Veilingdatum
12 december 2022
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
45916
Status
Gegund

Omschrijving

Vrijwillige veiling van een geheel hoekpand aan de Fagelstraat 64 (64-H, 64-I, 64-II, 64-III) te Amsterdam. Het object wordt vrij van huur en gebruik opgeleverd voor wat betreft de begane grond en eerste etage. De tweede en derde etage zijn verhuurd voor respectievelijk € 7.505,04 en € 6.672,- per jaar. Op de vierde verdieping bevinden zich bergingen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Beneden- en bovenwoning
  • Gebruik: Gedeeltelijk verhuurd
  • Bouwjaar: 1904
  • Oppervlakte wonen: 389 m²

Kadastrale informatie

het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam, gelegen te Amsterdam aan de Fagelstraat, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie Q nummer 4930, groot drieëntachtig vierkante meter (83 m2), met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, zijnde een winkel met drie (3) bovenwoningen, plaatselijk bekend te 1052 GG Amsterdam, Fagelstraat 64 H, 64 1, 64 2 en 64 3, hierna te noemen Registergoed.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Kijk voor de uitgebreide informatie over dit object op www.eersteamsterdamse.nl en ga vervolgens naar 'veilingaanbod'. Klik vervolgens op het betreffende object.

Vrijwillige veiling van een geheel hoekpand aan de Fagelstraat 64 (64-H, 64-I, 64-II, 64-III) te Amsterdam. Het object wordt vrij van huur en gebruik opgeleverd voor wat betreft de begane grond en eerste etage. De tweede en derde etage zijn verhuurd voor respectievelijk € 7.505,04 en € 6.672,- per jaar. Op de vierde verdieping bevinden zich bergingen.

locatie
Het object is gelegen tussen de Gerard Schaepstraat en Lodewijk Tripstraat te Amsterdam, nabij het Frederik Hendrikplantsoen.

gebruik/oplevering
Begane grond en eerste verdieping worden leeg en vrij van huur opgeleverd. De tweede en derde verdieping worden in verhuurde staat opgeleverd.

oppervlakte/NEN 2580
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting.
Fagelstraat 64-H | BVO 78.70 m2 | GO 70.90 m2
Fagelstraat 64-1 | BVO 73.50 m2 | GO 64.70 m2
Fagelstraat 64-2 | BVO 73.50 m2 | GO 64.60 m2
Fagelstraat 64-3 | BVO 164,50 m2 | GO 136,60 m2

bouwjaar
1904

energie (EPA)
Fagelstraat 64-H | energielabel G | Geldig tot 01-09-2032
Fagelstraat 64-1 | energielabel G | Geldig tot 01-09-2032
Fagelstraat 64-2 | energielabel G | Geldig tot 01-09-2032
Fagelstraat 64-3 | energielabel G | Geldig tot 01-09-2032

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Huisvestigingswet 2014.

milieu
Zie bodemrapportage.

fundering
Onbekend/geen garantie.

splitsing
Niet van toepassing. Het betreft een geheel ongesplitst pand

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Indien het registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm; het bepaalde in art. 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze van toepassing.

bestemming
Het bestemmingsplan ‘Westerpark Zuid’ is van toepassing (ruimtelijkeplannen.nl).
planstatus | ontwerp (2021-06-10)
identificatie | NL.IMRO.0363.K1908BPSTD-VG01
type plan | bestemmingsplan
enkelbestemming | Wonen

VvE
In de huidige situatie is een VvE niet van toepassing.

erfpacht
Het betreft een voortdurend recht van erfpacht, AB 1915. Het tijdvak loopt van 16 juli 1978 tot en met 15 juli 2028. De jaarcanon bedraagt € 193,31.

waarborgsommen
2-hoog I € 419,06

het bieden
De wijze waarop de biedingen in de zaal moeten worden uitgebracht, wordt voorafgaand aan de biedingen kenbaar gemaakt door de veilingmeester.
De veiling vindt plaats in twee fasen: De eerste (de inzet) bij opbod, De tweede (de afslag) bij afmijning. Dit gebeurt na elkaar in een zitting.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
Fagelstraat 64-2 | € 7.505,04 p.j.
Fagelstraat 64-3 | € 6.672,- p.j.

lasten per jaar
OZB I € 634,20,-
Watersysteemheffing I € 220.99,-
Rioolrecht I € 152,50 per aansluiting

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2021)
Fagelstraat 64-H | € 268.000,- (peildatum 01-01-2021)
Fagelstraat 64-1 | € 414.000,- (peildatum 01-01-2021)
Fagelstraat 64-2 | € 414.000,- (peildatum 01-01-2021)
Fagelstraat 64-3 | € 414.000,- (peildatum 01-01-2021)

kosten koper
Zie kostenoverzicht en bijzondere veilingvoorwaarden op de website.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 12 januari 2023.

plok
De plokpenning bedraagt € 14.000,- excl. btw. De directie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien inzetter makelaar-koper, conform het bepaalde in art 7 lid 2 A AVEA 2001 aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden.

kosten notaris
Zie kostenoverzicht en bijzondere veilingvoorwaarden op de website.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is verzekerd bij een solide maatschappij voor voldoende. Koper kan de verzekering niet overnemen.

Financieel

Plok € 14.000,- exclusief btw t.l.v. verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 07-12-2022 om 16:18)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF bodemrapportage_makelaar_fagelstraat_64_H__te_amsterdam_2022110811283559 221114
PDF fagel 64 1 - bag-viewer-0363010000634305 221114
PDF fagel 64 2 - bag-viewer-0363010000634306 221114
PDF fagel 64 3 - bag-viewer-0363010000634307 221114
PDF fagel 64 h - bag-viewer-0363010000634304 221114
PDF eigendomsinformatie fagelstraat 64 221124
PDF energielabel fagelstraat 64 1 1052GG amsterdam 221114
PDF energielabel fagelstraat 64 2 1052GG amsterdam 221114
PDF energielabel fagelstraat 64 3 1052GG amsterdam 221114
PDF energielabel fagelstraat 64 H 1052GG amsterdam 221114
PDF fagelstr 64 - erfpacht voorwaarden 221114
PDF hovk 2e verd. anoniem 221114
PDF hovk 3e verd. anoniem 221114
PDF objectco - meetrapport - fagelstraat 64-1 - amsterdam 221114
PDF objectco - meetrapport - fagelstraat 64-2 - amsterdam 221114
PDF objectco - meetrapport - fagelstraat 64-3 - amsterdam 221114
PDF objectco - meetrapport - fagelstraat 64-h - amsterdam 221114
PDF verklaring van erfrecht fagelstraat 64
PDF woz-waardeloket - fagelstraat 64-1, amsterdam 221114
PDF woz-waardeloket - fagelstraat 64-2, amsterdam 221114
PDF woz-waardeloket - fagelstraat 64-3, amsterdam 221114
PDF woz-waardeloket - fagelstraat 64-h, amsterdam 221114
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.