Veilingdatum
18 oktober 2021
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
45441
Status
Gegund

Omschrijving

Een 3-kamerappartement gelegen op de tweede etage in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw West. Het appartement wordt in verhuurde staat opgeleverd. De maandelijkse huuropbrengst € 223,83 per maand. Het appartement is ca. 75m2 groot. De woning is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht door de gemeente Amsterdam (AB2000).

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement - Galerijflat
  • Kamers: 3
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 1964
  • Oppervlakte wonen: 75 m²

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Voor een verzoek tot bezichtiging kunt u contact opnemen met de veilend makelaar, Dhr. B.P. Postema & Dhr. mr. R.P. Rappange

Overige informatie

gebruik/oplevering
De woning is verhuurd en wordt verhuurd opgeleverd.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Koper wordt geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie en/of is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld.

aanschrijvingen
Er zijn geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE

De Vereniging van Eigenaren is de 'Vereniging van Eigenaren Easton VII' gevestigd aan de Eastonstraat 181 t/m 196 te Amsterdam.

Het beheer wordt verzorgt door Rappange Administratie BV gevestigd aan de Prinsengracht 255-259 te Amsterdam. Telefonisch bereikbaar via 020-6240363.

overige bepalingen
De woning is gelegen op grond uitgegeven in Erfpacht, eigendom van de Gemeente Amsterdam. De grond is uitgegeven onder de AB 2000 voor voortdurende erfpacht. Het huidige tijdvak loopt van 16 juli 1961 t/m 15 juli 2036. De huidige jaarlijkse canon bedraagt € 97,06 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Er is geen aanvraag gedaan om over te stappen.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst

€ 223,83 per maand excl. voorschot stookkosten a € 91,64 per maand

lasten per jaar
onroerende zaak belasting € 108,71
rioolrecht/aansluitrecht € 144,00
bijdrage VVE € 3.249,72 (incl. voorschot stookkosten)
erfpachtcanon € 97,06
servicekosten € 3.249,72 incl. voorschot stookkosten

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 01-01-2020 bedraagt: € 254.000,00.

VvE
Opgave van het verenigingssaldo per 31-12 van het voorgaande jaar bedraagt € 30.624,00 en het aandeel van het appartementsrecht hierin bedraagt € 1.922,54.

kosten koper
Conform artikel 10 lid 1 van de AVA dient koper binnen acht (8) dagen na heden te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de AVA, voor zover hiervoor geen garantieverklaring conform artikel 12 lid 4 van de AVA is afgegeven;
- de overdrachtsbelasting welke bij de levering van het registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde € 1.750,00 (exclusief eenentwintig procent (21%) Belasting Toegevoegde Waarde) van de koopprijs waarvoor het registergoed wordt gegund,
- de kosten van het veilinghuis zoals in haar tarief 1.2;
- de kosten van plaatsing op openbareverkoop.nl ad € 139,15 inclusief omzetbelasting per pand;
- de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- het tarief voor recherches VIS/Insolventies/Curatele/GBA/BAG ad € 35,00;
- het tarief van de heffing voor het kwaliteitsfonds notariaat ad € 8,22 per notariële akte;
- de kosten van een eventuele akte de command;
- de overige kosten en lasten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Deze kosten zijn voor rekening en risico van de koper.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 18 november 2021.

plok
€ 1.500,- inclusief BTW t.l.v. koper.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Ten aanzien van de overdracht aan Koper in veiling is van toepassing artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.
Koper in veiling zal aan Verkoper uitkeren het verschil tussen het bedrag, dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder bovenbedoelde vermindering en het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.
Het bedrag dat Koper in veiling aan Verkoper uitkeert, wordt verminderd met een zodanig bedrag dat het totaal van het bedrag dat Koper aan overdrachtsbelasting betaalt en het bedrag dat Koper ingevolge dit artikellid aan Verkoper betaalt, gelijk is aan het bedrag dat Koper aan overdrachtsbelasting zou betalen indien artikel 13 Wbr niet van toepassing zou zijn.

verzekering
Het object is middels de VvE verzekerd voor een bedrag van € 4.336.885 bij Nationale Nederlanden.

3-kamerappartement gelegen op de tweede etage in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw West. Het appartement is ca. 75m2 groot.

gebruik/oplevering
De woning is thans volledig verhuurd en wordt verhuurd opgeleverd.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Koper wordt geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld.

aanschrijvingen
Er zijn geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
Vereniging van Eigenaren Easton VII aan de Eastonstraat 181 t/m 196 te Amsterdam.
Rappange Administratie B.V., Prinsengracht 255-259, 1016 GV Amsterdam, 020-6240363.

overige bepalingen
De woning is gelegen op grond uitgegeven in Erfpacht, eigendom van de Gemeente Amsterdam. De grond is uitgegeven onder de AB 2000 voor voortdurende erfpacht. Het huidige tijdvak loopt van 16 juli 1961 t/m 15 juli 2036. De huidige jaarlijkse canon bedraagt € 97,06 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Er is geen aanvraag gedaan om over te stappen.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 na de veiling van het betreffende perceel.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
€ 363,06 per maand.

lasten per jaar
Onroerende zaak belasting € 108,71
Rioolrecht/aansluitrecht €144,00
Bijdrage VVE € 3.249,72 (incl. voorschot stookkosten)
Erfpachtcanon € 97,06

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 01-01-2020 bedraagt: € 254.000.

VvE
Opgave van het verenigingssaldo per 31-12 van het voorgaande jaar bedraagt € 30.624 en het aandeel van het appartementsrecht hierin bedraagt € 1.922,54.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 18 november 2021.

plok
€ 1.500 inclusief BTW t.l.v. koper.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is middels de VvE verzekerd voor een bedrag van € 4.336.885 bij Nationale Nederlanden.

Overige eigendomgegevens

De woning is gelegen op grond uitgegeven in Erfpacht, eigendom van de Gemeente Amsterdam. De grond is uitgegeven onder de AB 2000 voor voortdurende erfpacht. Het huidige tijdvak loopt van 16 juli 1961 t/m 15 juli 2036. De huidige jaarlijkse canon bedraagt € 97,06 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Er is geen aanvraag gedaan om over te stappen.

Financieel

Plok € 1.500 incl. BTW t.l.v. koper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 18-10-2021 om 15:25)

Lasten

OZB € 108,71 per jaar
Rioolrecht/aansluitrecht € 144,00 per jaar
Erfpachtcanon € 97,06 per jaar
Bijdrage VvE (incl voorschot stookkosten) € 3.249,72 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF 210819 bag
PDF 210819 woz
PDF 210819 erfpachtgegevens eastonstraat 187
PDF 210819 splitsingsakte
PDF 210819 mjop 2021 vve easton VII v1.0
PDF 210819 notulen alv 17022020
PDF 210819 kadastraal uittreksel
PDF 210819 187 - factuur erfpacht halfjaarlijkse canon
PDF 210819 187 - factuur erfpacht halfjaarlijkse canon__1
PDF 210819 jaarrekening vve_2020

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.