Veilingdatum
14 december 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
45079
Status
Gesloten

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

Peperstraat 7 is een bedrijfspand gelegen op eigen grond met een oppervlakte van 129 m² (volgens BAG). Op de begane grond is momenteel een shoarmazaak/grillroom gevestigd. De ruimte op de eerste verdieping en de zolder kunnen gebruikt worden voor berging. Ook de tuin met berging, gelegen achter het object, zijn onderdeel van deze kavel. De maandelijkse huuropbrengst bedraagt € 1.925,90 excl. BTW.

De Peperstraat is gesitueerd in het gezellige stadshart van Purmerend en uitstekend bereikbaar met zowel openbaar vervoer als eigen vervoer.

Kenmerken

  • Type registergoed: Winkel
  • Gebruik: Verhuurd
  • Bouwjaar: 1950
  • Oppervlakte wonen: 129 m²
  • Oppervlakte perceel: 94 m²

Kadastrale informatie

Het woon- bedrijfspand met ondergrond, erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1441 BH Purmerend, Peperstraat 7, kadastraal bekend gemeente Purmerend, sectie C nummer 785, groot vierennegentig centiare.

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Peperstraat 7 is een verhuurd bedrijfspand gelegen op eigen grond met een oppervlakte van 129 m² (volgens BAG). Op de begane grond is momenteel een shoarmazaak/grillroom gevestigd. De ruimte op de eerste verdieping en de zolder kunnen gebruikt worden voor berging. Ook de tuin met berging, gelegen achter het object, zijn onderdeel van deze kavel. De maandelijkse huuropbrengst bedraagt € 1.925,50 excl. BTW.

De Peperstraat is gesitueerd in het gezellige stadshart van Purmerend en uitstekend bereikbaar met zowel openbaar vervoer als eigen vervoer.

gebruik/oplevering
Het registergoed is verhuurd.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label E.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een NEN2580 meting.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed en/of het gebouw meedeelt dan wel heeft medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.
aanschrijvingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 2 november 2020 zijn geen (voor)aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 2 november 2020 zijn ten aanzien van het Verkochte geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

milieu
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in het registergoed (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

Ten deze wordt nog verwezen naar het ter inzage verstrekte uittreksel bodeminformatie van de omgevingsdienst IJmond de dato 28 oktober 2020.

risico
Het registergoed is voor risico van de koper vanaf de dag waarop de koopsom moet worden voldaan of – ingeval van eerdere aflevering – vanaf de dag waarop de aflevering plaatsvindt.

ontruiming
N.v.t.

overige bepalingen
Voor de overige bepalingen betreffende de huur, de erfdienstbaarheden, de diverse clausules, de kadaster vermelding als monument en akte de command verwijzen wij naar het separaat gepubliceerde pdf document ‘Overige bepalingen Peperstraat 7’ zoals hieronder op de website te vinden.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

combinatie
De Peperstraat 7 zal eerst afzonderlijk bij opbod en afslag worden geveild, waarna de Peperstraat 10-12 afzonderlijk bij opbod en afslag zal worden geveild.
Daarna worden de Peperstraat 7 en Peperstraat 10-12 gecombineerd in slag gelegd.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
De huuropbrengst per maand bedraagt € 1.925,90 per maand.
Waarborgsom € 6.715,50.

lasten per jaar
Onroerende zaak belasting € 389,22
Rioolrecht/aansluitrecht € 118,80
Watersysteemheffing gebouwd € 80,40
Wegenheffing € 22,35
tezamen aan lasten per jaar € 610,77

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 01-01-2019 bedraagt: € 195.000,00.

VvE
N.v.t.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA;
- het honorarium volgens het tarief van de notaris ad één procent (1%) van de koopsom per object;
- het bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd zal zijn;
- de kosten van een eventuele akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief 1.2 alsmede alsmede de eventuele kosten van het bieden via internet;
- de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- het bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd zal zijn;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- het tarief voor recherches VIS/Insolventies/Curatele/GBA/BAG ad € 35,00;
- bij een rechtspersoon als koper: het tarief voor de verklaring uiteindelijke belanghebbende ad € 195,00;
- het tarief van de heffing voor het kwaliteitsfonds notariaat ad € 8,22 per notariële akte,
- vergoeding negatieve bankrente notaris,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
N.v.t.

waarborgsom
De door de huurder betaalde waarborgsom is € 6.715,50. Deze waarborgsom wordt met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 14 januari 2021.
Indien een koper dit wenst is verkoper bereid mee te werken aan levering vóór 1 januari 2021.

plok
De plok bedraagt: € 3.500,00 inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting.
De plok is voor rekening van verkoper.
De verkoper betaalt de inzetpremie, indien inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in artikel 7 lid 2A AVA aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Houd rekening met de gewijzigde tarieven voor overdrachtsbelasting m.i.v. 1 januari 2021!

verzekering
Het object is verzekerd voor een bedrag bij Private Insurance Assuradeuren B.V. voor € 351.606,00.
Koper kan de verzekering niet overnemen.

Financieel

Plok € 3.500 incl BTW t.l.v. verkoper

Lasten

OZB € 389,22 per jaar
Rioolrecht/aansluitrecht € 118,80 per jaar
Watersysteemheffing € 80,40 per jaar
Wegenheffing € 22,35 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 1441bh7 energielabel peperstraat 7
PDF 201110 peperstraat 7 te purmerend, bag-viewer-0439010000021066
PDF 201110 uittreksel bodeminformatie peperstraat 7 te purmerend
PDF 201110 financiele informatie peperstraat 7
PDF 201112 overige bepalingen peperstraat 7
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.