Veilingdatum
21 maart 2022
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
45599
Status
Niet gegund

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

Appartementsrecht gelegen op eigen grond.
De woning wordt antikraak bewoond en is in overleg te bezichtigen.
Oppervlakte volgens BAG 25 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Bovenwoning
  • Gebruik: Overig
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1924

Kadastrale informatie

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping van het gebouw, plaatselijk bekend te 1073 CH Amsterdam, Govert Flinckstraat 296 1V, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie R complexaanduiding 7849A, appartementsindex 21, uitmakende het vierendertig/achthonderdeenennegentigste (34/891e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de huizen en erven te Amsterdam, plaatselijk bekend als Govert Flinckstraat 294, 294a en 296 te 1073 CH Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie R nummers 5683 groot twee are veertig centiare (2.40 are), nummer 5684 groot twee are zes en dertig centiare (2.36 are) en nummer 5779, groot twee are vijftien centiare (2.15 are)

Bezichtigen


De woning op Govert Flinckstraat 296 1V wordt antikraak bewoond en is in overleg met de makelaar te bezichtigen.

Overige informatie

gebruik/oplevering
Huisnummer 296 1V wordt leeg opgeleverd, en wordt thans antikraak bewoond.

energie (EPA)
Verkoper beschikt over energielabels dan wel gelijkwaardige documenten als bedoeld in het Besluit energieprestatiecertificaat gebouwen en zal deze aan de uiteindelijke koper(s) in veiling overhandigen zodra de betaling van de koopprijs en het verder door koper verschuldigde heeft plaatsgevonden.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
De Verkoper verleent geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die omtrent het Registergoed in deze akte dan wel elders, hetzij schriftelijk hetzij mondeling is medegedeeld of waarvan informatie achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 29-10-2021 geen aanschrijvingen.

publiekrechtelijke beperkingen
Voor publiekrechtelijke beperkingen zie separaat document ‘kadastraal uittreksel per 29-10-2021’.

milieu
Met betrekking tot het Registergoed verklaart Verkoper dat het hem niet bekend is dat:
- er feiten zijn waaruit blijkt dat het Registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
- zich in het Registergoed (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden.
- zich in het Registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.
Te dezen wordt nog verwezen naar de informatie op www.bodemloket.nl. Verkoper aanvaardt in verband met het hiervoor door hem meegedeelde geen enkele aansprakelijkheid en koper vrijwaart door aankoop van het Registergoed Verkoper ter zake.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Indien het registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm; het bepaalde in art. 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze van toepassing.

VvE
VvE Govert Flinckstraat 294, 294 A en 296 (kvk 34378332)
Delair Vastgoed Beheer
Postbus 75389, 1070 AJ Amsterdam
088-2335247

overige bepalingen
Voor overige bepalingen zoals erfdienstbaarheden en modelreglement/akte van splitsing zie separaat document ‘overige bepalingen’.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

combinatie
De onroerende zaken worden eerst afzonderlijk bij opbod en afslag geveild en daarna worden de onroerende zaken gecombineerd in slag gelegd.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar (*aangepast maart 2022)
OZB € 112,13
Rioolrecht/aansluitrecht € 152,50
Waterschapslasten 2020 € 33,33
Bijdrage VVE € 710,28

WOZ-waarde
€ 267.000,--

VvE
Opgave van het verenigingssaldo per 31-12-2020 van het voorgaande jaar bedraagt € 27.245,35 en het aandeel van het appartementsrecht hierin bedraagt € 1.228,94.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- inzetpremie inclusief omzetbelasting;
- de waarborgsom van tien procent (10%) van de koopsom, als bedoeld in artikel 12 van de AVA 2001;
- een bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd zal zijn;
- de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- de kosten van de eventuele akte de command;
- het tarief voor recherches VIS/Insolventieregister/Curateleregister/BRP/BAG ad veertig euro (€ 40,00);
- bij een rechtspersoon als koper, het tarief voor de verklaring uiteindelijk belanghebbende ad honderdvijfenzeventig euro (€ 175,00);
- het tarief van de heffing voor het kwaliteitsfonds notariaat ad acht euro en tweeëntwintig cent (€ 8,22) per notariële akte;
- het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor ad één procent van de koopsom met een minimum van drieduizend negenhonderdvijftig euro (€ 3.950,00);
- het door de koper verschuldigde aan de veilingorganisatie, volgens haar tarief inclusief de eventuele kosten van bieden via internet;
- vergoeding negatieve bankrente notaris;
- de kosten van ontruiming (indien van toepassing),
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen
Door huurders zijn geen waarborgsommen betaald.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 21 april 2022.

plok
€ 2.500,-- excl. BTW t.l.v. koper.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het Registergoed is verzekerd via de opstalverzekering op naam van de Vereniging met betrekking tot het gebouw waarvan het Registergoed deel uitmaakt.

Financieel

Plok € 2.500 excl BTW t.l.v. koper

Lasten

OZB € 112,13 per jaar
Rioolrecht/aansluitrecht € 152,50 per jaar
Waterschapslasten 2020 € 33,33 per jaar
Bijdrage VvE € 710,28 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 211101 bag 296 1V bag-viewer-0363010000649287
PDF financiele informatie govert flinckstraat 294 1a, 294 2a, 296 1a, 296 1v 220314
PDF 211101 splitsing 9 maart 2009
PDF 211101 1e wijziging splitsing 5 mei 2011
PDF 211101 2e wijziging splitsing 20 dec 2012
PDF 211101 afschrift openbaar register - hyp4 dl 79586 nr 154
PDF 211101 overige bepalingen govert flinckstraat 294 1a, 294 2a, 296 1a, 296 1v erfdienstbaarheden en modelreglement akte van splitsing

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.