Veilingdatum
20 maart 2023
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
45997
Status
Veiling

Omschrijving

het woonhuis met ondergrond en verdere aanhorigheden, gelegen te 1622 JM Hoorn, Oliemolen 85, kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie M nummer 922, ter grootte van een are en tweeënzestig centiare (1 a 62 ca);

Kenmerken

  • Type registergoed: Eengezinswoning
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1980
  • Oppervlakte wonen: 124 m²
  • Oppervlakte perceel: 162 m²

Kadastrale informatie

het woonhuis met ondergrond en verdere aanhorigheden, gelegen te 1622 JM Hoorn, Oliemolen 85, kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie M nummer 922, ter grootte van een are en tweeënzestig centiare (1 a 62 ca);

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Zie veilingvoorwaarden voor erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en/of
andere bijzondere verplichtingen met betrekking tot het registergoed .

Het woonhuis met ondergrond en verdere aanhorigheden, gelegen te 1622 JM Hoorn, Oliemolen 85, kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie M nummer 922, ter grootte van een are en tweeënzestig centiare (1 a 62 ca);

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar en/of zijn gezin.

oppervlakte/NEN 2580
ca. 124 m2 (Volgens BAG)

bouwjaar
1980

energie (EPA)
Er is geen geldig energielabel van het registergoed geregistreerd.
De eventuele gevolgen van het niet hebben van een gevalideerd label zijn voor rekening en risico van de eigenaar.

garanties/aansprakelijkheid
Voor zover de wet dit toestaat sluiten verkoper en de notaris elke aansprakelijkheid uit.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot het registergoed bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.

privaatrechtelijke rechten en beperkingen
Ten aanzien van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en/of andere bijzondere verplichtingen met betrekking tot het registergoed wordt verwezen naar artikel 2.2 van de Bijzondere Veilingvoorwaarden.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
Verkoper staat er niet voor in dat het registergoed vrij van bijzondere lasten en beperkingen, waaronder mede begrepen rechten, erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en retentierechten wordt geleverd. Koper kan zich er niet op beroepen dat het registergoed bezwaard is met een last of een beperking die er niet op had mogen rusten of dat het registergoed niet aan de overeenkomst voldoet, tenzij verkoper dat wist. Evenmin staat verkoper in voor de afwezigheid van materiële gebreken in of aan het registergoed waaronder mede begrepen eventuele verontreiniging van de bodem.
Verkoper attendeert een koper nadrukkelijk op het feit dat hij het Registergoed nimmer zelf heeft gebruikt en dat hij derhalve een koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van casu quo gebreken aan het Registergoed waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het Registergoed zelf feitelijk zou hebben gebruikt.

In dit kader komen dergelijke eigenschappen casu quo gebreken voor rekening en risico van een koper.

Koper verklaart door ondertekening van het proces verbaal van veiling danwel de akte de command hiermee bekend te zijn en bovenstaande te aanvaarden. Koper aanvaardt de in deze akte vermelde bijzondere lasten en beperkingen.

ontruiming
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald.
De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper.

De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

bestemming
Volgens het bestemmingsplan is de bestemming van het registergoed: wonen.
Het registergoed is, voor zover de verkoper bekend, nu bestemd om te worden gebruikt als woning.

het bieden
De wijze waarop de biedingen in de zaal moeten worden uitgebracht, wordt voorafgaand aan de biedingen kenbaar gemaakt door de veilingmeester.

akte de command
Indien de bieder in veiling (zaalbieder) gebruik maakt van zijn recht te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen dient deze verklaring uiterlijk 7 werkdagen na de afslag aan de notaris te zijn gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. De notaris zal hiervan voorts een akte de command opstellen.

gunning
Na de veiling beraadt verkoper zich omtrent de gunning. Verkoper heeft het recht om niet te gunnen.
De termijn van beraad eindigt de zesde (6de) werkdag volgende op de afslag om vijf (5) uur in de middag of zoveel eerder als verkoper heeft verklaard al dan niet te gunnen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
- onroerendezaakbelasting I € 282,00
- rioolheffing I € 118,90
- waterschapslasten I € 100,14

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2022)
€ 300.000,-

kosten koper
- het bedrag van de verschuldigde overdrachtsbelasting;
- het honorarium volgens het tarief van de notaris I € 3.750,00;
- het honorarium van een eventuele akte de command I € 500,00;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is;
- de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE;
- het tarief voor verplicht recherches VIS/Insolventies/Curatele/BRP ad € 22,00 per betrokken natuurlijk persoon;
- bij een rechtspersoon:
. het tarief voor recherches en aanvraag statuten Kamer van Koophandel ad € 45,00 per betrokken rechtspersoon;
. tarief onderzoek en verklaring uiteindelijke belanghebbende ad € 75,00 per betrokken rechtspersoon;
- het tarief van de heffing voor het kwaliteitsfonds notariaat ad € 8,22 per notariële akte;
- het tarief voor onderzoek herkomst gelden, vanaf € 85,00

De uit de veiling voortvloeiende kosten als vermeld in artikel 9 lid 1 AVVE dienen uiterlijk 7 werkdagen na de afslag door koper te worden voldaan, derhalve op 27 maart 2023.

aanvaarding
Het verkochte wordt door koper aanvaard in de staat waarin het zich bevindt.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de dag van betaling van de koopsom en het verder verschuldigde voor rekening van koper.

betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald vóór of op 1 mei 2023.

waarborgsom
De koper dient uiterlijk 7 werkdagen na de afslag (27 maart 2023) aan de notaris een waarborgsom te betalen van tien procent (10%) van de koopprijs.

plok
1%, voor rekening van verkoper.

In afwijking van artikel 7 lid 2 wordt de inzetpremie uitbetaald ter gelegenheid van het verlijden van de akte van kwijting. Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van verkoper.

Als niet wordt gegund, is er geen inzetpremie verschuldigd.

kosten notaris
Zie ‘Specificatie indicatie kosten in PDF’ op de website.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van koper.

verzekering
Te verzorgen door koper vanaf datum betaling koopprijs.

Milieu-informatie

Zie bodemloket rapport

Financieel

Plok 1%, voor rekening van verkoper
Indicatie veilingkosten € 5020 (per 22-02-2023 om 13:40 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 15-02-2023 om 09:55)

Lasten

OZB € 282 per jaar
Riool eigenaar € 118,90 per jaar
Waterschapslasten HHNK € 100,14 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF WOZ-Waardeloket - Oliemolen 85, Hoorn
PDF Bodemloket Oliemolen 85 Hoorn
PDF Bag-viewer Oliemolen 85 Hoorn
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.