Veilingdatum
17 mei 2021
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
45285
Status
Vervallen

Omschrijving

Appartement op de tweede verdieping.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Kamers: 4
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1961
  • Oppervlakte wonen: 72 m²

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

gebruik/oplevering
Blijkens de informatie van de gemeente Amstelveen de dato eenendertig maart tweeduizend eenentwintig zijn er twee personen ingeschreven op het adres van het registergoed.

oppervlakte
Oppervlakte 72 m².

bouwjaar
1961.

ontruiming
Voor zover na de Veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de Gerechtigde en/of personen die zich zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan Koper, kan Koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Rechtsvordering is bepaald. De ontruiming komt voor rekening en risico van Koper. Verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van Koper tot ontruiming.

VvE
De koper(s) is/zijn van rechtswege lid van de te Amstelveen gevestigde vereniging: ' Vereniging van Eigenaars Keizer Karelparkflat I’, statutair gevestigd te Amstelveen.
Gemelde Vereniging van Eigenaars is ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 50844539.

Voor zover aan de verkoper bekend is de vereniging een actieve vereniging wat onder meer inhoud dat:
a. er een gemeenschappelijke opstal verzekering is voor het in de splitsing in appartementsrechten betrokken gebouw waarvan het verkochte deel uitmaakt; en
b. de vereniging van eigenaren kantoor houdt te Amstelveen; en
c. de administratie van gemelde vereniging wordt gedaan door Solane B.V., Dorpsstraat 21, 1182JA Amstelveen; en
d. van de vereniging van eigenaren heb ik, notaris, bericht ontvangen omtrent:
1. de maandelijks verschuldigde bijdrage aan de vereniging van eigenaren, zijnde een honderd vier en zeventig euro en drie en vijftig eurocent (€ 174,53);
2. de omvang van het reservefonds, zijnde drie duizend drie honderd vijf en tachtig euro en twee en negentig eurocent (€ 3.385,92), voor wat betreft het aandeel van het gemelde registergoed;
3. de hoogte van de preferente achterstallige vordering over het lopende en voorafgaande boekjaar;
4. de verschuldigdheid van eventuele administratiekosten.

overige bepalingen
Voorts wordt verwezen naar de akte houdende splitsing in appartementsrechten op zes oktober negentienhonderd vijf en zeventig verleden voor de destijds te Amsterdam gevestigde notaris mr. P.J. Blauwhoff, bij afschrift overgeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam in register hypotheken 4 op zeven oktober daaropvolgend in deel 5080 nummer 85, welke akte is gewijzigd bij akte wijziging splitsing in appartementsrechten op eenentwintig augustus tweeduizend dertien verleden voor mr. H.M. van Dam, notaris te Amsterdam, bij afschrift overgeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers in register hypotheken 4 tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien in deel 63229 nummer 116.
De splitsingsakten en splitsingstekeningen liggen ter inzage bij de bewaarder van deze akte.

FINANCIËLE INFORMATIE

WOZ
€ 295.000

VvE
€ 2.094,36/jaar.

kosten koper
Aan Koper worden in rekening gebracht:
a. het honorarium van de Notaris;
b. de verschuldigde overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
d. de kosten van ontruiming na de Aflevering;
e. de kosten waarvoor Koper op grond van de wet aansprakelijk is, bijvoorbeeld doch niet uitputtend de hoofdelijke aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit het bepaalde in artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
één en ander te verhogen met de over deze bedragen verschuldigde omzetbelasting, indien van toepassing.

betaling koopsom
De Koopprijs moet, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 AVVE, worden voldaan uiterlijk vier (4) weken na de Gunning.

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde in het economisch verkeer (Koopprijs) vermeerderd met de zogenaamde onraadsgelden.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5440 (per 14-04-2021 om 16:26 )
notaris- en kadasterkosten incl.btw (per 14-04-2021 om 16:26)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 15-04-2021 om 17:30)

Lasten

Servicekosten € 174,53pm

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.