Veilingdatum
15 februari 2021
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45153
Status
Vervallen

Omschrijving

Woonhuis met ondergrond en verder toebehoren plaatselijk bekend te 1616 GG Hoogkarspel, Waterhoen 8, kadastraal bekend gemeente Drechterland, sectie K, nummer 2491 ter grootte van één are en vierenveertig centiare (1 a 44 ca)

Er is een aantekening bij het Kadaster, woordelijk luidende:
"Overige aantekening Kwalitatieve verplichting
Afkomstig uit stuk Hyp4 10598/56 Alkmaar Ingeschreven op 06-08-2001"

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Oppervlakte perceel: 144 m²

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Woonhuis met ondergrond en verder toebehoren.

gebruik/oplevering
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.

oppervlakte
Oppervlakte volgens BAG bedraagt 100 m².
Perceel oppervlakte bedraagt 144 m².

bouwjaar
2002.

energie (EPA)
Voor zover een tijdelijk energielabel beschikbaar is gesteld door de overheid, zal dit tijdelijke energielabel worden gepubliceerd en in kopie aan de akte van overdracht worden gehecht. Geëxecuteerde is verplicht dit voorlopige label voor de eigendomsoverdracht definitief te laten maken. Het niet hebben van een gevalideerd label is voor rekening en risico van geëxecuteerde.

ontruiming
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.

overige bepalingen
Er is een aantekening bij het Kadaster, woordelijk luidende:
''Overige aantekening Kwalitatieve verplichting
Afkomstig uit stuk Hyp4 10598/56 Alkmaar Ingeschreven op 06-08-2001''.

gunning
Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00. Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

FINANCIËLE INFORMATIE

kosten koper
Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten.
Indicatie van de veilingkosten: 5.212 incl. BTW en excl. OVB, kosten eventuele ontruiming, negatieve rente en diversen kosten.

waarborgsommen
Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

betaling koopsom
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 15 maart 2021.

plok
1% van de inzetsom.

belasting
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5212 (per 13-01-2021 om 10:42 )
incl. BTW en excl. OVB, kosten eventuele ontruiming, negatieve rente en diversen kosten (per 13-01-2021 om 10:42)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13-01-2021 om 10:41)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF AVVE 2017
PDF BAG
PDF Bodemloket
PDF Energielabel voorlopig
PDF informatie en WKPB
PDF Ruimtelijkeplannen - Bestemmingsplan Hoogkarspel 2014
PDF uittrekselkadastralekaart Drechterland-K-2491
PDF kostenoverzicht Waterhoen 8 te Hoogkarspel - PDF (2)
PDF Bijzondere veilingvoorwaarden Waterhoen 8 te Hoogkarspel - Client
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 31-01-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.