Veilingdatum
17 april 2023
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
46011
Status
Veiling

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

Het pand bestaat uit acht units, waarvan twee woningen. De overige zes units zijn in gebruik als kantoorruimte of atelier. Daarnaast is er op de begane grond een gemeenschappelijke opslagruimte en fietsenstalling voor de huurders en een werk-/opslagruimte voor de beheerder/verhuurder.

Dit pand zal op maandag 17 april 2023 vanaf 18.00 uur ter veiling worden aangeboden. De veiling vindt plaats in café-restaurant Dauphine aan het Prins Bernhardplein 175 te Amsterdam. Het pand wordt eerst afzonderlijk ter veiling aangeboden en daarna in combinatie met het pand Nieuwezijds Voorburgwal 23 A-B/Oude Braak 20-22.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bedrijfspand / woonhuis
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1797
  • Oppervlakte wonen: 639,58 m²

Kadastrale informatie

Het gebouw, bevattende zes bedrijfsruimten en twee woningen, plaatselijk bekend als Oude Braak 16 A, 16 B, 16 C, 16 D, 16 F, 16 G, 16 K en 16 L te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie F nummer 7199, groot éénhonderd zesenveertig vierkante meter.

Bezichtigen

dinsdag 4 april 2023, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 6 april 2023, van 14:00 tot 16:00 uur
dinsdag 11 april 2023, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 13 april 2023, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 17 april 2023, van 14:00 tot 16:00 uur
Bezichtigingen zullen in de eerste twee weken van april 2023 op dinsdag en donderdag en op de dag van veiling tussen 14.00 en 16.00 uur worden gehouden onder voorbehoud van de medewerking van de huurders.

Overige informatie

omschrijving
Het pand bestaat uit acht units, waarvan twee woningen. De overige zes units zijn in gebruik als kantoorruimte of atelier. Daarnaast is er op de begane grond een gemeenschappelijke opslagruimte en fietsenstalling voor de huurders en een werk-/opslagruimte voor de beheerder/verhuurder.

Dit pand zal op maandag 17 april 2023 vanaf 18.00 uur ter veiling worden aangeboden. De veiling vindt plaats in café-restaurant Dauphine aan het Prins Bernhardplein 175 te Amsterdam. Het pand wordt eerst afzonderlijk ter veiling aangeboden en daarna in combinatie met het pand Nieuwezijds Voorburgwal 23 A-B/Oude Braak 20-22.

bezichtigingsmogelijkheden
Bezichtigingen zullen in de eerste twee weken van april 2023 op dinsdag en donderdag en op de dag van veiling tussen 14.00 en 16.00 uur worden gehouden onder voorbehoud van de medewerking van de huurders.

locatie
Het object is gelegen in het historische centrum van Amsterdam aan de karakteristieke Oude Braak. Een divers winkelaanbod is op loopafstand, alsmede het Centraal Station. Ook de gezellige Jordaan en Haarlemmerstraat liggen om de hoek.

gebruik/oplevering
Het pand is geheel verhuurd.

oppervlakte/NEN 2580
Oude Braak 16 | BVO 725,50 m² | VVO 639,58 m²

bouwjaar
1797 (volgens BAG)

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen. De verplichting voor een energielabel bestaat niet voor rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten.

garanties/aansprakelijkheid
Clausule “As is where is”
De feitelijke levering (aflevering) van het registergoed aan koper zal geschieden in de staat waarin het zich bij het ondertekenen van het proces-verbaal van veiling bevindt (‘as is where is’), met welke staat koper verklaart afdoende bekend te zijn. Koper aanvaardt bij het tekenen van het proces-verbaal van veiling of een daarvoor in de plaats gestelde akte alle aan het registergoed verbonden zichtbare en onzichtbare gebreken. Partijen sluiten het bepaalde in artikel 7:17 BW uitdrukkelijk uit. Koper vrijwaart door ondertekening van het proces-verbaal van veiling of een daarvoor in de plaats gestelde akte Verkoper voor alle eventueel later te blijken (onzichtbare) gebreken, zowel van bouwkundige, milieukundige, technische, feitelijke en/of juridische aard.

ouderdomsclausule
Door middel van ondertekening van het proces-verbaal van veiling of een daarvoor in de plaats gestelde akte verklaart koper ermee bekend te zijn dat het registergoed een oud gebouw betreft, hetgeen betekent dat de eisen die aan de (bouw)kwaliteit gesteld mogen worden in het algemeen (aanzienlijk) lager liggen dan bij nieuwe gebouwen. Verkoper staat niet in voor de kwaliteit van (onder andere) de fundering, de vloeren, het dak, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering, de muren en gevels, de schoorstenen, de goten, het houtwerk van kozijnen, ramen en deuren met hang- en sluitwerk en de beglazing, de afwezigheid van enig ongedierte casu quo schimmels (houtworm, boktor, zwam, enzovoorts) alsmede de afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. In dit kader komen dergelijke eigenschappen, zichtbare en onzichtbare gebreken voor rekening en risico van koper.

asbesthoudende materialen
Verkoper heeft geen onderzoek naar de aanwezigheid van asbest casu quo
asbesthoudende materialen in het Registergoed laten uitvoeren. Koper zal het Registergoed aanvaarden in de staat zoals deze zich ten tijde van de levering aan Koper bevindt.

zwammen
Verkoper heeft ter zake van het Registergoed geen zwamonderzoek uit laten voeren. Koper zal het Registergoed aanvaarden in de staat zoals deze zich ten tijde van de levering aan Koper bevindt.

bouwtechnisch onderzoek
Verkoper heeft geen bouwtechnisch onderzoek ten aanzien van het Registergoed laten uitvoeren.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 5 januari 2023 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 5 januari 2023 bestaan de navolgende publiekrechtelijke beperkingen:
Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningenstelsel splitsing en aanwijzing gemeentelijk monument (voorbescherming, aanwijzing, afschrift)

milieu
Verkoper heeft ter zake van het Registergoed geen bodemonderzoek uit laten voeren. Koper zal de bij het Registergoed behorende bodem aanvaarden in de staat zoals deze zich ten tijde van de levering aan Koper van het Registergoed bevindt

fundering
Geen bijzonderheden bekend.

splitsing
Het pand is niet gesplitst in appartementsrechten.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Kosten zijn voor rekening en risico van de koper.

bestemming
Naam plan | Postcodegebied 1012
Type plan | bestemmingsplan
Planstatus | vastgesteld
Overheid | gemeente Amsterdam
IMRO-idn | NL.IMRO.0363.A1105BPSTD-VG03
Datum vastgesteld | 25-02-2015
Enkelbestemming | Gemengd-1 (art. 7)
Dubbelbestemming | Waarde - Cultuurhistorie Waarde - Archeologie 2
Bouwaanduiding | specifieke bouwaanduiding - orde 1 specifieke
bouwaanduiding – ensembles

VvE
n.v.t.

erfpacht
Het pand is gelegen op eigen grond en aangewezen als gemeentelijke monument.

waarborgsommen
Door huurders zijn waarborgsommen conform het overzicht betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden met de koper verrekend.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 6 werkdagen na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

FINANCIËLE INFORMATIE

Huuropbrengst
Oude Braak 16 A verhuurd voor € 1.138,50 p/m
Oude Braak 16 B+C verhuurd voor € 931,50 p/m opgezegd per 31-05-23
Oude Braak 16 D verhuurd voor € 731,18 p/m
Oude Braak 16 F verhuurd voor € 621,00 p/m opgezegd per 31-05-23
Oude Braak 16 G verhuurd voor € 825,68 p/m
Oude Braak 16 K verhuurd voor € 325,00 p/m
Oude Braak 16 L verhuurd voor 1.150,00 p/m
De totale huuropbrengst bedraagt momenteel € 68.682,12 per jaar. De vermelde huren zijn excl. servicekosten (verwarming, elektra, service). Over de huren wordt geen BTW berekend.

lasten per jaar
onroerende zaakbelasting totaal | € 2.630,64
rioolrecht/aansluitrecht totaal | € 802,15
WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2022)
Oude Braak 16 A | € 302.000,00
Oude Braak 16 D | € 763.000,00
Oude Braak 16 K | € 111.000,00
Oude Braak 16 L | € 552.000,00

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2019)
Oude Braak 16 B/C/F/G € 667.000,-

kosten verkoper
Uiterlijk 15 mei 2023 dient verkoper te betalen:
- de kosten t.l.v. verkoper als bedoeld in de Algemene Voorwaarden Vrijwillige Veilingen Eerste Amsterdamse 2023 en de Akte Bijzondere Veiling Voorwaarden van notaris Mr J.M.A. van Rooij;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- plokpenning ad € 25.000,00 inclusief BTW; Bij niet-gunnen en onderhandse verkoop wordt de plokpenning niet uitgekeerd;
- eventuele plaatsing extra veilingadvertentie in Het FD € 450,00 exclusief BTW;
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 5 werkdagen dient koper te betalen:
- de kosten als bedoeld in de Algemene Voorwaarden Vrijwillige Veilingen Eerste Amsterdamse 2023 en de Akte Bijzondere Veiling Voorwaarden van notaris Mr J.M.A. van Rooij);
- de waarborgsom;
- honorarium notaris;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.1 en 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.
verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 15 mei 2023.

plok
De plokpenning bedraagt € 25.000,00 inclusief BTW en komt ten laste van verkoper. De plokpenning wordt uitbetaald via de notaris op de dag van levering. De plokpenning wordt bij niet-gunnen of onderhandse verkoop niet uitgekeerd.

kosten notaris
Het tarief van de notaris bedraagt 0,35 % van de koopsom van het Registergoed 1 en het Registergoed 2, danwel, ingeval van gunning van de combinatie van, het Registergoed en komt voor rekening van koper.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object (Nieuwezijds Voorburgwal 23 A-B/Oude Braak 20-22 en Oude Braak 16) is verzekerd voor een bedrag van € 4.105.800,00 bij ABN AMRO Schadeverzekering N.V.. Koper kan de verzekering niet overnemen. De koper dient de verzekering vanaf de gunning zelf te verzorgen.


Financieel

Plok € 25.000,- incl. btw t.l.v. verkoper

Lasten

onroerende zaakbelasting € 2.630,64 per jaar
rioolrecht/aansluitrecht € 802,15 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 06 kadastrale kaart oude braak 16-24 nieuwezijds voorburgwal 23 def
PDF 08 oude braak 16-24 bodemrapportage 230307
PDF 10 meetrapport oude braak 16 230307
PDF 11 huurdersplattegrond nieuwezijds voorburgwal 23+ oude braak 20+22def
PDF 12 huurdersplattegrond oude braak 16 230307
PDF 14 oude braak 16 fotos 230307
PDF 15 oude braak 16-24 nieuwezijds voorburgwal 23 gemeentelijk monument_1
PDF 22 oude braak 16 a bag 230307
PDF 23 oude braak 16 b bag 230307
PDF 24 oude braak 16 c bag 230307
PDF 25 oude braak 16 d bag 230307
PDF 26 oude braak 16 f bag 230307
PDF 27 oude braak 16 g bag 230307
PDF 28 oude braak 16 k bag 230307
PDF 29 oude braak 16 l bag 230307
PDF 43 huuroverzicht nwz voorburgwal 23 + oude braak 16 + 20 + 22 VERSIE 2
PDF 44 woz overzicht nieuwezijds voorburgwal 23+oude braak 16+20+22def
PDF 46 bestemmingsrapport oude braak 16 230307
PDF 48 plaatselijke gemeentelijke monumentenlijst nieuwezijds voorburgwal oude braak def
PDF 51 brochure nwezijds voorburgwal 23 oude braak 16-20-22 VERSIE 3
PDF 56 vragenlijst verkoper 230307
PDF 57 algemene veilingvoorwaarden voor vrijwillige veilingen 2023 def
PDF 60 plattegrond oude braak 16 LEGE UNITS (blauwe arcering)
PDF 58 akte veilingvoorwaarden veiling 17 april 2023 DEFINITIEF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.