Veilingdatum
12 december 2022
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
45919
Status
Gegund

Omschrijving

Veiling wegens sterfgeval van een verhuurde bedrijfsruimte aan de Tweede Nassaustraat 24-H te Amsterdam. De huuropbrengst per jaar bedraagt € 49.390,-. Het object wordt in verhuurde staat opgeleverd en beschikt over een energielabel A. Het betreft een filiaal van de Firma Zeeman.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bedrijfspand
  • Gebruik: Verhuurd
  • Oppervlakte wonen: 233 m²

Kadastrale informatie

De voortdurende erfpacht van het appartementsrecht, eigendom van de gemeente Amsterdam, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond met toebehoren, plaatselijk bekend te 1052 BN Amsterdam, Tweede Nassaustraat 24 H, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie Y, complexaanduiding 3717-A, appartementsindex 2, uitmakende het één zestiende (1/16) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaand uit het gebouw met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden gelegen aan de Tweede Nassaustraat 24, De Wittenstraat 85 A tot en met E, 87 A tot en met D, 91 A tot en met E, 93 A tot en met D en 95 A tot en met F te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie Y, nummer 3704, groot dertien are drie en negentig centiare,

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Kijk voor de uitgebreide informatie over dit object op www.eersteamsterdamse.nl en ga vervolgens naar 'veilingaanbod'. Klik vervolgens op het betreffende object.

Veiling wegens sterfgeval van een verhuurde bedrijfsruimte aan de Tweede Nassaustraat 24-H te Amsterdam. De huuropbrengst per jaar bedraagt € 49.390,-. Het object wordt in verhuurde staat opgeleverd en beschikt over een energielabel A. Het betreft een filiaal van de Firma Zeeman.

locatie
Het object is gelegen tussen Nassaukade en Wittenkade te Amsterdam.


gebruik/oplevering
De bedrijfsruimte wordt in verhuurde staat opgeleverd.

oppervlakte (NEN 2580)
Totaal BVO 233,20 m2 | VVO 220 m2.

bouwjaar
1991

energie (EPA)
Energielabel A | geldig tot 17-11-2032.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Geen.

milieu
Zie bijlage bodemrapportage.

fundering

Onbekend / geen garanties

splitsing
Zie bijlage splitsingsakte.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

bestemming
Het bestemmingsplan ‘Westerpark Zuid’ is van toepassing (ruimtelijkeplannen.nl).
Type plan | ontwerp bestemmingsplan
Enkelbestemming | gemengd – 1
Vastgesteld (10-06-2021).

VvE
De VvE is in professioneel beheer door Ymere. De VvE bestaat uit 2 leden. Er is sprake van een MJOP.

erfpacht
Het betreft een voortdurend recht van erfpacht, AB 1966. De huidige canon is afgekocht tot en met 15 september 2040.

waarborgsommen
Geen waarborgsom of bankgarantie gesteld.

het bieden
De wijze waarop de biedingen in de zaal moeten worden uitgebracht, wordt voorafgaand aan de biedingen kenbaar gemaakt door de veilingmeester.
De veiling vindt plaats in twee fasen: De eerste (de inzet) bij opbod, De tweede (de afslag) bij afmijning. Dit gebeurt na elkaar in een zitting.

gunning

De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
Tweede Nassaustraat 24 | € 49.390,32 p.j.

lasten per jaar

OZB I € 759,86.
Servicekosten I € 925,44.
Rioolrecht I € 152,50.

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2021)

€ 477.000,-

kosten koper
Zie kostenoverzicht en bijzondere veilingvoorwaarden op de website.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 12 januari 2023.

plok
De plokpenning bedraagt € 8.250,- ex btw ten laste van verkoper. De directie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien inzetter makelaar-koper, conform het bepaalde in art 7 lid 2 A AVEA 2001 aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden.

kosten notaris
Zie kostenoverzicht en bijzondere veilingvoorwaarden op de website.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is verzekerd via de VvE voor voldoende bij een solide maatschappij. Koper kan de verzekering wel overnemen.

Financieel

Plok € 8.250,- exclusief btw t.l.v. verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 07-12-2022 om 16:18)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF afschrift openbaar register - hyp4 dl 10391 nr 42 reeks amsterdam 221114
PDF 2e nassau 24 - bag-viewer-0363010000552836 221114
PDF bodemrapportage_makelaar_tweede_nassaustraat_24___te_amsterdam_2022061504310107 (1) 221114
PDF 2e nassau 24 - erfpacht 221114
PDF 2e nassau 24 - kadastrale uitreksel 221114 (ger)
PDF kvk vve tweede nassaustraat 24 221114
PDF leveringsakte tweede nassaustraat 24 221124
PDF vve stukken tweede nassaustraat 24 221117
PDF 2e nassau 24 - allonge
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.