Veilingdatum
16 december 2019
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
44557
Status
Niet gegund

Omschrijving

Drie woningen die zich bevinden op de eerste, tweede, derde en zolderverdieping (één appartementsrecht). De appartementen op de eerste, tweede en derde verdieping hebben allemaal (minimaal) 2 slaapkamers, een ruime badkamer en een balkon aan de achterzijde. Op de kapverdieping bevindt zich nog een studio en een extra slaapkamer met gedeelde badkamer. Tevens zijn er mogelijkheden tot het realiseren van een ruim dakterras.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bovenwoning
  • Gebruik: Leegstaand
  • Bouwjaar: 1932

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie N, complexaanduiding 4395-A, appartementsindexnummer 2, uitmakende het drie/vijfde (3/5e) onverdeeld aandeel in het gebouw zijnde een winkel-woonhuis (bevattende een winkel op de begane grond en drie afzonderlijke bovenwoningen) met ondergrond en erf, plaatselijk bekend als WIttenburgergracht 181 tot en met 187 (oneven nummers), ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie N nummer 2787, groot zesennegentig centiare.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

gebruik/oplevering
Leegstaand

grond
Gelegen op eigen grond.

NEN2580
Bruto vloeroppervlak 260m²
Gebruiksoppervlak wonen 230,4m²
Bruto inhoud woning 741,38m³

FINANCIELE INFORMATIE

huur
De objecten zijn vrij van huur, de geschatte huuropbrengsten per jaar bedragen circa € 85.000.

WOZ-Waarde (peildatum 01-01-2018)
Wittenburgergracht 181 €348.000,00
Wittenburgergracht 183 €348.000,00
Wittenburgergracht 185 €340.000,00

plok
€ 3.000,- incl. BTW t.l.v. verkoper

lasten
OZB
Wittenburgergracht 181 € 131,85
Wittenburgergracht 183 € 131,85
Wittenburgergracht 185 € 128,82

Waterschapslasten
Wittenburgergracht 181 € 46,80
Wittenburgergracht 183 € 46,80
Wittenburgergracht 185 € 45,73

Rioolrecht
Wittenburgergracht 181 € 131,12
Wittenburgergracht 183 € 131,12
Wittenburgergracht 185 € 131,12

De drie woningen bevinden zich op de eerste, tweede, derde en zolderverdieping. De appartementen op de eerste, tweede, derde verdieping hebben allemaal (minimaal) 2 slaapkamers, een ruime badkamer en een balkon aan de achterzijde. Op de kapverdieping bevindt zich nog een studio en een extra slaapkamer met gedeelde badkamer. Tevens zijn er mogelijkheden tot het realiseren van een ruim dakterras.

Gelegen op eigen grond.

gebruik/oplevering
Vrij van huur en leeg.

NEN2580
Bruto vloeroppervlak 260m²
Gebruiksoppervlak wonen 230,4m²
Bruto inhoud woning 741,38m³

FINANCIËLE INFORMATIE


huuropbrengst
Geschatte huuropbrengsten per jaar circa € 85.000.

WOZ-Waarde (peildatum 01-01-2018)
Wittenburgergracht 181 € 348.000,00
Wittenburgergracht 183 € 348.000,00
Wittenburgergracht 185 € 340.000,00

plok
De inzetpremie bedraagt twaalfduizend euro (€ 12.000,00), ten laste van verkoper en te voldoen aan de notaris binnen acht (8) dagen door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden.

kosten koper
Uiterlijk de achtste dag na de gunning dient koper te betalen:
- het notarieel honorarium ad één procent (1%) van de koopprijs;
- de kosten van de veilingorganisatie volgens haar tarief 1.2;
- de kosten van de veilingorganisatie volgens haar tarief 1.1 en 1.6;
- kosten internetpublicatie(s) openbareverkoop.nl honderd negenendertig euro en vijftig cent (€ 139,50) inclusief omzetbelasting;
- plokpenning;
- de kosten van een eventuele akte de command;
- het kadastrale recht en kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- de waarborgsom van tien procent (10%) van de koopsom, als bedoeld in artikel 12 van de AVA 2001;
- een bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd zal zijn;
- de courtage van de makelaar-koper indien deze is aangewezen;
- kosten van ontruiming (indien van toepassing),
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

lasten
OZB
Wittenburgergracht 181 € 131,85
Wittenburgergracht 183 € 131,85
Wittenburgergracht 185 € 128,82
Waterschapslasten
Wittenburgergracht 181 € 46,80
Wittenburgergracht 183 € 46,80
Wittenburgergracht 185 € 45,73
Rioolrecht
Wittenburgergracht 181 € 131,12
Wittenburgergracht 183 € 131,12
Wittenburgergracht 185 € 131,12

waarborgsommen
Het veilingobject staat leeg, geen huurders en dus geen waarborgsommen.

verrekening baten en lasten
De zakelijke lasten zijn voor rekening van de koper vanaf de betaling van de koopsom.
De periodieke lasten die door publiekrechtelijke organen ter zake van de eigendom van het gekochte worden geheven (onroerend zaak belasting, waterschapslasten en het rioolrecht) zijn vanaf de betaling van de koopsom voor rekening van koper.
Het door de koper over het lopende jaar verschuldigde deel van die lasten heeft koper via de afrekening van de notaris aan verkoper vergoed. De aanslagen van het jaar waarin de overdracht plaats vindt moeten daarom geheel door verkoper worden betaald.
De gebruikerslasten over het lopende jaar worden door verkoper niet met koper verrekend en blijven ten laste van de verkoper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper is verschuldigd moet worden voldaan uiterlijk op vijftien januari tweeduizend twintig.

belasting
Voor zover verkoper bekend is ter zake van de levering van het veilingobject geen omzetbelasting verschuldigd.
Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd van twee procent (2 %).

gunning
Verkoper behoudt zich het recht voor het veilingobject niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken uiterlijk op de eerste werkdag volgend op de afslag om zeventien uur.

overig
Het veilingobject is geen monument en niet aangewezen als beschermd stads-/dorpsgezicht.
Er zijn geen erfdienstbaarheden.
Er zijn geen kwalitatieve verplichtingen.
Er behoeven aan de koper geen kettingbedingen te worden opgelegd.

Financieel

Plok € 12.000,00 incl. BTW t.l.v. verkoper

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF meetrapport - wittenburgergracht 181-183-185 - amsterdam
PDF brondocument 56623-195-HYP4 onroerende zaken_Geredigeerd

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.