Veilingdatum
10 februari 2020
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44570
Status
Vervallen

Omschrijving

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie C, complexaanduiding 8310-A, appartementsindex 3, onder meer omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de flatwoning op de tweede verdieping, plaatselijk bekend te Lange Smeestraat 26 B te 3511 PX Utrecht,

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Kamers: 0
  • Bouwjaar: 0
  • Oppervlakte wonen: 0 m²
  • Inhoud: 0 m³

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie C, complexaanduiding 8310-A, appartementsindex 3, onder meer omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de flatwoning op de tweede verdieping, plaatselijk bekend te Lange Smeestraat 26 B te 3511 PX Utrecht.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Het recht op het uitsluitend gebruik van de flatwoning op de tweede verdieping.

gebruik/oplevering
In gebruik bij debiteur(en).

energie (EPA)
Voorlopig energielabel: G

ontruiming
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

FINANCIËLE INFORMATIE

VvE
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

kosten koper
- het notarieel honorarium € 5.065,67 incl BTW;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches € 295,75 incl BTW;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.
- kosten deurwaarder betekening beschikking huurbeding € 500,00 (geschat)

belasting
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

gunning en waarborgsom
Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 9.000,00. Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

betaling koopsom
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 20 maart 2020.

acte de command
Op grond van de veilingvoorwaarden is een acte de command mogelijk mits daarvoor toestemming is van de Executant. Executant heeft ten aanzien van dit object aangegeven NIET mee te werken aan een acte de command.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5861 (per 06-01-2020 om 14:34 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 06-01-2020 om 14:34)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF AVVE 2017
PDF BAG Lange Smeestraat 26b
PDF Bodemloket
PDF kostenoverzicht - PDF
PDF Omgevingsrapport Utrecht
PDF Ruimtelijke plannen Chw Algemene regels over bouwen en gebruik
PDF ruimtelijke plannen Verklaring voorbereiding provinciale ruimtelijke verordening
PDF uittrekselkadastralekaart Utrecht-C-8310-3
PDF van gemeente ontvangen informatie wkpb
PDF van gemeente ontvangen verkalring bestemming en gebruik
PDF voorlopig energielabel G
PDF Bijzondere veilingvoorwaarden
PDF brondocument 7545-44-HYP4 onroerende zaken
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 26-01-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.