Veilingdatum
10 februari 2020
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44613
Status
Onderhands verkocht

Attentie

LET OP: Er is sprake van een huur CV-ketel. Indien en zodra daar meer over bekend is wordt dat op de site vermeld.

Omschrijving

Tussenwoning met tuin.

Oppervlakte volgens BAG: 92 m².

Acte de command niet mogelijk in dit dossier!

Kenmerken

  • Type registergoed: Tussenwoning
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Oppervlakte perceel: 92 m²

Kadastrale informatie

Woonhuis met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, te 1781 SJ Den helder, Jan in 't Veltstraat 10, kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie C, nummer 6377, groot tweëennegentig centiare.

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

De bank heeft zekerheidshalve het huurbeding ingeroepen, dat inmiddels is toegewezen. De beschikking is betekend, koper kan na de veiling de ontruiming (voor zover nodig) ter hand nemen.

Tussenwoning met tuin.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar.
Volgens een bericht van de gemeente Den Helder, afdeling Basisregistratie Personen, met datum elf oktober tweeduizend negentien (11-10-2019), staan er ook andere personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed dan de eigenaar.

oppervlakte
Volgens BAG 92 m².

energie (EPA)
Voorlopig energielabel: F.
Er is sprake van een huur CV-ketel. Indien daar meer over bekend is, wordt dat op de site vermeld.

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op achttien december tweeduizend negentien (18-12-2019), is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. Bij onderhandse verkoop kan de koper de eigenaar en de zijnen na de levering dwingen tot ontruiming op grond van de beschikking van de voorzieningen-rechter, als de voorzieningenrechter deze personen hiertoe veroordeelt. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

gunning
Gunningstermijn is 6 dagen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 140,28
Rioolheffing € 130,00
Waterschapslasten € 18,38

kosten koper
- het honorarium van de notaris op basis van een uurtarief van twee honderd vijf en twintig euro (€ 225,00) exclusief BTW voor alle veilingwerkzaamheden (waaronder indien de notaris deze werkzaamheden verricht, de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is
Indicatie veilingkosten € 4.300,00.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

extra
Acte de command niet mogelijk in dit dossier!

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 4300 (per 02-01-2020 om 14:08 )

Lasten

OZB € 140,28 per jaar
Rioolheffing € 130,00 per jaar
Waterschapslasten € 18,38 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 26-01-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.