Veilingdatum
20 december 2021
Vanaf
15:00
Locatie
Europaboulevard 10
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45548
Status
Vervallen

Omschrijving

De onverdeelde helft, van het bedrijfspand (thans in gebruik als in delen verhuurde woonruimte), ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als Vlasakkerweg 16 te 3811 MS Amersfoort, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie H nummer 3771, groot één are tweeëntachtig centiare.

Kenmerken

  • Type registergoed: Tussenwoning
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Oppervlakte perceel: 182 m²

Kadastrale informatie

De onverdeelde helft van het bedrijfspand (thans in gebruik als in delen verhuurde woonruimte), ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als Vlasakkerweg 16 te 3811 MS Amersfoort, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie H nummer 3771, groot één are tweeëntachtig centiare.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

De onverdeelde helft van het bedrijfspand met bovenwoning (thans in gebruik als in delen verhuurde woonruimte), ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt momenteel verhuurd. Het registergoed wordt geleverd onder handhaving van de lopende huurovereenkomsten. De verkoper staat er niet voor in dat de verstrekte informatie juist is of dat er geen afwijkende afspraken zijn of worden gemaakt. De verkoper staat er ook niet voor in dat de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst volledig en/of regelmatig worden nagekomen.

informatie over de huurovereenkomsten
Er zijn schriftelijke huurovereenkomsten met betrekking tot:
- de kamer op de eerste verdieping voorzijde;
- de kamer op de tweede verdieping voorzijde;
- de kamer op de tweede verdieping achterzijde;
- de kamer op de tweede verdieping achterzijde;
- het appartement op de begane grond.
De totale huurinkomsten bedragen duizend negenhonderd negentig euro (€ 1.990,00) per maand.

oppervlakte
182m2 (perceel)

bouwjaar
ca 1955

energie (EPA)
Op www.ep-online.nl staat vandaag geen definitief energielabel van het registergoed geregistreerd.

privaatrechtelijke rechten en beperkingen
Met betrekking tot het registergoed zijn de verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend.

publiekrechtelijke rechten en beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot het registergoed bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Voor zover aan de verkoper bekend, is in het registergoed geen ondergrondse tank voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig. Verkoper heeft geen technisch- of milieuonderzoek danwel een asbestinventarisatie laten uitvoeren, alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt te dezen geen enkele aansprakelijkheid.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 18 AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
Eventuele kosten voor ontruiming zijn voor rekening en risico van de koper.

gunning
Na de Veiling beraadt de Verkoper zich omtrent de Gunning. De Verkoper heeft het recht niet te gunnen.

Als de verkoper niet tot gunning overgaat, worden:
- de kosten en heffingen die de koper al heeft betaald, terugbetaald;
- de waarborgsom terugbetaald en/of de bankgarantie teruggestuurd.
Dit geldt niet als de bieder/koper in gebreke is.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst

De totale huurinkomsten bedragen duizend negenhonderd negentig euro (€ 1.990,00) per maand.

lasten per jaar
Onroerendzaak belasting | € 621.76
Rioolheffing | € 116,78
Waterschapslasten | pro memorie
Opstalverzekering | € 463,-

WOZ
€ 519.000,- (peildatum 01-01-2020)

kosten koper
Op grond van artikel 524a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 9 lid 1 AVVE worden aan de koper in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris voor alle veilingwerkzaamheden (waaronder, indien de notaris deze werkzaamheden verricht, de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
Voor het overige zijn de kosten die direct verband houden met de veiling voor rekening van de verkoper.

waarborgsommen
De in artikel 27 lid 6 AVVE vermelde opschortende voorwaarde is niet van toepassing op de verplichting van de koper tot betaling van de waarborgsom.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper is verschuldigd moet worden voldaan uiterlijk op eenendertig januari tweeduizend twee en twintig (31-01-2022).

plok
1% incl. BTW ten laste van verkoper. Als er niet wordt gegund, is er geen inzetpremie verschuldigd.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 19-11-2021 om 11:36)

Lasten

OZB € 621,76 per jaar
rioolheffing € 116,78 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF bag-viewer-0307010000521250
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 05-12-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.