Veilingdatum
12 december 2022
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
45924
Status
Niet gegund

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

Op een A-locatie in De Pijp, met uitzicht op het Gerard Douplein, veilen wij dit gesplitste verhuurde appartement aan. Het appartement is optimaal ingedeeld, goed afgewerkt en beschikt over een aparte slaapkamer. De fundering van het complex is vernieuwd. Het object staat op eigen grond; er is dus geen erfpacht van toepassing.

Het betreft het appartement aan Gerard Doustraat 96 2-v (D). De jaarlijkse huuropbrengst bedraagt in totaal € 15.723,36.

Per 19 januari 2023 zal de woning vrij van huur worden opgeleverd.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Verhuurd
  • Bouwjaar: 1875
  • Oppervlakte wonen: 35 m²

Bezichtigen


Bezichtiging is mogelijk op afspraak.
U kunt hiervoor contact opnemen met BNV makelaars B.V: 020 7371786 / info@bnvmakelaars.nl

Overige informatie

Kijk voor de uitgebreide informatie over dit object op www.eersteamsterdamse.nl en ga vervolgens naar 'veilingaanbod'. Klik vervolgens op het betreffende object.

Op een A-locatie in De Pijp, met uitzicht op het Gerard Douplein, veilen wij dit gesplitste verhuurde appartement aan. Het appartement is optimaal ingedeeld, goed afgewerkt en beschikt over een aparte slaapkamer. De fundering van het complex is vernieuwd. Het object staat op eigen grond; er is dus geen erfpacht van toepassing.

Het betreft het appartement aan Gerard Doustraat 96 2-v (D). De jaarlijkse huuropbrengst bedraagt in totaal € 15.723,36.

Per 19 januari 2023 zal de woning vrij van huur worden opgeleverd.

locatie
Het appartement is gelegen aan de fraaie Gerard Doustraat, centraal in de bruisende en gezellige wijk 'De Pijp'. In de directe omgeving is een groot aanbod aan winkels, restaurants, terrassen en de bekende Albert Cuypmarkt. Het Sarphatipark ligt op loopafstand, evenals de snelle verbinding via station De Pijp van de Noord Zuidlijn waarmee veel delen van de stad en de stations snel zijn bereikt.

kadastrale omschrijving

Het appartementsrecht omvattende het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping aan de achterzijde, met balkon, plaatselijkbekend Gerard Doustraat 96 D te 1072 VX Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie R, complexaanduiding 6988-A,appartementsindex 7, één/vierde (1/4de) onverdeeld aandeel voor de eigenaar van het appartementsrecht met index 7.

Zie verder akte van wijziging splitsing d.d. 19-06-2020

gebruik/oplevering
Het appartement is op dit moment verhuurd.

Oplevering in huidige staat waarbij de huurovereenkomst gestand worden gedaan, de huurovereenkomsten betreffen huurcontracten voor onbepaalde tijd. Op aanvraag zijn de huurovereenkomsten beschikbaar.

De beheerder heeft een huuropzegging ontvangen van appartement Gerard Doustraat 96 D (2 hoog voor). De woning wordt 19 januari 2023 opgeleverd.

oppervlakte/NEN 2580
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting.
Gerard Doustraat 96 D | BVO 34,80 m2 | G.O. 30.70 m2

bouwjaar
1875

energie (EPA)
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Tevens is er een EPB berekening beschikbaar.

Gerard Doustraat 96 -2 – a (Gerard Doustraat 96 D) - Energielabel C (geldig tot 20-12-2028)

garanties/aansprakelijkheid
Het object wordt verkocht in de huidige staat, as is, where is.
BNV makelaars B.V., de veilende notaris en het veilinghuis aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de informatie zoals beschikbaar gesteld door derden.

as is, where is clausule

De feitelijke levering (aflevering) van het registergoed aan koper zal geschieden in de staat waarin het zich bij het ondertekenen van het proces verbaal van veiling bevindt (‘as is where is’), met welke staat koper verklaart afdoende bekend te zijn. Koper aanvaardt bij het tekenen van het proces verbaal van veiling alle aan het registergoed verbonden zichtbare en onzichtbare gebreken. Partijen sluiten het bepaalde in artikel 7:17 BW uitdrukkelijk uit. Koper vrijwaart door ondertekening van het proces verbaal van veiling Verkoper voor alle eventueel later te blijken (onzichtbare) gebreken, zowel van bouwkundige, milieukundige, technische, feitelijke en/of juridische aard.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens recente kadastrale recherche zijn de navolgende publiekrechtelijke beperkingen bekend: Publiekrechtelijke beperking: Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningenstelsel splitsing
Betrokken gemeente: Gemeente Amsterdam
Afkomstig uit stuk: Hyp4 82559/00055 Ingeschreven op 11-11-2021
Beperking op basis van een overheidsbesluit (vestiging)

milieu
Zie bodemrapportage.

asbestclausule
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest en/of asbesthoudende materialen in de onroerende zaak kan voortvloeien.

fundering
De fundering van het complex is vernieuwd.

splitsing
Zie akte van ondersplisting en akte van wijziging ondersplitsing in de bijlages op deze website.

risico
Het Registergoed is voor risico van de koper vanaf de dag waarop de koopsom moet worden voldaan of – ingeval van eerdere aflevering – vanaf de dag waarop de aflevering plaatsvindt.

ontruiming
Niet van toepassing.

bestemming
Bestemming volgens BAG en bestemmingsplankaart is wonen.

VvE
De VvE is op dit moment niet actief. Thans is er geen reservering of VvE bijdrage van toepassing. Onderhoudskosten worden momenteel omgeslagen over de leden. Er is een gemeenschappelijke opstalverzekering.

erfpacht
Het pand is gelegen op eigen grond.

waarborgsommen
Waarborgsommen komen ten gunste van koper: € 2.500,-.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen uiterlijk 2 dagen na de veiling van het betreffende object.

overige bepalingen
Diverse van toepassing zijnde clausules:

niet zelfbewoningsclausule
Koper is op de hoogte van het feit dat de verkoper het verkochte niet zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over alle eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor rekening en risico van koper komen. Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele aanspraken deswege.

ouderdomsclausule
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning tenminste 100 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Verkopers staan niet in voor o.a. het dak, de fundering, de vloeren, alle leidingen en installatie zoals elektriciteit, water en gas, de riolering, rookkanalen, de afwezigheid van aantasting door houtworm en/of ander ongedierte c.q. schimmels en de afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in de koopakte omschreven ''woongebruik''.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
Gerard Doustraat 96 D | verhuurd per 15-11-2019 | € 1.310,28 per mnd. | € 15.723,36 per jr. Vermeerderd met € 20,- vergoeding stoffering per maand.

De beheerder heeft een huuropzegging ontvangen van appartement Gerard Doustraat 96 D (2 hoog voor). De woning wordt 19 januari 2023 opgeleverd.

lasten per jaar
onroerende zaak belasting | € 101,20
rioolrecht/aansluitkosten | € 152,50
watersysteemheffing gebouwd | € 30,08

WOZ-waarde
Gerard Doustraat 96 -2 A (D) | € 241.000,- (waardepeildatum 1-1-2021)

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- het bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd zal zijn;
- het honorarium volgens het tarief van de notaris;
- de kosten van een eventuele akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2., inclusief de eventuele kosten van het bieden via internet;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- kosten van bijgesloten factuur van ''openbare verkoop.nl'' ten laste van koper.
Een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk voor 31-12-2022 worden voldaan. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper.

levering

Levering en koopsom uiterlijk per 31-12-2022 of zoveel eerder.

plok
€ 3.000,- incl. btw ten laste van koper.
Uitsluitend uitgekeerd bij gunning. Uitkering plokpenning vindt plaats ter gelegenheid van de betaling van de koopsom.

kosten notaris

Notariaal honorarium (ten laste van koper) bij gunning: 1,00% van de koopsom(men) excl. btw.
Notarieel honorarium bij niet-gunning (ten laste van verkoper): 1x 1.250,00 euro excl. btw (excl. verschotten en kosten veilingorganisatie).

Naast dit notarieel honorarium worden nog de gebruikelijke kadastertarieven in rekening gebracht zijnde: 1x 137,50 euro vrij van btw ter zake inschrijving levering, 1 x 70,00 euro excl. btw ter zake kadastrale recherches en 20 euro excl. btw ter zake recherches per persoon.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Levering zal in 2022 plaatsvinden, er zijn geen voorwaarden van toepassing.

verzekering
Er is een opstalverzekering t.b.v. de VvE afgesloten bij Elswout Assurantiegroep.

Financieel

Plok € 3.000,- incl. btw t.l.v. koper

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF brochure gerard doustraat 96 b.c.d.e. veiling 221201_1
PDF eigendomsinformatie 96 d - amsterdam r 6988 a7 221102
PDF energielabel gerard doustraat 96-d, 1072vx amsterdam 221102
PDF meetrapport - gerard doustraat 96-2a - amsterdam 221102
PDF plattegrond gerard doustraat 96-2a-amsterdam tweede verdieping 221108
PDF woz-waardeloket - gerard doustraat 96d, amsterdam 221108

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.