveen sectie H nummer 2097, groot tweehonderdzesenvijftig vierkante meter.

Oppervlakte volgens BAG: 183 m².

financiële informatie

jaarlijkse lasten
- rioolheffing € 125,83
- OZB € 217,30
- waterschapslasten € 76,84

De notaris geeft hieronder een opgave per voormelde datum van de door koper verschuldigde kosten bij de onderhavige executoriale verkoop (zowel via de openbare veiling ex artikel 3: 268 lid 1 BW als via de onderhandse verkoop ex artikel 3: 268 lid 2 BW).
Deze opgave is een schatting van de kosten en met zorg berekend. Dit geeft geen garantie voor een juiste en volledige opgave. Mogelijk zijn de kosten hoger dan hieronder opgegeven. Dat is voor risico van de koper.

voor rekening van de koper komen
- honorarium notaris € 2.950,00 exclusief BTW € 3.569,50 inclusief BTW
- inschrijfkosten kadaster veilingakten € 137,50 inclusief BTW
- kadastrale recherches € 50,00 exclusief BTW € 60,50 inclusief BTW
- verschotten € 50,00 exclusief BTW € 60,50 inclusief BTW
Totaal inclusief BTW € 3.828,00

overige kosten
- 2% overdrachtsbelasting;
- Eventueel honorarium notaris onderhandse verkoop € 437,50 excl. BTW.

betalingstermijnen
Betaling waarborgsom of afgifte bankgarantie:
Binnen drie (3) (werk)dagen na de gunning: 10% van de koopprijs.

betaling koopprijs:
Uiterlijk 29 april 2019

Financieel

Plok 1% van de hoogste bieding bij opbod (tlv verkoper)
Indicatie veilingkosten € 79592 (per 07-03-2019 om 14:16 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 07-03-2019 om 14:15)

Lasten

Rioolheffing € 125,83 per jaar
OZB € 217,30 per jaar
Waterschapslasten € 76,84 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF bag-viewer-Amsterdamseweg 222, AMSTELVEEN

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-03-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.