Veilingdatum
17 april 2023
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45995
Status
Veiling

Omschrijving

de woonboerderij met erf en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Wonnebuursterweg 3 te 8761 PG Ferwoude, kadastraal bekend gemeente Gaast, sectie D, nummer 454, groot zesduizend achthonderd vijfenzestig vierkante meter (6.865 m2).

Kenmerken

  • Type registergoed: Vrijstaande woning
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1940
  • Oppervlakte wonen: 666 m²
  • Oppervlakte perceel: 6865 m²

Kadastrale informatie

kadastraal bekend gemeente Gaast, sectie D, nummer 454, groot zesduizend achthonderd vijfenzestig vierkante meter (6.865 m2)

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Bij beschikking van de Rechtbank Noord-Nederland de dato 16 maart 2023 is verlof verleend voor inroepen van het huurbeding tegen de onbekende huurders met de bepaling dat gedurende een termijn van twee weken na de betekening van de beschikking niet ontruimd mag worden.

Overige informatie

De vrijstaande woonboerderij met een houten berging, tuin, erf, (onder)grond en verder toebehoren, staande en gelegen te 8761 PG Ferwoude, Wonnebuursterweg 3, kadastraal bekend gemeente Gaast, sectie D nummer 454, groot 6.865 m².

locatie
Winkels, supermarkten en sportscholen op ca. 15 minuten rij afstand per auto. De stad Sneek met een winkelcentrum, restaurants etc. is op 20 minuten rij afstand per auto. Goed bereikbaar middels snelweg de A7 en openbare weg N359.

gebruik/oplevering
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed (gedeeltelijk) in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.

Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar de woning niet kunnen betreden. Voor zover de directie-makelaar heeft kunnen constateren wordt het object door de eigenaar bewoond.

Op 9 maart 2023 heeft de zitting inzake het verlof tot inroeping van het huurbeding plaats gevonden. Bij beschikking van de Rechtbank Noord-Nederland de dato 16 maart 2023 is verlof verleend voor inroepen van het huurbeding tegen de onbekende huurders met de bepaling dat gedurende een termijn van twee weken na de betekening van de beschikking niet ontruimd mag worden.

indeling
De directie-makelaar heeft de woning recent niet van binnen kunnen inspecteren. Het betreft hier een vermoedelijke indeling, die de directiemakelaar in 2017 heeft opgenomen.

De bedrijfswoning: Bestaat uit een entree met hal en een lange statige boerderijgang. De hal en gang geven toegang tot diverse vertrekken zoals de woonkeuken met terrasdeuren. Een royale woonkamer met schouw, een kantoor/bibliotheekruimte, een toilet, de trapopgang, een slaapkamer en een grote badkamer, een bijkeuken en een voorraadkast. De bijkeuken geeft weer toegang naar de keuken en het “achterhuis”, de grote boerderijschuur. De ruimte in deze schuur is onderverdeeld in een opslagruimte, een werkplaats en een voormalige veestal. Hier kunnen ook enkele auto’s gestald worden.

De verdieping: Overloop met 4 slaapkamers, een wasruimte met wastafel en een bergkast, de verdieping is voorzien van dakkapellen.

gebruiksoppervlakte
Perceel: ca 6.865 m2 volgens Kadaster
Gebruiksoppervlakte wonen: ca. 666 m2 (bron: BAG-viewer).
Inhoud woonboerderij circa 1800 m³ (bron: verkregen informatie van derde).

bouwjaar
1940

energie (EPA)
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is'' principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

aanvaarding
''As is, where is''
De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is'' principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoopster dan wel de veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de verkoopster en de veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

bestemming- en bodeminformatie
De woonboerderij heeft de bestemming wonen.

Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:

(a) een stuk van de gemeente Súdwest- Fryslan, de dato 1 december 2022 waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan ''Buitengebied Súdwest- Fryslan” van de gemeente Súdwest- Fryslan, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) Bodeminformatie van de gemeente Súdwest- Fryslan de dato 23 november 2022, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld. Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.

risico
Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

ontruiming
De schuldenaar/rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.

Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het registergoed te bewerkstelligen.

De verkoopster staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

FINANCIËLE INFORMATIE

kosten koper
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk 18 april 2023 bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.

In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.

plok
De inzetpremie (plok) voor het registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.

kosten notaris
€ 9.285,10. Zie ‘Specificatie indicatie kosten in PDF’ op de website.

belasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

verzekering
Vanaf het moment dat de eigendomsoverdracht is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster is het risico overgegaan op koper en dient hij/zij zelf zorg te dragen voor de verzekering van het Registergoed.

Financieel

Plok 1% van de koopsom t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 9285 (per 17-03-2023 om 13:19 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 17-03-2023 om 13:16)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Veilingbrochure executie_1
PDF bodemloketRapport D 454
PDF 20221123_bestemmingsrapport_wonnebuursterweg_3_8761pg_ferwoude_nl_imro_1900_2016bpbuitengebied_va02

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-04-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.