Veilingdatum
17 april 2023
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
46015
Status
Veiling

Omschrijving

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de vierde verdieping met bijbehorende berging op de begane grond, gelegen te 1185 RG Amstelveen, Lindenhof 19, kadastraal bekend gemeente Amstelveen, sectie M, complexaanduiding 3292, appartementsindex 19

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement - Galerijflat
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1969
  • Oppervlakte wonen: 41 m²

Kadastrale informatie

kadastraal bekend gemeente Amstelveen, sectie M, complexaanduiding 3292, appartementsindex 19, uitmakende het één/achtenveertigste (1/48e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het flatgebouw met ondergrond, staande en gelegen aan de Lindenhof 1 tot en met 48 te Amstelveen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amstelveen, sectie M nummer 3159 en 3160, tezamen groot drie are tweeënzeventig centiare

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de vierde verdieping met bijbehorende berging op de begane grond, gelegen te 1185 RG Amstelveen, Lindenhof 19, kadastraal bekend gemeente Amstelveen, sectie M, complexaanduiding 3292, appartementsindex 19

gebruik/oplevering
Blijkens informatie welke thans aan de verkoper bekend is, is het registergoed thans in gebruik bij de rechthebbende.

De bestemming van het Registergoed is: “woonfunctie”.

oppervlakte/NEN 2580
circa 41m2 volgens BAG

bouwjaar
1969

energie (EPA)
Het energielabel voor deze woning is G (volgens kadaster).

garanties/aansprakelijkheid
Hoewel aan de inhoud van deze informatie veel zorg en aandacht is besteed, aanvaardt de notaris geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheden, noch voor de rechtsgevolgen daarvan.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
A. Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het registergoed, wordt vermeld dat er geen aantekeningen in de basisregistratie kadaster staan vermeld, anders dan die welke in deze akte zijn vermeld.
B. Het vorenstaande laat onverlet dat er nog andere publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het registergoed, welke niet zijn ingeschreven in de openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie dan wel zijn ingeschreven als vorenbedoeld maar (nog) niet zijn verwerkt in de basisregistratie kadaster.
C. Koper verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat overheidsorganen op grond van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor een juiste bijhouding van de registers. Bij perceelveranderingen hebben overheidsorganen vier weken de tijd voor een juiste bijhouding van de gemeentelijke beperkingenregistratie.
D. Inschrijvingen in de registers na vandaag zijn voor risico van koper.
E. Koper aanvaardt deze beperking(en) door een bod uit te brengen. Verkoper is niet bekend met feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat deze informatie onjuist of onvolledig is of dat er andere inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn, die niet zijn ingeschreven.

erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere bepalingen
In verband met het bestaan van bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt ten deze verwezen naar voormelde akte van levering op 1 mei 2018.

splitsing
SPLITSINGSAKTE EN REGLEMENT
1. Voorts wordt ten deze nog verwezen naar de akte houdende splitsing in appartementsrechten op 12 maart 1974 verleden voor W.J. Mekking, destijds notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op 19 maart 1974 in deel 4882 nummer 11.
2. De splitsingsakte en splitsingstekening liggen ter inzage bij de bewaarder van deze akte.
3. De koper(s) is/zijn van rechtswege lid van de te Amstelveen gevestigde vereniging: 'Vereniging van Eigenaars van het flatgebouw Lindenhof nummers 1 tot en met 48 te Amstelveen’, Einsteinbaan 6, 3439 NJ Nieuwegein.
4. Gemelde Vereniging van Eigenaars is ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 34387927.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak dan wel een tot woning bestemd aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de gerechtigde en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, kan koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Rechtsvordering is bepaald.
De ontruiming komt voor rekening en risico van Koper.
Verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van Koper tot ontruiming.

bestemming
Ten aanzien van de bestemming en het toegestane gebruik van het registergoed wordt verwezen naar een door Planviewer B.V. afgegeven bestemmingsrapport, van welk rapport een uittreksel aan deze akte is gehecht.

Bestemmingsplan
Het Registergoed is gelegen in het bestemmingsplan: Amstelveen Midden West 2022 van de gemeente Amstelveen.

De bestemming van het Registergoed is: “woonfunctie”.

VvE
Voor zover aan de verkoper bekend is de vereniging een actieve vereniging wat onder meer inhoud dat:
a. er een gemeenschappelijke opstal verzekering is voor het in de splitsing in appartementsrechten betrokken gebouw waarvan het verkochte deel uitmaakt; en
b. de vereniging van eigenaren kantoor houdt te Nieuwegein; en
c. de administratie van gemelde vereniging wordt gedaan door de besloten vennootschap VvE Metea B.V., kantoorhoudende te Nieuwegein, Einsteinbaan 6 (Postbus 51, 3430 AB Nieuwegein); en
d. van de vereniging van eigenaren heb ik, notaris, bericht ontvangen omtrent:
1. de maandelijks verschuldigde bijdrage aan de vereniging van eigenaren; € 371,38;
2. de omvang van het reservefonds; € 11.533,67 voor wat betreft het aandeel van het gemelde registergoed;
3. de hoogte van de preferente achterstallige vordering over het lopende en voorafgaande boekjaar;
4. de verschuldigdheid van eventuele administratiekosten.

De verkoper staat er nadrukkelijk niet voor in:
1. dat de betreffende Vereniging van Eigenaren tot op heden geen andere schulden heeft dan die welke zijn te beschouwen als normale lasten en belastingen ter zake van het gebouw met de daarbij behorende grond en/of ter zake van de exploitatie, verzekering en administratie daarvan; en
2. dat de betreffende Vereniging van Eigenaren tot op heden geen besluiten heeft genomen, waaruit voor de appartementseigenaren aanmerkelijke verzwaringen van bestaande financiële verplichtingen van aanmerkelijke omvang voortvloeien.

gunning
De verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al dan niet gunnen te beraden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de AVVE, met dien verstande dat de termijn van beraad eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund. Het registergoed is aan koper gegund terstond na de mededeling van verkoper aan de notaris dat laatstgenoemde het bod heeft aanvaard waardoor, als resultaat van de veiling, de koopovereenkomst tussen verkoper en koper tot stand komt. Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, uit welke akte moet blijken aan wie is gegund.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
Maandelijkse bijdrage VvE I € 371,38

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2022)
€ 255.000,-

kosten koper
a. het honorarium van de notaris;
b. de verschuldigde overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
d. de kosten van ontruiming na de aflevering;
e. de kosten waarvoor koper op grond van de wet aansprakelijk is, bijvoorbeeld doch niet uitputtend de hoofdelijke aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit het bepaalde in artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
één en ander te verhogen met de over deze bedragen verschuldigde omzetbelasting, indien van toepassing.
Aan de koper wordt voorafgaand aan de veiling naar beste weten een indicatie gegeven van de maximale hoogte van de kosten en heffingen die aan hem in rekening worden gebracht.

De kosten die niet voor rekening van de koper zijn, worden uit de koopprijs voldaan.

Aan koper wordt, voorafgaand aan de veiling, naar beste weten een indicatie gegeven van de maximale hoogte van de kosten en heffingen die aan hem in rekening worden gebracht. Deze kostenopgaaf wordt geplaatst op de website en wordt, indien nodig, geactualiseerd met nieuw verkregen informatie.

aanvaarding
4 weken na de gunning (met betaling koopprijs).

verrekening baten en lasten
a. Verrekening van de zakelijke lasten voor het thans lopende kalenderjaar vindt niet plaats door middel van de naar aanleiding van deze veiling op te maken nota van afrekening.
b. Alle eigenaarslasten zijn met ingang van de datum van levering voor rekening van koper.
c. Eventuele achterstallige en lopende eigenaarslasten komen niet voor rekening van koper.

betaling koopsom
a. De koopprijs: uiterlijk 4 weken na de gunning.
b. De reeds betaalde bedragen, op grond van artikel 12 lid 1 AVVE, worden met de koopprijs verrekend.
c. Bij gebreke van voldoening aan het vorenstaande is het bepaalde in artikel 26 van de AVVE onmiddellijk van toepassing zonder dat ingebrekestelling is vereist.

plok
a. 1% van de inzetsom incl. btw voor rekening van verkoper.

b. De inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald. Uitbetaling vindt niet eerder plaats dan na betaling van de volledige koopprijs en kosten.
c. De inzetsom komt ten laste van verkoper.
d. Als niet wordt gegund, is er geen inzetpremie verschuldigd.

kosten notaris
€ 5.596,15. Zie ‘Specificatie indicatie kosten in PDF’ op de website.

belasting
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Verzekering is geregeld via de VVE.

Milieu-informatie

energielabel G

Financieel

Plok 1% voor rekening van verkoper
Indicatie veilingkosten € 5596 (per 16-03-2023 om 16:13 )
notaris- en kadasterkosten incl.btw (per 10-03-2023 om 14:38)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 17-03-2023 om 13:27)

Lasten

Servicekosten € 371,38 pm

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Brondocument_Hyp4_73101_166
PDF bestemmingsrapport_lindenhof_19_1185rg_amstelveen_nl_imro_0362_17_vg01

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.