Veilingdatum
15 maart 2021
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45207
Status
Gegund

Attentie

Wijze van veilen: Internet-only Live (via openbareverkoop.nl), registreer als bieder, u kunt niet in de zaal bieden.

Omschrijving

Op 1-ste verdieping gelegen woning, met balkon aan voor- en achterzijde.

Oppervlakte volgens BAG 66 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Bovenwoning
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1900
  • Oppervlakte wonen: 66 m²
  • Inhoud: 228 m³

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping van het gebouw te 1054 JE Amsterdam, Overtoom 338 1, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie T nummer 6527 A-2, uitmakende het een/vijfde (1/5e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met ondergrond en erf en overige toebehoren aan de Overtoom 338, omvattende vijf woningen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie T nummer 2032, groot een honderd vier en zeventig vierkante meter (174 m2).

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Het huurbeding is niet ingeroepen door de bank. De ingeschreven persoon reageert niet op brieven van de notaris.

Het betreft eigen grond.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment niet bewoond door de eigenaar.
Volgens een bericht van de gemeente Amsterdam, afdeling Basisadministratie, met datum achttien januari tweeduizend eenentwintig (18-01-2021), staat er een andere persoon als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed dan de eigenaar.
Het is niet bekend op welke grond deze personen staan ingeschreven op het adres van het registergoed. De hypotheekakte op grond waarvan deze executoriale verkoop plaatsvindt, bevat het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof niet gevraagd.

oppervlakte
66 m².

bouwjaar
1900.

energie (EPA)
Op www.ep-online.nl staat vandaag een definitief energielabel van het registergoed geregistreerd welk label is afgeschermd door de eigenaar.

publiekrechtelijke beperkingen
Als publiekrechtelijke beperking met betrekking tot het registergoed in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie is bekend: De huisvestingverordening van de gemeente Amsterdam de dato dertien oktober tweeduizend negen (13-10-2009) aangepast op vier november tweeduizend twintig (04-11-2020). De verordening is ingeschreven in de openbare registers van het kadaster op vier november tweeduizend twintig (04-11-2020) in register hypotheken 4 in deel 79592 nummer 166. Een afschrift van de verordening kan bij de notaris worden opgevraagd.

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op zeven januari tweeduizend eenentwintig (07-01-2021), is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.

ontruiming
Na de executoriale verkoop kan de koper tot ontruiming overgaan. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper doet hierbij een beroep op de nietigheid van huur-, pacht- of andere gebruiksrechten en van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de verkoper.

VvE
Vereniging van Eigenaars Overtoom 338, gevestigd te Amsterdam, en zijn de statuten van die vereniging en het reglement van splitsing vastgesteld.
De vereniging van eigenaars is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51055333.

overige bepalingen
Het huurbeding is niet ingeroepen door de bank.

gunning
Gunningstermijn is 6 dagen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 194,31
Rioolheffing € 140,40

VvE
€ 53,33/maand.

achterstallige lasten
Achterstallige bijdragen aan de VvE: € 3.412,06.

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris op basis van een uurtarief van twee honderd vijf en twintig euro (€ 225,00) exclusief BTW voor alle veilingwerkzaamheden (waaronder indien de notaris deze werkzaamheden verricht, de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.

betaling koopsom
Let op: Betaling koopsom en kosten 4 weken na gunning in plaats van 6 weken.

plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 8000 (per 10-02-2021 om 10:45 )
In de notariskosten is de achterstand bij de VvE verwerkt (per 10-02-2021 om 10:45)

Lasten

OZB € 194,31 per jaar
Rioolheffing € 140,40 per jaar
VvE € 642,36 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF splitsingsakte met tekening
PDF wijziging splitsing met tekening
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 28-02-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.