Veilingdatum
18 oktober 2021
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45454
Status
Gesloten

Omschrijving

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente IJsselstein, sectie D, complexaanduiding 3925-A appartementsindex 51, omvattende:
a. het tweeëntwintig/eenduizend tiende (22/1.010e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de flatgebouwen met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Stereoplein 1 tot en met 50 te IJsselstein, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente IJsselstein, sectie D, nummers 2727, 2728 en 2729, respectievelijk groot vier are tweeëntwintig centiare (4a 22ca), acht are vierendertig centiare (8a 34ca) en acht are en zevenendertig centiare (8a, 34ca); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde verdieping met berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3402 TP IJsselstein, Stereoplein 50.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement

Kadastrale informatie

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente IJsselstein, sectie D, complexaanduiding 3925-A appartementsindex 51, omvattende: a. het tweeëntwintig/eenduizend tiende (22/1.010e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de flatgebouwen met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Stereoplein 1 tot en met 50 te IJsselstein, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente IJsselstein, sectie D, nummers 2727, 2728 en 2729, respectievelijk groot vier are tweeëntwintig centiare (4a 22ca), acht are vierendertig centiare (8a 34ca) en acht are en zevenendertig centiare (8a, 34ca); en b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde verdieping met berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3402 TP IJsselstein, Stereoplein 50.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

In het taxatierapport staat het volgende aangegeven:
''Ja, De woning dient compleet gereinigd en gerenoveerd te worden''

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is NIET bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE €3.958,03.
Bijdrage VvE per maand € 263,66. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 3 oktober 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van: De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 29 november 2021.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Overige informatie

In het taxatierapport staat het volgende aangegeven:
''Ja, De woning dient compleet gereinigd en gerenoveerd te worden''

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur(en).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is NIET bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE €3.958,03.
Bijdrage VvE per maand € 263,66. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 3 oktober 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van: De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 29 november 2021.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde verdieping met berging op de begane grond en verder toebehoren. Bouwjaar 1971 (BAG).

gebruik/oplevering
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur(en).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is NIET bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend.

bouwjaar
Bouwjaar 1971 (bron: BAG).

ontruiming
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

overige bepalingen
In het taxatierapport staat het volgende aangegeven:
''Ja, De woning dient compleet gereinigd en gerenoveerd te worden''.

gunning
Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

FINANCIËLE INFORMATIE

VvE
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand € 263,66. Mutatiekosten pro memorie.

kosten koper
Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

betaling koopsom
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 29 november 2021.

plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper

belasting
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 8852 (per 18-10-2021 om 13:11 )
incl. BTW inclucief achterstand VVE en excl. OVB, kosten eventuele ontruiming (per 18-10-2021 om 13:11)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 18-10-2021 om 13:13)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Afschrift openbaar register - Hyp4 dl 6987 nr 1 reeks UTRECHT
PDF BAG Viewer Document
PDF bijzondere veilingvoorwaarden Stereoplein 50 IJsselstein
PDF Bodemloket Rapport
PDF brondocument 11497-36-HYP4 onroerende zaken
PDF Energielabel
PDF opgave VvE
PDF Ruimtelijkeplannen Noordoost
PDF Ruimtelijkeplannen Paraplubestemmingsplan parkeernormen IJsselstein
PDF Ruimtelijkeplannen Verklaring voorbereiding provinciale ruimtelijke verordening geitenhouderijen provincie Utrecht
PDF uittrekselkadastralekaart IJsselstein-D-3925-51
PDF kostenoverzicht Stereoplein 50 IJsselstein_1
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-10-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.