Veilingdatum
16 december 2019
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
44547
Status
Gegund

Omschrijving

Een appartement op de derde verdieping, met berging gelegen aan de voorzijde van de vierde verdieping van het gebouw en een dakterras. De jaarlijkse huuropbrengst bedraagt € € 4.967,64. Het appartement heeft een oppervlakte van 79,05 m2 (bvo NEN2580).

Kenmerken

  • Type registergoed: Bovenwoning
  • Gebruik: Verhuurd
  • Oppervlakte wonen: 79,05 m²

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V, nummer 12138-A-7 ('oud A-5'), groot 1 are 15 ca, uitmakende het zesentachtig/driehonderdeenenvijftigste (86/351) onverdeeld aandeel in de gemeenschap.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

gebruik/oplevering
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde verdieping met een berging gelegen aan de voorzijde van de vierde verdieping van het gebouw en een dakterras op het dak van het gebouw. De woning wordt verkocht in verhuurde staat. De huidige huuropbrengst is 413,97 euro per maand.
Het betreft eigen grond.

energie (EPA)
Energielabel D, Energielabel is geldig tot 23-01-2024.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het bvo volgens deze meting 79.05 m² bedraagt.

garanties/aansprakelijkheid:
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
Geen

publiekrechtelijke beperkingen
Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014.
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 01-01-2010.

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat er geen bodemverontreiniging aanwezig is. Op grond waarvan er gevaar schade of hinder voor de volksgezondheid aanwezig is. (zie info Gemeente Amsterdam).

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Het registergoed wordt geleverd onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst.

VvE
Vereniging van Eigenaars Van Woustraat 145 te Amsterdam administrateur van de VvE: VvEtje.nl B.V. Ramon Valk 06 36256282/023 5766858 info@vvetje.nl

overige bepalingen
De trap van de derde verdieping naar de vierde verdieping voor rekening en risico van de huurder is aangebracht. Naar aanleiding van de recente wijziging splitsing zullen de servicekosten nader exact worden vastgesteld. Voor het registergoed zal dit naar alle waarschijnlijkheid een verlaging betekenen.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
€ 413,97 per maand
€ 4.967,64 per jaar

waarborgsom
€ 350,00

lasten per jaar
onroerende zaak belasting € 141,71
rioolrecht/aansluitrecht € 131,12
waterschapslasten € 50,30
bijdrage VVE (€ 135,00 per maand) € 1.620,00
totale lasten per jaar € 1.943,13

achterstallige lasten
Niet van toepassing

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 01-01-2018 bedraagt: € 374.000,00

VvE
Opgave van het verenigingssaldo per 31-12-2018 van het voorgaande jaar bedraagt
€ 2.876,92 en het aandeel van het appartementsrecht hierin bedraagt € 1.102,59
per 31-12-2019.

kosten koper
Koper dient te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA;
- het honorarium volgens het tarief van de notaris, zijnde 1% van de koopsom met een minimum van € 3.750,00:
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief 1.1. én 1.2; met het veilinghuis zijn hierover afspraken gemaakt, welke op te vragen zijn bij de directiemakelaar danwel de notaris.
- de kosten van plaatsing op openbareverkoop.nl ad € 139,15 inclusief omzetbelasting per pand,
- de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- het bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd zal zijn;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- het tarief voor recherches VIS/Insolventies/Curatele/GBA/BAG ad € 35,00;
- het tarief van de heffing voor het kwaliteitsfonds notariaat ad € 8,22 per notariële akte;
- de kosten van een eventuele akte de command;
- de overige kosten en lasten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Niet van toepassing.

waarborgsommen
Door huurder is wel een waarborgsom betaald. De door de huurder betaalde waarborgsom wordt met de koper verrekend en hierover wordt geen rente berekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 13 januari 2020.

plok
€ 3.000,00 exclusief BTW ten lasten van verkoper. De inzetpremie wordt uitbetaald ter gelegenheid van het verlijden van de akte van kwijting.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is verzekerd vanuit de V.v.E. voor een bedrag van € 909.500,-- bij AON verzekeringen.

Een appartement op de derde verdieping, met berging gelegen aan de voorzijde van de vierde verdieping van het gebouw en een dakterras. De jaarlijkse huuropbrengst bedraagt € € 4.967,64. Het appartement heeft een oppervlakte van 79,05 m2 (bvo NEN2580).

gebruik/oplevering

De woning wordt verkocht in verhuurde staat. De huidige huuropbrengst is 413,97 euro per maand. Het betreft eigen grond.

energie (EPA)
Energielabel D, Energielabel is geldig tot 23-01-2024.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het bvo volgens deze meting 79.05 m² bedraagt.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
Geen.

publiekrechtelijke beperkingen
Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014.
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 01-01-2010.

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat er geen bodemverontreiniging aanwezig is. Op grond waarvan er gevaar schade of hinder voor de volksgezondheid aanwezig is. (zie info Gemeente Amsterdam).

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Het registergoed wordt geleverd onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst.

VvE
Vereniging van Eigenaars Van Woustraat 145 te Amsterdam administrateur van de VvE: VvEtje.nl B.V. Ramon Valk 06 36256282/023 5766858 info@vvetje.nl

overige bepalingen
De trap van de derde verdieping naar de vierde verdieping voor rekening en risico van de huurder is aangebracht. Naar aanleiding van de recente wijziging splitsing zullen de servicekosten nader exact worden vastgesteld. Voor het registergoed zal dit naar alle waarschijnlijkheid een verlaging betekenen.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
€ 413,97 per maand
€ 4.967,64 per jaar

waarborgsom
€ 350,00

lasten per jaar
Onroerende zaak belasting € 141,71
Rioolrecht/aansluitrecht € 131,12
Waterschapslasten € 50,30
Bijdrage VVE (€ 135,00 per maand) € 1.620,00
Totale lasten per jaar € 1.943,13

achterstallige lasten
Niet van toepassing.

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 01-01-2018 bedraagt: € 374.000,00

VvE
Opgave van het verenigingssaldo per 31-12-2018 van het voorgaande jaar bedraagt
€ 2.876,92 en het aandeel van het appartementsrecht hierin bedraagt € 1.102,59
per 31-12-2019.

kosten koper
Koper dient te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA;
- het honorarium volgens het tarief van de notaris, zijnde 1% van de koopsom met een minimum van € 3.750,00:
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief 1.1. én 1.2; met het veilinghuis zijn hierover afspraken gemaakt, welke op te vragen zijn bij de directiemakelaar danwel de notaris.
- de kosten van plaatsing op openbareverkoop.nl ad € 139,15 inclusief omzetbelasting per pand,
- de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- het bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd zal zijn;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- het tarief voor recherches VIS/Insolventies/Curatele/GBA/BAG ad € 35,00;
- het tarief van de heffing voor het kwaliteitsfonds notariaat ad € 8,22 per notariële akte;
- de kosten van een eventuele akte de command;
- de overige kosten en lasten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Niet van toepassing.

waarborgsommen
Door huurder is wel een waarborgsom betaald. De door de huurder betaalde waarborgsom wordt met de koper verrekend en hierover wordt geen rente berekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom

De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 13 januari 2020.

plok
€ 3.000,00 exclusief BTW ten lasten van verkoper. De inzetpremie wordt uitbetaald ter gelegenheid van het verlijden van de akte van kwijting.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is verzekerd vanuit de V.v.E. voor een bedrag van € 909.500,-- bij AON verzekeringen.

Financieel

Plok € 3.000 excl. BTW t.l.v. verkoper

Lasten

Rioolrecht/aansluiting € 131,12 per jaar
Waterschapslasten € 50,30 per jaar
Bijdrage VvE € 1620,00 per jaar
OZB € 141,71 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 191121 financiele informatie van woustraat 145 iii
PDF kadaster plan V 12138 A5
PDF meetrapport van woustraat 145 te amsterdam
PDF bag-viewer-0363010000849097

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.