Veilingdatum
15 maart 2021
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
45222
Status
Gegund

Attentie

Wijze van veilen: Internet-only Live (via openbareverkoop.nl)

Omschrijving

Het appartement op de derde verdieping, met een berging in de onderbouw.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Kamers: 1
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1965
  • Oppervlakte wonen: 28 m²

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Delft sectie F complexaanduiding 6537 A, appartementsindex 43, uitmakende het zesendertig/zevenduizend zeshonderd negenennegentigste (36/7.699) onverdeelde aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het flatgebouw met ondergrond en erf, bevattende bedrijfsruimten, kelderruimten en eenhonderd achtendertig woningen aan de Van Kinschotstraat 196a en 196b, Van Foreestweg 2, 2a en 2b en Van Adrichemstraat 1 tot en met 275 (oneven nummers) te Delft, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Delft sectie F nummer 5824, groot drieëndertig are en tweeëntwintig centiare.

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

gebruik/oplevering
Blijkens opgave van de gemeente Delft waar het registergoed is gelegen, staat één natuurlijk persoon ingeschreven als bewoner op het adres van het registergoed.

oppervlakte
28 m².

bouwjaar
1965.

energie (EPA)
De woning heeft energielabel E.

risico
Het Registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak dan wel een tot woning bestemd aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het Registergoed voor risico van Koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
Voor zover na de Veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de Gerechtigde en/of personen die zich zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan Koper, kan Koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Rechtsvordering is bepaald. De ontruiming komt voor rekening en risico van Koper. Verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van Koper tot ontruiming.

VvE
Voor zover aan de verkoper bekend is de vereniging een actieve vereniging wat onder meer inhoudt dat:
a. er een gemeenschappelijke opstal verzekering is voor het in de splitsing in appartementsrechten betrokken gebouw waarvan het verkochte deel uitmaakt; en
b. de vereniging van eigenaren kantoor houdt te Rijswijk (Zuid-Holland); en
c. de administratie van gemelde vereniging wordt gedaan door Objectief Management B.V.

De verkoper staat er nadrukkelijk niet voor in:
1. dat de betreffende Vereniging van Eigenaren tot op heden geen andere schulden heeft dan die welke zijn te beschouwen als normale lasten en belastingen ter zake van het gebouw met de daarbij behorende grond en/of ter zake van de exploitatie, verzekering en administratie daarvan; en
2. dat de betreffende Vereniging van Eigenaren tot op heden geen besluiten heeft genomen, waaruit voor de appartementseigenaren aanmerkelijke verzwaringen van bestaande financiële verplichtingen van aanmerkelijke omvang voortvloeien.

overige bepalingen
Voor de omschrijving erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere bepalingen zie de bijzondere veiling voorwaarden op www.eersteamsterdamse.nl

gunning
De Verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al dan niet gunnen te beraden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de AVVE, met dien verstande dat de termijn van beraad eindigt op de zesde werkdag volgende op de Afslag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.

FINANCIËLE INFORMATIE

VvE
Maandelijks verschuldigde bijdrage € 119,13.
De omvang van het reservefonds: € 558,77 (voor wat betreft het aandeel van het gemelde registergoed).

kosten koper
Aan Koper wordt, voorafgaand aan de Veiling, naar beste weten een indicatie gegeven van de maximale hoogte van de kosten en heffingen die aan hem in rekening worden gebracht. Deze kostenopgaaf wordt geplaatst op de Website www.eersteamsterdamse.nl en wordt, indien nodig, geactualiseerd met nieuw verkregen informatie.

betaling koopsom
De Koopprijs moet, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 AVVE, worden voldaan uiterlijk vier (4) weken na de Gunning.

plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper

belasting
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde in het economisch verkeer (Koopprijs) vermeerderd met de zogenaamde onraadsgelden.

Woning op de derde verdieping met berging in de onderbouw.

gebruik/oplevering
Blijkens opgave van de gemeente Delft waar het registergoed is gelegen, staat één natuurlijk persoon ingeschreven als bewoner op het adres van het registergoed.

oppervlakte
28 m².

bouwjaar
1965.

energie (EPA)
De woning heeft energielabel E.

risico
Het Registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak dan wel een tot woning bestemd aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het Registergoed voor risico van Koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
Voor zover na de Veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de Gerechtigde en/of personen die zich zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan Koper, kan Koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Rechtsvordering is bepaald. De ontruiming komt voor rekening en risico van Koper. Verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van Koper tot ontruiming.

VvE
Voor zover aan de verkoper bekend is de vereniging een actieve vereniging wat onder meer inhoudt dat:
a. er een gemeenschappelijke opstal verzekering is voor het in de splitsing in appartementsrechten betrokken gebouw waarvan het verkochte deel uitmaakt; en
b. de vereniging van eigenaren kantoor houdt te Rijswijk (Zuid-Holland); en
c. de administratie van gemelde vereniging wordt gedaan door Objectief Management B.V.

De verkoper staat er nadrukkelijk niet voor in:
1. dat de betreffende Vereniging van Eigenaren tot op heden geen andere schulden heeft dan die welke zijn te beschouwen als normale lasten en belastingen ter zake van het gebouw met de daarbij behorende grond en/of ter zake van de exploitatie, verzekering en administratie daarvan; en
2. dat de betreffende Vereniging van Eigenaren tot op heden geen besluiten heeft genomen, waaruit voor de appartementseigenaren aanmerkelijke verzwaringen van bestaande financiële verplichtingen van aanmerkelijke omvang voortvloeien.

overige bepalingen
Voor de omschrijving erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere bepalingen zie de bijzondere veiling voorwaarden op www.eersteamsterdamse.nl

gunning
De Verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al dan niet gunnen te beraden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de AVVE, met dien verstande dat de termijn van beraad eindigt op de zesde werkdag volgende op de Afslag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.

FINANCIËLE INFORMATIE

VvE
Maandelijks verschuldigde bijdrage € 119,13.
De omvang van het reservefonds: € 558,77 (voor wat betreft het aandeel van het gemelde registergoed).

kosten koper
Aan Koper wordt, voorafgaand aan de Veiling, naar beste weten een indicatie gegeven van de maximale hoogte van de kosten en heffingen die aan hem in rekening worden gebracht. Deze kostenopgaaf wordt geplaatst op de Website www.eersteamsterdamse.nl en wordt, indien nodig, geactualiseerd met nieuw verkregen informatie.

betaling koopsom
De Koopprijs moet, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 AVVE, worden voldaan uiterlijk vier (4) weken na de Gunning.

plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde in het economisch verkeer (Koopprijs) vermeerderd met de zogenaamde onraadsgelden.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5440 (per 11-02-2021 om 10:52 )
notaris- en kadasterkosten incl. btw (per 11-02-2021 om 13:58)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 15-03-2021 om 10:28)

Lasten

Servicekosten € 119,13 pm

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.