Veilingdatum
20 april 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44769
Status
Vervallen

Omschrijving

Op tweede verdieping gelegen étage woning, met bergruimte en garage op de begane grond.

Oppervlakte volgens BAG: 102 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Niet in gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

De (bloot) eigendom - belast met na te melden zakelijk recht van gebruik en/of bewoning - van de appartementsrechten, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de étagewoning gelegen op de tweede woonlaag van na te melden gebouw, alsmede de bergruimte en garage op de begane grond van dat gebouw te 2041 JC Zandvoort, Trompstraat 7-4 (na omnummering Trompstraat 7D), kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie B nummers 7444 A-12 (woning), 7444 A-47 (bergruimte) en 7444 A-53 (garage), tezamen uitmakende het eenhonderd éénenzeventig/drieduizend vijfhonderd zeventigste (171/3.570e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het flatgebouw met ondergrond, erf en verder aan- en toebehoren, gelegen te Zandvoort aan de Trompstraat 3, 5 en 7, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie B nummer 7430, groot zeven are en drieëntwintig centiare.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Op 2-de verdieping gelegen étagewoning, met bergruimte en garage op de begane grond.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment niet bewoond. Volgens een bericht van de gemeente Zandvoort, afdeling KCC, met datum drie februari tweeduizend twintig (03-02-2020), staan er geen personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed.

oppervlakte
Volgens BAG 102 m².

energie (EPA)
Voorlopig energielabel: E.

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op tien februari tweeduizend twintig (10-02-2020), is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. Bij onderhandse verkoop kan de koper de eigenaar en de zijnen na de levering dwingen tot ontruiming op grond van de beschikking van de voorzieningenrechter, als de voorzieningenrechter deze personen hiertoe veroordeelt. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

overige bepalingen
Het appartementsrecht is belast met een recht van gebruik en bewoning door iemand die er echter niet woont.
Er rust een zakelijk recht op het appartement.

gunning
Gunningstermijn is 6 dagen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 211,81
Waterschapslasten € 43,05
VvE € 2.982,00

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris op basis van een uurtarief van twee honderd vijf en twintig euro (€ 225,00) exclusief BTW voor alle veilingwerkzaamheden (waaronder indien de notaris deze werkzaamheden verricht, de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
Indicatie veilingkosten € 13.800,00 (incl. achterstand bij de VvE).

waarborgsommen
De in artikel 27 lid 6 van de AVVE vermelde opschortende voorwaarde is niet van toepassing op de verplichting van de koper tot betaling van de waarborgsom.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 13800 (per 04-03-2020 om 14:04 )
In de kosten van de notaris is de achterstand bij de VvE verwerkt (per 04-03-2020 om 14:04)

Lasten

OZB € 211,81 per jaar
Waterschapslasten € 43,05 per jaar
VvE € 2982,00 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF splitsingsakte
PDF splitsingstekening
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 05-04-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.