Veilingdatum
12 december 2022
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
45899
Status
Niet gegund

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

Het appartement is gelegen op de derde en vierde verdieping van het gebouw met een balkon gelegen op de derde verdieping aan de achterzijde van het gebouw, met een plat dak gelegen op de vierde verdieping van het gebouw en met eigen entree op de eerste en tweede verdieping van het gebouw. Oppervlakte 96,60 m2(bvo). Bouwjaar 1926. Het appartement ligt in de bruisende Pijp.

Huuropbrengst: € 620,03 per maand I € 7.440,36 per jaar

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1926
  • Oppervlakte wonen: 97 m²

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht omvattende het uitsluitend gebruik van de woning met berging gelegen op de derde en vierde verdieping van het gebouw, met een balkon gelegen op de derde verdieping aan de achterzijde van het gebouw, met een plat dak gelegen op de vierde verdieping van het gebouw en met eigen entree op de eerste en tweede verdieping van het gebouw, plaatselijk bekend als Karel du Jardinstraat 17-3 te 1072 Se Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V, complexaanduiding 11728-A, appartementsindex 3, het onverdeeld zesendertig/driehonderd zesenzestigste (136/367ste) aandeel in de gemeenschap.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen


Het is niet mogelijk om de appartementen te bezichtigen. De appartementen zijn allen verhuurd voor onbepaalde tijd.

Overige informatie

Kijk voor de uitgebreide informatie over dit object op www.eersteamsterdamse.nl en ga vervolgens naar 'veilingaanbod'. Klik vervolgens op het betreffende object.

Het appartement is gelegen op de derde en vierde verdieping van het gebouw met een balkon gelegen op de derde verdieping aan de achterzijde van het gebouw, met een plat dak gelegen op de vierde verdieping van het gebouw en met eigen entree op de eerste en tweede verdieping van het gebouw. De huuropbrengst bedraagt: € 7.440,36 per jaar. Het appartement ligt in de bruisende Pijp.

locatie

De Karel du Jardinstraat is een rustige straat. De buurt kenmerkt zich door de karakteristieke 19e-eeuwse gebouwen en de kenmerkende lage arbeidershuisjes van de Asscher Diamantfabriek. Hierdoor ontstaat, in combinatie met de grote oude bomen, een prachtig gevarieerd en vooral historisch straatbeeld met een weids gevoel en leuke doorkijkjes. Je kunt hier ook heerlijk vertoeven op één van de vele terrassen aan de Weesperzijde en je springt van hieruit ook zo op de (race)fiets voor een prachtige rit langs de Amstel richting Ouderkerk aan de Amstel en park Somerlust. De Karel du Jardinstraat ligt ook op loopafstand van de Albert Cuypmarkt en de Van Woustraat met een breed en gevarieerd aanbod aan leuke winkels. Ook het mooie Sarphatipark ligt op een steenworp afstand. Verder zijn er in de bruisende Pijp natuurlijke talloze cafés en goede restaurants. Het centrum van Amsterdam is met de fiets binnen 5 minuten te bereiken.De A2 en Ring A10 is gemakkelijk te bereiken en er is ook een ruime keuze aan openbaar vervoer (tramhalte lijn 4 stopt om de hoek aan de Van Woustraat).

gebruik/oplevering
Karel du Jardinstraat 17-3: verhuurd

oppervlakte/NEN 2580
BBMI I 86,50 m2
Bruto vloeroppervlak I 96,60 m2

bouwjaar
1926

energie (EPA)
Karel du Jardinstraat 17-3 heeft een energielabel F, geldig t/m 07-11-2032

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld. Het/de registergoed(eren) wordt/worden verkocht en geleverd ‘as is, where is’. Zie verder de veilingvoorwaarden.

as is, where is
Verkoper verklaart dat in algemene zin het uitgangspunt ter zake de verkoop van het Registergoed, een veiling op basis van het principe ‘as is, where is’ is, in verband waarmee de huidige bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand van het Registergoed in alle opzichten door een koper moeten worden aanvaard en ter zake door Verkoper geen garanties worden gegeven, behoudens dat aan een koper de eigendom wordt geleverd, vrij van hypotheken en beslagen. De in de akte van veilingvoorwaarden gemelde verklaringen, voorwaarden, bedingen en de van toepassing verklaarde algemene bepalingen dienen in die context te worden gelezen, casu quo uitgelegd. Koper gaat met bovenstaande akkoord door ondertekening van het proces verbaal van veiling, de akte de command danwel de akte houdende kwijting.

ouderdomsclausule
Door ondertekening van het proces verbaal van veiling dawel de akte de command aanvaardt een koper dat het Registergoed meer dan vijfentachtig jaar oud is, hetgeen betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de Verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor onder ander het dak, de gevels, de fundering, de vloeren, de wanden, de plafonds, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering, rookkanalen, eventueel aanwezige CV-leidingen en de afwezigheid van ongedierte (zoals houtworm, boktor, zwam etcetera) en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht etcetera. Koper aanvaardt door ondertekening van het proces verbaal van veiling, de akte de command danwel de akte houdende kwijting alle, in verband met vorenbedoelde lagere bouwkwaliteit, tekortkomingen van het Registergoed, ook voor zover die een belemmering voor het normaal gebruik van het Registergoed kunnen zijn.

asbestclausule
Ten tijde van de bouw casu quo renovatie van het Registergoed was het normale praktijk asbesthoudende materialen in de bouw te verwerken. Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper verklaart door ondertekening van het proces verbaal van veiling, de akte de command danwel de akte houdende kwijting hiermee bekend te zijn, aanvaart de eventuele aanwezigheid van asbest in het Registergoed en vrijwaart Verkoper van alle aansprakelijkheden die uit de aanwezigheid van enig asbesthoudende stof in het Registergoed kunnen voortvloeien.

niet-gebruiker clausule
Verkoper attendeert een koper nadrukkelijk op het feit dat hij het Registergoed nimmer zelf heeft gebruikt en dat hij derhalve een koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van casu quo gebreken aan het Registergoed waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het Registergoed zelf feitelijk zou hebben gebruikt. In dit kader komen dergelijke eigenschappen casu quo gebreken voor rekening en risico van een koper. Koper verklaart door ondertekening van het proces verbaal van veiling, de akte de command danwel de akte houdende kwijting hiermee bekend te zijn en bovenstaande te aanvaarden.

erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en/of overige bijzondere verplichtingen
Voor meer informatie verwijzen we naar de bijzondere veilingvoorwaarden.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningenstelsel

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat het hem niet bekend is of de grond meer of minder vervuild is dan elders in de stad. Bij eventueel funderingsherstel dient koper altijd rekening te houden met extra onderzoek naar de grond. Rapport bodemrapportage op te vragen bij de verkopende makelaar.

splitsing/fundering
De panden aan de Karel de Jardinstraat en de Van Rappardstraat zijn beide gesplitst met een splitsingsvergunning van de gemeente Amsterdam. De Vrijzicht is gebouwd na 1940 en een splitsingsvergunning is dan niet vereist. Er is geen negatieve informatie bekend over de fundering.

bestemming
Het bestemmingsplan ‘De Pijp 2018’ is van toepassing (ruimteplijkeplannen.nl).
planstatus: Vastgesteld
identificatie: NL.IMRO.0363.K1603BPSTD-VG01
type plan: bestemmingsplan
enkelbestemming: Wonen

VvE
Karel du Jardinstraat 17-3 : VvE Karel du Jardinstraat 17, € 214,75 per maand, 3 leden

erfpacht

Eigen grond

waarborgsommen
Ingeval dat er voorafgaande aan de veiling en met inachtneming van de termijnen een reëel onvoorwaardelijk en onderhands bod wordt gedaan welke door de opdrachtgever wordt aanvaard, dient bieder er zorg voor te dragen dat op de dag van het tekenen van de koopakte de waarborgsom (ten bedrage van 10% van de koopsom) is gestort op de kwaliteitsrekening van de veilingnotaris.

het bieden
Koper(s) kunnen zowel in de zaal als online bieden. Koper(s) die bieden in de veiling dienen een rechtsgeldige bankgarantie van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding af te geven aan de notaris dan wel een waarborgsom te grootte van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding op de rekening van de notaris overgemaakt te hebben. De koper kan zich ook laten vertegenwoordigen door een makelaar die lid is van de NVM/MVA en die voor zijn client het proces-verbaal van de veiling tekent. Bij twijfel is een en ander ter beoordeling van de notaris.

akte de command/bieden voor een ander
Indien de bieder in veiling gebruik maakt van zijn recht te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen dient deze verklaring uiterlijk zeven dagen voor de dag der betaling van de koopprijs aan de notaris te zijn gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen uiterlijk 72 uur na de veiling van het betreffende perceel / de betreffende percelen.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
Karel du Jardinstraat 17-3 : € 620,03 per maand / € 7.440,36 per jaar

lasten per jaar
Onroerende zaak belasting I € 185,64
Rioolrecht/aansluitrecht I € 152,50
Waterschapslasten I € 64,69

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2021)
€ 442.000,-

kosten koper
- het plokgeld komt voor rekening van koper;
- de kosten van de notaris zijn voor rekening van koper;
- het honorarium volgens het tarief van de notaris, zijnde eenduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 1.750,00).
- bij combinatie Registergoed. - het honorarium volgens het tarief van de notaris, zijnde zesduizend vijfhonderd euro (€ 6.500,00).
- de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief 1.1. én 1.2; met het veilinghuis zijn hierover afspraken gemaakt, welke op te vragen zijn bij de directiemakelaar danwel de notaris, inclusief de eventuele kosten van het bieden via internet.
- de kosten van plaatsing op openbareverkoop.nl,
- de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- het bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd zal zijn;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- het tarief voor recherches VIS/Insolventies/Curatele/GBA/BAG;
- het tarief van de heffing voor het kwaliteitsfonds notariaat ad acht euro en tweeëntwintig eurocent (EUR 8,22) per notariële akte;
- de kosten van een eventuele akte de command;
- vergoeding negatieve bankrente notaris,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper.

betaling koopsom
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk 4 weken na gunning worden voldaan.

plok
De plok is € 4.500,- inclusief btw.
Bij niet gunning zal er geen inzetpremie verschuldigd zijn.

belasting
Er is geen omzetbelasting verschuldigd echter wel overdrachtsbelasting (8%).

verzekering
De opstallen zijn verzekerd middels een opstalverzekering via de betreffende VvE’s.

Financieel

Plok € 4.500,- inclusief btw t.l.v. koper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 02-12-2022 om 18:10)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF concept veilingbrochure poeldam vastgoed 2 221130
PDF akte van levering karel du jardinstraat 17 221108
PDF 2023_begroting 221108
PDF bag-viewer karel du jardinstraat 17-3 221108
PDF bestemmingsplan karel du jardinstraat 17-3 221108
PDF bodemrapportage_makelaar_karel_du_jardinstraat_17_3__te_amsterdam_221108
PDF eigendomsinformatie - karel du jardinstraat 17-3 amsterdam 221108
PDF energielabel f karel du jardinstraat 17-3 221108
PDF geen monument karel du jardinstraat 17-3 221108
PDF huurcontracten karel du jardinstraat 17 221108
PDF 2021 jaarrekening vve karel du jardinstraat 17 221108
PDF kvk inschrijving karel du jardinstraat 17 amsterdam 221108
PDF meetbout karel du jardinstraat 17 221109
PDF meetrapport woning media - karel du jardinstraat 17-3 amsterdam 221108
PDF notulen_vergadering_van_eigenaars_karel du jardinstraat 17 13-09-2021 221108 (ger.)
PDF notulen_vergadering_van_eigenaars_karel du jardinstraat 19-05-2022 221108 (ger.)
PDF plattegrond karel du jardinstraat 17-3 - amsterdam - berging - 2d 221108
PDF plattegrond karel du jardinstraat 17-3 - amsterdam - berging - 3d_1 221108
PDF plattegrond karel du jardinstraat 17-3 - amsterdam - berging - 3d_2 221108
PDF plattegrond karel du jardinstraat 17-3 - amsterdam - derde verdieping - 2d 221108
PDF plattegrond karel du jardinstraat 17-3 - amsterdam - derde verdieping - 3d_1 221108
PDF plattegrond karel du jardinstraat 17-3 - amsterdam - derde verdieping - 3d_2 221108
PDF plattegrond karel du jardinstraat 17-3 - amsterdam - nen plattegrond 221108
PDF plattegrond karel du jardinstraat 17-3 - amsterdam - vierde verdieping - 2d 221108
PDF plattegrond karel du jardinstraat 17-3 - amsterdam - vierde verdieping - 3d_1 221108
PDF plattegrond karel du jardinstraat 17-3 - amsterdam - vierde verdieping - 3d_2 221108
PDF regels bestemmingsplan karel du jardinstraat
PDF polis opstalverzekering 221108
PDF regels bestemmingsplan karel du jardinstraat_1
PDF splitsingsakte + tekening 2010 karel du jardinstraat 221108
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.