Veilingdatum
20 juni 2022
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
45773
Status
Niet gegund

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

Het woonhuis ligt in het lieflijke en pittoreske oude dorpscentrum van Oud-Sloten, dat een gemeentelijk beschermd dorpsgezicht is met diverse bezienswaardigheden, als de Molen van Sloten, het Kuiperijmuseum, de Brouwerij De 7 Deugden, de kleinste gevangenis, de banpaal, de waterpomp en verschillende monumenten en monumentale panden. In de directe omgeving zijn alle voorzieningen voor handen. Onder meer het winkelcentrum “Nieuw-Sloten”, sportpark Sloten, scholen, opvang, een grote speeltuin en het recreatiepark de “Oeverlanden” aan het Nieuwe Meer.

extra informatie per 16 juni 2022
Een deel van de bebouwing van het bedrijfspand Sloterweg 1345 staat op het perceel van de Sloterweg 1349. Indien de Sloterweg 1345 en de Sloterweg 1349 twee verschillende kopers heeft zal een erfdienstbaarheid (om niet) worden gevestigd waarbij het perceel Sloterweg 1349 de bestaande bebouwing van het bedrijfspand Sloterweg 1345 dient de dulden. De erfdienstbaarheid zal komen te vervallen wanneer de bestaande bouw wordt gesloopt.

Het woonhuis ligt op fietsafstand van de binnenstad van Amsterdam, het Vondelpark, Amsterdam Oud-Zuid en de Zuid-as. Het openbaar vervoer gaat of via Tram 2 naar het centrum of met de bus 195 naar Schiphol of station Lelylaan, deze stopt voor de deur. De oprit naar de A4 richting de A10, A9 en Schiphol is prettig dichtbij.

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Gebruik: Leegstaand
  • Bouwjaar: 1924

Kadastrale informatie

kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sektie F nrs. 1948, groot 3 are 41 ca

Bezichtigen

dinsdag 14 juni 2022, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 16 juni 2022, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 20 juni 2022, van 14:00 tot 16:00 uur

Overige informatie

gebruik/oplevering
De Sloterweg 1349 zal leeg en ontruimd, vrij van huur en gebruik worden opgeleverd. Het woonhuis is recentelijk verhuurd geweest met een bedrijfsmatige bestemming.

oppervlakte/NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een BBMI (Branche Brede Meet Instructie) meting;

1349 | BBMI 136,40 m2 & bruto vloeroppervlak 161,60 m2

bouwjaar
ca 1924

energie (EPA)
De woning heeft een energielabel F.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld. Het/de registergoed(eren) wordt/worden verkocht en geleverd ‘as is, where is’. Zie verder de veilingvoorwaarden.

milieu
- Verkoper verklaart dat ten aanzien van de bodem/het grondwater behorende bij of onderdeel uitmakende van het verkochte geen onderzoek naar verontreinigingen en mogelijke gebruiksbeperkingen heeft plaatsgevonden, anders dan blijkt uit het indicatief bodemonderzoek uit 2006, welke beschikbaar is voor de serieus geïnteresseerden.
- Het is verkoper niet bekend of in de verkochte onroerende zaak (een) ondergrondse tank(s) bestemd voor de opslag van (milieuonvriendelijke) (vloei)stoffen aanwezig is/zijn of is/zijn geweest.
- Door makelaar-verkoper zijn wel bodemrapportages opgevraagd bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, welke beschikbaar is voor de serieus geïnteresseerden.

asbest

Verkoper is niet bekend dat er asbest of asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Dit is overigens geen garantie dat er helemaal geen asbest of asbesthoudende materialen aanwezig kan of kunnen zijn.

bouwtechnisch onderzoek

- Om de potentiële koper(s) vooraf zo goed als mogelijk te informeren heeft de verkoper opdracht gegeven tot het laten uitvoeren van een bouwtechnisch onderzoek bij de woning Sloterweg 1349. Dit onderzoek is slechts informatief en bedoeld om als verkoper maximaal te voldoen aan zijn mededelingsplicht.
- Verkoper is niet bekend dat er in de beide objecten bouwkundige gebreken zijn, anders dan mogelijk vermeld en die uit het bouwtechnische onderzoek naar voren zijn gekomen, dit is overigens geen garantie dat er helemaal geen andere bouwtechnische gebreken in de objecten aanwezig kunnen zijn
- Voor het overige wordt het object “as is” verkocht.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Als een geveild object niet leeg wordt afgeleverd (het is nog in gebruik bij iemand), dan rust het risico van ontruiming op de koper. Ook komen de kosten van ontruiming voor zijn rekening. De koper kan de ontruiming bewerkstelligen met behulp van een deurwaarder en desnoods met politiedwang.

bestemming
Sloterweg 1349 gemengd
Plannaam: Bestemmingsplan Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Datum afdruk: 2022-01-19
Naam overheid: Gemeente Amsterdam IMRO-versie: IMRO2008
Type plan: bestemmingsplan
Plan datum: 2012-12-19
Planidn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01 Planstatus: vastgesteld
Dossierstatus: geheel onherroepelijk in werking

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent het wel of niet toewijzen van dit gebruik.

erfpacht
- Het object ligt op het eeuwigdurend recht van opstal.
- De canon (vergoeding voor dit recht) bedraagt € 311,- per jaar.
- De ingangsdatum van het erfpachttijdvak is 01-07-2010
- Het opstalrecht heeft een eeuwig durende looptijd
- Zie voor meer informatie Bijzondere veilingvoorwaarden en verkoopinfo en voorwaarden.

vergunningen, verbouwingen, aan- en uitbouwen
Verkoper heeft alle aan hem bekende gegevens en informatie omtrent aan- en uitbouwen, verbouwingen en/of bouwvergunning ter beschikking gesteld, maar kan niet instaan voor de volledigheid en/of juistheid van deze informatie. Kopers wordt geadviseerd altijd zelf onderzoek te doen naar de volledigheid en/of juistheid van deze informatie.

waarborgsommen
Ingeval dat er voorafgaande aan de veiling en met inachtneming van de termijnen een reëel onvoorwaardelijk en onderhands bod wordt gedaan welke door de opdrachtgever wordt aanvaard, dient bieder er zorg voor te dragen dat op de dag van het tekenen van de koopakte de waarborgsom (ten bedrage van 10% van de koopsom) is gestort op de kwaliteitsrekening van de veilingnotaris.

het bieden
Koper(s) kunnen zowel in de zaal als online bieden. Koper(s) die bieden in de veiling dienen een rechtsgeldige bankgarantie van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding af te geven aan de notaris dan wel een waarborgsom te grootte van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding op de rekening van de notaris overgemaakt te hebben. De koper kan zich ook laten vertegenwoordigen door een makelaar die lid is van de NVM/MVA en die voor zijn client het proces-verbaal van de veiling tekent. Bij twijfel is een en ander ter beoordeling van de notaris.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen uiterlijk 2 dagen na de veiling van het betreffende perceel / de betreffende percelen.

combinatie
Eerst wordt Sloterweg 1345 geveild, vervolgens Sloterweg 1349 en daarna alles in combinatie.

FINANCIËLE INFORMATIE


lasten per jaar

De lasten voor 2022 zijn nog niet bekend.

WOZ-waarde

Er is nog geen WOZ-waarde voor 2022 beschikbaar.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de kosten van de veiling zijn voor de koper
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.
verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling voor rekening van koper.

betaling koopsom
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk 4 weken na gunning worden voldaan.

plok
De plok bedraagt € 5.000,- incl. btw, de kosten komen ten laste van koper.

kosten notaris
De kosten van de notaris zijn voor rekening van koper.

belasting
Er is geen omzetbelasting verschuldigd echter wel overdrachtsbelasting (8%).

Een woonhuis gelegen op een perceel grond van ca. 341 m² opstalgrond en is recent tijdelijk verhuurd geweest met een bedrijfsmatige bestemming.

locatie

Het woonhuis ligt in het lieflijke en pittoreske oude dorpscentrum van Oud-Sloten, dat een gemeentelijk beschermd dorpsgezicht is met diverse bezienswaardigheden, als de Molen van Sloten, het Kuiperijmuseum, de Brouwerij De 7 Deugden, de kleinste gevangenis, de banpaal, de waterpomp en verschillende monumenten en monumentale panden. In de directe omgeving zijn alle voorzieningen voor handen. Onder meer het winkelcentrum “Nieuw-Sloten”, sportpark Sloten, scholen, opvang, een grote speeltuin en het recreatiepark de “Oeverlanden” aan het Nieuwe Meer.


Het woonhuis ligt op fietsafstand van de binnenstad van Amsterdam, het Vondelpark, Amsterdam Oud-Zuid en de Zuid-as. Het openbaar vervoer gaat of via Tram 2 naar het centrum of met de bus 195 naar Schiphol of station Lelylaan, deze stopt voor de deur. De oprit naar de A4 richting de A10, A9 en Schiphol is prettig dichtbij.

gebruik/oplevering
De Sloterweg 1349 zal leeg en ontruimd, vrij van huur en gebruik worden opgeleverd. Het woonhuis is recentelijk verhuurd geweest met een bedrijfsmatige bestemming.

oppervlakte/NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een BBMI (Branche Brede Meet Instructie) meting;

1349 | BBMI 136,40 m2 & bruto vloeroppervlak 161,60 m2

bouwjaar
ca. 1924

energie (EPA)
De woning heeft een energielabel F

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld. Het/de registergoed(eren) wordt/worden verkocht en geleverd ‘as is, where is’. Zie verder de veilingvoorwaarden.

milieu
- Verkoper verklaart dat ten aanzien van de bodem/het grondwater behorende bij of onderdeel uitmakende van het verkochte geen onderzoek naar verontreinigingen en mogelijke gebruiksbeperkingen heeft plaatsgevonden, anders dan blijkt uit het indicatief bodemonderzoek uit 2006, welke beschikbaar is voor de serieus geïnteresseerden.
- Het is verkoper niet bekend of in de verkochte onroerende zaak (een) ondergrondse tank(s) bestemd voor de opslag van (milieuonvriendelijke) (vloei)stoffen aanwezig is/zijn of is/zijn geweest.
- Door makelaar-verkoper zijn wel bodemrapportages opgevraagd bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, welke beschikbaar is voor de serieus geïnteresseerden.

asbest
Verkoper is niet bekend dat er asbest of asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Dit is overigens geen garantie dat er helemaal geen asbest of asbesthoudende materialen aanwezig kan of kunnen zijn.

bouwtechnisch onderzoek
- Om de potentiële koper(s) vooraf zo goed als mogelijk te informeren heeft de verkoper opdracht gegeven tot het laten uitvoeren van een bouwtechnisch onderzoek bij de woning Sloterweg 1349. Dit onderzoek is slechts informatief en bedoeld om als verkoper maximaal te voldoen aan zijn mededelingsplicht.
- Verkoper is niet bekend dat er in de beide objecten bouwkundige gebreken zijn, anders dan mogelijk vermeld en die uit het bouwtechnische onderzoek naar voren zijn gekomen, dit is overigens geen garantie dat er helemaal geen andere bouwtechnische gebreken in de objecten aanwezig kunnen zijn
- Voor het overige wordt het object “as is” verkocht.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Als een geveild object niet leeg wordt afgeleverd (het is nog in gebruik bij iemand), dan rust het risico van ontruiming op de koper. Ook komen de kosten van ontruiming voor zijn rekening. De koper kan de ontruiming bewerkstelligen met behulp van een deurwaarder en desnoods met politiedwang.

bestemming
Sloterweg 1349 gemengd
Plannaam: Bestemmingsplan Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Datum afdruk: 2022-01-19
Naam overheid: Gemeente Amsterdam IMRO-versie: IMRO2008
Type plan: bestemmingsplan
Plan datum: 2012-12-19
Planidn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01 Planstatus: vastgesteld
Dossierstatus: geheel onherroepelijk in werking

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent het wel of niet toewijzen van dit gebruik.

erfpacht
- Het object ligt op het eeuwigdurend recht van opstal.
- De canon (vergoeding voor dit recht) bedraagt € 311,- per jaar.
- De ingangsdatum van het erfpachttijdvak is 01-07-2010
- Het opstalrecht heeft een eeuwig durende looptijd
- “De retributie zal worden herzien conform het besluit van Rijnland d.d. 12 april 2011 waarbij is besloten tot toepassing van de methodiek voor aanpassing van de grondwaarde met 5% per jaar.”
- De Algemene juridische opstalvoorwaarden van het Hoogheemraadschap van Rijnland van 23 december 2011
- Indien de woning op erfpacht of op het recht van opstal is gelegen, dient koper er rekening mee te houden, dat bij verkoop over de erfpachtcanon ook overdrachtsbelasting is verschuldigd. De hoogte is afhankelijk van de nog resterende duur. Veelal komt het voor dat voor de berekening van dit gedeelte van de overdrachtsbelasting 17x de canon wordt gehanteerd. Over die uitkomst zal dan overdrachtsbelasting (thans 2%)worden berekend. Overigens wordt bij afgekochte erfpachtcanon de nog resterende looptijd in mindering gebracht.
- De erfpachtcanon is vooralsnog fiscaal aftrekbaar.
Let op, aankoop bloot-eigendom!
- Het Hoogheemraadschap van Rijnland biedt ook de mogelijkheid om de ondergrond van het perceel (=bloot-eigendom) te kopen.
- Op 12 januari 2022 is er namens de verkoper een offerte aangevraagd bij het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) om het “bloot-eigendom” te verkrijgen van de ondergrond onder- en bij de woning.
- Op 15 december 2010 heeft de Verenigde Vergadering besloten het aantal eigendommen te verminderen.
- Daarom is er voor de koper een mogelijkheid het bloot-eigendom van het perceel te verkrijgen door betaling van een bedrag van € 46.994,06, plus kosten koper, waardoor het opstalrecht vervalt. (zie ook de stukken);
- Als de koper interesse heeft in de afkoop, zal hij de verkoper schriftelijk dienen te verzoeken, deze procedure na
mens hem in gang te zetten;
- De offerte van het Hoogheemraadschap Rijnland heeft een geldigheidsdatum tot 20 juni 2022, maar inmiddels is deze termijn verlengd via e-mail: “Er zijn geen bezwaren de reactieperiode te verlengen tot 1 augustus 2022. Voor die datum horen we graag of de opstaller akkoord gaat met het kopen van het bloot-eigendom.”

vergunningen, verbouwingen, aan- en uitbouwen
Verkoper heeft alle aan hem bekende gegevens en informatie omtrent aan- en uitbouwen, verbouwingen en/of bouwvergunning ter beschikking gesteld, maar kan niet instaan voor de volledigheid en/of juistheid van deze informatie. Kopers wordt geadviseerd altijd zelf onderzoek te doen naar de volledigheid en/of juistheid van deze informatie.

waarborgsommen
Ingeval dat er voorafgaande aan de veiling en met inachtneming van de termijnen een reëel onvoorwaardelijk en onderhands bod wordt gedaan welke door de opdrachtgever wordt aanvaard, dient bieder er zorg voor te dragen dat op de dag van het tekenen van de koopakte de waarborgsom (ten bedrage van 10% van de koopsom) is gestort op de kwaliteitsrekening van de veilingnotaris.

het bieden
Koper(s) kunnen zowel in de zaal als online bieden. Koper(s) die bieden in de veiling dienen een rechtsgeldige bankgarantie van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding af te geven aan de notaris dan wel een waarborgsom te grootte van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding op de rekening van de notaris overgemaakt te hebben. De koper kan zich ook laten vertegenwoordigen door een makelaar die lid is van de NVM/MVA en die voor zijn cliënt het proces-verbaal van de veiling tekent. Bij twijfel is een en ander ter beoordeling van de notaris.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen uiterlijk 2 dagen na de veiling van het betreffende perceel / de betreffende percelen.

combinatie
Eerst wordt Sloterweg 1345 geveild, vervolgens Sloterweg 1349 en daarna alles in combinatie.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
De lasten voor 2022 zijn nog niet bekend.

WOZ-waarde
Er is nog geen WOZ-waarde voor 2022 beschikbaar.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de kosten van de veiling zijn voor de koper
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.
verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling voor rekening van koper.

betaling koopsom
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk 4 weken na gunning worden voldaan.

plok
De plok bedraagt € 5.000,- incl. btw, de kosten komen ten laste van koper.

kosten notaris
De kosten van de notaris zijn voor rekening van koper.

belasting
Er is geen omzetbelasting verschuldigd echter wel overdrachtsbelasting (8%).

Financieel

Plok € 5.000,- incl. btw t.l.v. koper

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF bebouwing sloterweg 1345 op perceel sloterweg 1349 220616
PDF bestemmingsplankaart sloterweg 1349 gemengd 220517
PDF bodemrapportage_makelaar_sloterweg_1349_te_amsterdam 220517
PDF eigendomsinformatie sloten_noord-holland_f_1948 - sloterweg 1349 220517
PDF energielabel f sloterweg 1349 220517
PDF energielabel f sloterweg 1349 220517_1
PDF heruitgifte recht van opstal sloterweg 1349 220518
PDF kostenoverzicht veiling en notaris sloterweg 1349 te amsterdam (woonwinkelpand) 220614
PDF meetrapport sloterweg 1349 220517
PDF offerte koop bloot eigendom hhr sloterweg 1349 220518
PDF plattegrond 1e 3-d sloterweg 1349 220517
PDF plattegrond 1e sloterweg 1349 220517
PDF plattegrond bg 3-d sloterweg 1349 220517
PDF plattegrond bg sloterweg 1349 220517
PDF technische keuring sloterweg 1349 220518
PDF verkoopinfo veiling en voorwaarden sloterweg 1345 en 1349 amsterdam (aangepast c. bijl) versie 3
PDF woz sloterweg 1349 220517
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.